Dokumente ja sündmuste kronoloogia

Tallinn on vähemalt 2000ndate keskpaigast plaaninud mastaapse Ülemiste liiklussõlme rajamist.


2007. a tegi linnavolikogu otsuse osaleda europrojektis "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" (ÜLRP). https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109733&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp


Kuna tegemist on suurprojektiga, peab see tuginema põhjalikel eelanalüüsidel, sh keskkonnamõju hindamisel. ÜLRP keskkonnamõju hindamise ehk KMH tegi
2007. aastal linna tellimusel OÜ Hendrikson http://www.tallinn.ee/est/g3566s29618.


2008. a mais kiideti heaks aastatel 2006-2007 K-Projekti koostatud eelprojekt (RTF-fail https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=get_attachment&subid=974220335). 
Plaanitud on Järvevana ja Filtri tee ühendada ühe suure raudtee alt läbi mineva tunneliga, projekt ei näe selle kõrval ette läbi Filtri tee 18 krundi kulgevat ühendusteed Tehnika tn ja Järvevana tee vahel. 


2008. a detsembris küsib Tallinn ÜLRP jaoks "vabanenud teiste alamprojektide arvelt lisavahendeid"  .


Alates 2003. a menetletakse Kaamos Kinnisvarale kuuluva Filtri tee 18 krundi detailplaneeringut (DP), vt https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=92010
Filtri tee 18 krunt kujutab endast u 11 hektari suurust maalappi raudtee ning Tehnika tänava pikenduse vahel. 2009. a juunis võõrandab Kaamos linnale mõned jupid oma krundist seoses Tehnika tn pikenduse rajamisega (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=savepdf&aktid=114588, PDF-fail).


Aastanumbrit 2009 kandev Filtri tee 18 kinnistu DP eskiis http://www.tallinn.ee/g6010s51034 mainib järgmist:

„Filtri tee 18 kinnistu põhjaküljele on K-Projekt ASis koostatud teeprojekt ” Filtri tee liiklusskeemi I etapp koos  Järvevana tee ühendusega” Sellelt  teelt on projekteeritud kaks ühendust Filtri tee 18 kinnistuga. 
Filtri tee rekonstrueerimise tulemusena tekib uus magistraaltänav, mis ühendab Tartu mnt, Veerenni tn ja Pärnu mnt ning seetõttu tekib hea võimalus Lasnamäe-Mustamäe suunalise autoliikluse viimiseks kesklinnast välja. Rajatav magistraal loob eeldused Filtri tee äärsete kruntide kasutusele võtmiseks, kuna uus magistraaltänav loob hea juurdepääsu võimaluse nii linna ühistraspordiga kui autodega. 
Planeeringu joonisele on kantud ka raudtee alt kavandatav Järvevana tee ja Filtri tee ühendustee eskiislahendus, mille on koostanud K-Projekt AS. 
Juhul, kui esitatud lahendus saab heakskiidu, tekib hea võimalus ühendada planeeritud ala  teisel pool raudteed oleva alaga, tekitades tänu heale juurdepääsule võimaluse ehitada alale näiteks ülelinnalise tähtsusega suur kaubandus- teenindusettevõtete kompleks“.

K-Projekt on projekteerinud Kaamos Kinnisvarale ka Tammsaare Ärikeskuse.


03.09.2009 võtab Tallinna Linnavolikogu vastu otsuse nr 161 „Osalemine EL struktuurivahendite meetme “Transpordi infrastruktuuri arendamine” välis-projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile”, vt https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115160&redid=115160&f=41 


06.01.2010 annab majandus- ja kommunikatsiooniminister välja käskkirja nr 7 „Tallinna Linnavalitsuse toetuse taotluse, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist abi andmist projektile „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ rahuldamine“
(http://www.mkm.ee/dokumendiregister/?parent=376821&document=34336 
MKM dokumendiregistris järgmiste märgetega: Juurdepääsu liik  AK, Piirangu alus STS § 25 lg 4, Piirangu lõpp 24.08.2012, Reg nr 10-0007, dokumentide registris faili pole). 


2010. a aprillis kiidetakse heaks ÜLRP ehitusloa projekt https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=117165&fd=1&leht=5&q_sort=elex_akt.akt_vkp .
Ka see ei näe ette ühendusteed Tehnika tn ja Järvevana tee vahel läbi Filtri tee 18 krundi, ühendustee ning raudteealune liiklussõlm puuduvad ka 22.04.2010 YouTube'is avaldatud videolt http://youtu.be/Sp2zNYqem_k 


17. juunil 2010 väljastab Tallinna LV Linnaplaneerimise amet K-Projektile projekteerimistingimused (TIF fail ), kus nähakse ette Veerenni tn raudteeülesõidu sulgemine.
Tegemist on tehnilise dokumendiga ja seega mingit laiemat avalikuse teavitamist kavast Veerenni tänav katkestada ei toimu.
Projekteerimistingimused jõudsid Luite asumi elanikeni Tehnilise Järelvalve Ameti vastuses seoses algatatud haldusasjaga 3-12-2363. 


22. juunil 2010 langetab Tallinna Linnavolikogu otsuse "Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projekti Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas omafinantseerimise lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine ning Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsuse nr 282 muutmine" https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=117841 
Muudatus käsitleb lisatoetuse taotlemist Ühtekuuluvusfondist tehnilise abi projektile “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas”.


20.–27. juulil 2010 on Kesklinna linnaosa valitsuses võimalik tutvuda Filtri tee 18 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega. Sellel on kujutatud on küll plaanitav ühendusteed ja raudteealune liiklussõlm, kuid Veerenni ülesõidu tulevikku detailplaneering ei käsitle. Vt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=7380 
Ülesõidu sulgemisest pole sõnagi ka seletuskirjas. 


8.12.2010 kiidab linnavalitsus oma istungil 46 päevakorrapunkti seas neljakümne teisena heaks eurorahade toel valminud ja K-Projekti koostatud Tallinna ja lähiümbruse transpordikava 

Transpordikava ei arutada ega kinnitata volikogus, laiemat avalikustamist läbi ei viida. 
Tänaseks linnavalitsuse istungite dokumendiregistris leitav seletuskiri http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/agendalist1.asp?meeting=670#aid_0 sisaldas algselt järgmist märkust „Linna finantsdirektor Katrin Kendra kooskõlastas eelnõu tingimusega: „Kooskõlastan tingimusel, et tegemist on üksnes informatiivse dokumendiga, „mida on vaja ainult Ülemiste projekti rahastuse jaoks ning, et seda ei käsitleta mingilgi moel Tallinna transpordisüsteemi arengudokumendina. Finantsprojektsioonid baseeruvad püstitatud eeldustel (eelkõige eeldusel, et alates tänasest säilib linna kulude struktuuris „status quo“) ning ei kvalifitseeru süvaanalüüsiks, mida aga eeldaks arengudokument.“

Transpordikava joonistel on Veerenni tänav katkematu, kuid lisandunud on uus ühendustee Tehnika tn ja Järvevana tee vahele. 
Tekstiline osa ei käsitle ei uut ühendusteed ega Veerenni ülesõidu sulgemist.

Samal istungil võetakse vastu "Tallinn–Tapa 108,3–109,3 km ja Tallinn–Tapa 109,3–110,3 km maaüksustele seatavate hoonestusõiguste Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine" (päevakorrapunkt 16)


2011 aastal ehk umbes 2 aastat pärast esmaviidet Tehnika tn-Järvevana tee ühendusteele Filtri tee 18 DP eskiisil ning aasta pärast Veerenni raudteeülesõidukoha sulgemist kajastavate projekteerimistingimuste väljastamist valmib Innopolis Konsultatsioonid ASil ÜLRP II etapi teostatavus- ja tasuvusanalüüs. Analüüs jõudis meieni tänu 19.11.12 Tallinna Kommunaalametile esitatud teabenõudele.


11.06.2011 muudab majandus- ja kommunikatsiooniminister Parts oma 6.01.2010 välja antud käskkirja teistkordselt, nüüd käskkirjaga nr 12-0195
(MKM dokumendiregistris märkega Juurdepääsu liik: *Avalik, Reg. kuupäev 11.06.2012, faili registris pole - http://www.mkm.ee/dokumendiregister/?parent=376821&document=85991).


22.06.2011 sõlmib Tallinna LV kaks kokkulepet, aktsiaseltsiga EVR Infra https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=120956  ning Kaamos Kinnisvara OÜga https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120957 , et "põhinimekirja projekti nr 3.3.0100.09-0010 „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ raames rajada läbipääsutee Tehnika tänavalt Järvevana teele läbi Filtri tee 18 krundi ning rajada sinna uued raudteeviaduktid. 
Algselt K-Projekti poolt Kaamos Kinnisvara tellimusel projekteeritud tee on jõudnud K-Projekti koostatud Tallinna transpordikavasse ning nüüd kavatsetakse see valmis ehitada valdavalt Euroopa Liidu rahaga välisprojekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ raames. ÜLRP projekteerija on K-Projekt.


27.07.2011 otsustab Tallinna Keskkonnamet loobuda keskkonnamõju hindamisest seoses Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti lisategevustega, ehkki varasem keskkonnamõju hindamine neid ei kajasta.
.

28.07.2011 teatab Euroopa Komisjon, et rahastamisotsuse eesmärkide saavutamiseks on põhjendatud vaid Kadrioru sademevete eelvoolusüsteemi rajamine ning Tartu maantee rekonstrueerimise ning Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise rahastamine tuleks otsustada riigisiseselt ehk suurprojekti väliselt (vt Tallinna Linnavalitsuse 14.03.2012 päevakorrapunkti „37.  Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. Eelarveaastasse“ seletuskirja http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/agendalist1.asp?meeting=743#aid_0).


20.10.11 saadab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Tallinna linnapeale kirja nr 24.2-5/09-01568/108 http://www.mkm.ee/dokumendiregister/?parent=377022&document=76754   (kirjale kehtib Juurdepääsu liik  AK, Piirangu alus STS § 25 lg 4, kehtiv kuni 31.12.2015), millele vastavalt esitas linn hiljem toetuse taotluse projektile „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“.


17.11.2011 muudab Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2009 otsust nr 161 "Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile" 
Selle otsusega jagatakse ÜLRP kaheks, n-ö I etapiks (EL suurprojekt http://www.tallinn.ee/est/Ulemiste-liiklussolme-rekonstrueerimine-Tallinnas) ja II etapiks (http://www.tallinn.ee/est/Ulemiste-liiklussolme-rekonstrueerimine-Tallinnas-II-etapp), mis hõlmab Tartu mnt rekonstrueerimist lõigus Vana-Tartu mnt – Tähnase tee 2+2 sõidurajaga autoteeks NING Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist koos raudteesildadega ja Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemist.
 

Kokkuleppeid Tallinna linna ja Kaamose vahel muudetakse 22.12.2011 https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=122137

Päev varem, 21.12.2011 annab Tallinna Linnavalitsus välja korralduse Filtri tee 18 kinnisasja 7622/105848 mõttelise osa Tallinna linnale tasuta võõrandamise taotlemiseks https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=122095.


30.11.2011 esitab Tallinna linn toetuse taotluse projektile „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“, mis sisaldab abikõlblike tegevustena Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist ja Tartu maantee rekonstrueerimist lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee. (http://www.mkm.ee/dokumendiregister/?parent=377022&document=78383 ,  taotlusele kehtib ligipääsupiirang - Piirangu lõpp 31.12.2015, Juurdepääsu liik AK, Piirangu alus STS § 25 lg 4).


1.02.2012 annab Tallinna LV välja korralduse mitte algatada Filtri tee 18
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=savepdf&aktid=122430 


14.03.2012 annab Tallinna Linnavalitsus välja korralduse nr 392  „Tallinna linna 2011. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2012. eelarveaastasse“ https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122725&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp , selle eelnõu seletuskirjast (vt http://www.tallinnlv.ee/lvistung/bin/agendalist1.asp?meeting=743#aid_0  päevakorrapunkt 37) selgub mh järgnev:

"Linnavolikogu 17. novembri 2011 otsusega nr 196 „Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2009 otsuse nr 161 "Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile" muutmine“ täpsustati Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise  maksumust ning kiideti heaks majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanek uue välisprojekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapi“ rakendamiseks.
/---/
28.07.2011 teatas Euroopa Komisjon, et rahastamisotsuse eesmärkide saavutamiseks on põhjendatud vaid Kadrioru sademevete eelvoolusüsteemi rajamine ning Tartu maantee rekonstrueerimise ning Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise rahastamine tuleks otsustada riigisiseselt ehk suurprojekti väliselt. Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 20.10.11 kirjale nr 24.2-5/09-01568/108 esitas linn 30.11.2011 toetuse taotluse projektile „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“, mis sisaldab abikõlblike tegevustena Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist ja Tartu maantee rekonstrueerimist lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee."


Tallinna Kesklinna Valitsus viis 04.09.2012 läbi Filtri tee 18 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=8905 . Veerenni ülesõidu sulgemist DP ei kajasta. Veerenni ülesõidu sulgemist mainitakse mitteametlikes vestlustes kinnisvaraarendjate ning asumi elanike vahel. Kuigi avalikul väljapanekul osalenud asumi elanikud Karel Zova, Jaak Ader ja Aet Ader väljendasid oma muret seoses uue liikluslahenduse mõjuga elanike ohutusele ja elukeskkonnale, ei teavitanud ei Tallinna linna ega Kaamos Kinnisvara esindajad neid DP arutelu käigus sellest, kuidas antud liikluslahendus sündis.


22.10.2012 ilmub ajalehe Postimees veebiväljaandes artikkel, millest Tallinn-Tapa raudteest lõunas paikneva Luite asumi enam kui 700 elanikku kuuleb esmakordselt plaanist juba 19. novembrist 2012 jäädavalt sulgeda mootorsõidukeile Veerenni tänava raudteeülesõit, mis ühendab asumit südalinnaga.


25.10.2012 toimub asumi elanike koosolek ja 28.10.2012 saadab rida asumielanike kirja Tallinna linnapeale, kus väljendavad muret mitmes küsimuses: 
  • Millistele õigusaktidele ja analüüsidele tuginedes on Tallinna linn võtnud vastu otsuse sulgeda Veerenni raudteeülesõit,  mis on osa ühest Tallinna magistraaltänavatest?
  • Kus ja millal toimus Veerenni tänava ülesõidu sulgemist kavandava planeeringu avalik väljapanek?
  • Kuidas hakkab kulgema Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluslahenduse kohaselt Luite asumit teenindava bussiliini nr 16 marsruut? Sellise kooskõlastamise andmisega pidi ju kindlasti olema projektis lahendatud ka bussiliini ümberkorraldus.
  • Kooskõlastatud projektist võib järeldada, et kogu Veerenni tänava liiklus on suunatud Viadukti tänavale. Milliste meetmetega on tagatud hetkel ilma kõnniteedeta ja kitsal Viadukti tänaval jalakäijate ohutus, arvestades asjaolu, et kõrvaltänavale antakse magistraaltänava funktsioon?
  • Samuti soovime näha selle perspektiivse liikluslahenduse tipptunni liikluskoormuse arvestust, mis näitab kõigi trassil paiknevat sõlmede toimivust, arvestades seejuures lisanduvate kinnisvaraarendustega. Kuidas on sealjuures tagatud operatiivteenistuste juurdepääs Luite asumile?
  • Kuidas on tagatud jalakäijate ja kergliiklejate raudtee ületamine?

Ajavahemikul 28.10.12 kuni 12.11.12 koguvad asumielanikud enam kui 1700 toetusallkirja pöördumisele peatada Veeerenni raudteeülesõidu sulgemine


12.11. 2012 viiakse allkirjad rongkäiguga Tallinna Linnavalitsusse (pressikajastusi).
Kolmveerand tundi enne rongkäigu algust saabus vastus Tallinna abilinnapea Taavi Aasalt, kes väidab muu hulgas järgmist:
  • Veerenni ülesõidu sulgemine lähtub Tallinna ja lähiümbruse transpordikavast (PDF), Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti kooskõlastamisel seadis AS Eesti Raudtee tingimuseks Veerenni samatasandilise raudteeülesõidukoha likvideerimise, projekti aluseks on EVR Infra väljastatud tehnilised tingimused ning sulgemisotsus põhineb K-Projekti koostatud Järvevana tee-Tehnika tn ühendustee liiklusuuringul ning Innopolis Konsultatsioonid AS koostatud teostatavus-tasuvusanalüüsil .
  • Projekti avalikustamise kanaliteks olid Tallinna ja lähiümbruse transpordikava ning Filtri tee 18 detailplaneering, mille kooskõlastamise käigus esitas EVR Infra nõude ja tehnilised tingimused Veerenni raudteeülesõidukoha sulgemiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 13.07-27.07.2012. 
Põhimõtteliselt samu väiteid kordab Taavi Aas 28.11.2012 vastuses Tallinna Linnavolikogu liikme Reet Laja 1. novembril esitatud arupärimisele https://aktal.tallinnlv.ee/static/Aruparimised/Dokumendid/apvdok1224.pdf 

Filtri tee 18 detailplaneering EI KÄSITLE Veerenni tn raudteeülesõidu sulgemist. Kuigi avalikul väljapanekul osalenud asumi elanikud Karel Zova, Jaak Ader ja Aet Ader väljendasid oma muret seoses uue liikluslahenduse mõjuga elanike ohutusele ja elukeskkonnale, ei teavitanud ei Tallinna linna ega Kaamos Kinnisvara esindajad neid DP arutelu käigus sellest, kuidas antud liikluslahendus sündis.


Transpordikava on koostanud sama firma, kes vähemalt juba 2009. aastal projekteeris Kaamos Kinnisvara tellimusel nende krunti läbiva ühendustee Tehnika tn ja Järvevana tee vahel.13.11.2012 tutvustavad asumi esindajat oma muret Kesklinna halduskogule, kes taunib kohalike elanike huvide eiramist.


14.11.2012 teatab Tallinna abilinnapea Taavi Aas pressile, et linnavalitsusel pole vähimatki huvi Veerenni tänava raudteeülesõitu sulgeda, seda sundivat tegema majandusministri määrus. 


15.11.2012 teatavad Tallinna linnaametnikud, et raudteülesõitu siiski 19. novembril 2012 veel ei suleta.  


28.11.2012 ilmub Postimehes teave, et 3. detsembril avatakse uue raudteeviadukti alt kulgev ühendustee Järvevana tee ja Tehnika tänava pikenduse vahel. Taavi Aas kinnitab: "Esmaspäevast avatakse viadukt, mis ühendab Järvevana teed Tehnika tänava pikendusega ja avatuks jääb ka Veerenni ülesõit. Ma arvan, et sealse piirkonna liiklusele tähendab see olulist positiivset sõnumit".
Uue ühendustee videoid võib imetleda YouTube'is.

Comments