Open account /

Luckybet88 tai Vietnam co cac trang sau: ibet888.net (min $5); sbobet.com (min $10 mixparlay min$5) ;108bookie.com(108win.com) ($5); ($1) mmmbet.net(min $10); Vn338.com (min $3); 108casino.com; bos88.com ; kwin88.com va mang Xoso Mien nam… Ban muon tao account trang nao thi thong bao cho nhan vien ho tro.

 

De mo mot account thanh vien choi truc tiep voi cong ty ban can lam theo cac buoc sau:

 

1.Ban lien lac voi nhan vien cham soc khach hang de biet so tk ngan hang cong ty va huong dan  chuyen tien cho Luckybet88 ( toi thieu la 20usd=440,000vnd) qua cac he thong tai khoan ngan hang sau:

 

    


 


 

 Ban co the chon hinh thuc chuyen phu hop voi ban nhu: nop tien mat truc tiep qua ngan hang hoac chuyen khoan qua ATM hoac Internet

 

  2.Chuyen xong ban goi dien vao 1 trong 2 hotline: 01649 464 468 /                            0932 60 3660  /   de thong bao ten va so tien cua ban da   chuyen cho cong ty

          ( ban co the thong bao qua yahoo chat viet_cs88 hay qua dia chi mail:         ibet1000@gmail.com ) .Thuong thi goi dien hoac nhan tin qua dien thoai .

     3.Nhan duoc tien gui cua ban cong ty se tao account choi va gui ve cho ban

         qua tin nhan dien thoai hoac yahoo sau 30 phut.

     4. Nhan duoc account tu cong ty gui ve cho ban, ban dang nhap username va

         password vao web de doi password va kiem tra so tien ban trong account

         cua ban sau do dat cuoc binh thuong.

     5. Ban can tao 1 ATM cua 1 trong cac he thong ngan hang tren de lam giao

         rut tien khi ban thang cuoc.

     6. Rut tien thang tu account choi: Ban chi can goi dien hoac nhan tin toi 1

         trong 3hotline cua cty hoac yahoo de thong bao ten, so tien ban muon rut                     va so tai  khoan ngan hang cua ban,( t/g tu 8h-1h tat ca cac ngay) cty se lam thu    

         tuc chuyen tien thang cua ban vao so tai khoan ngan hang cua ban sau 25

         phut.

 


Xo So


DE MO ACCOUNT TRO THANH DAI LY HOAC THANH VIEN MANG XOSO MIEN NAM. HTTP://WWW.2D3D2U.COM LAM THEO CAC BUOC SAU:        


-Neu ban dang o Vietnam :  truoc het ban  chuyen tien dat coc cho  Luckybet88
 
-Xin quy khach hang luu y : vi tai khoan cua cong ty chung toi la VND nen ban  chuyen tien nhu sau :
 
QUY DOI DONG USD SANG VND LAY TY GIA  BINH QUAN CHO TAT CA CAC NGAY LA:  US$1=22,000VND .

-Gia su  ban muon dat coc 1000 usd . Ti gia binh quan la 22.000 vnd/ 1usd .
Vay so tien ban can chuyen vo ngan hang chung toi la :1000 usd ( dat
coc)  x 22,000vnd ( ti gia binh quan) = 22,000,000 vnd

-Khi chung toi chuyen tien cho ban cung se tinh theo ty gia nay.  

-Sau khi ban chuyen tien xong , xin vui long goi dien thoai den duong day nong cua chung toi 01649 464 468   / 093 260 3660  hoac gui email     - Khi chung toi nhan duoc tien cua ban se tao 1 account va goi tin nhan qua dien thoai hoac gui email thong bao den ban ve username va password .

 

-Ban dang nhap account vao website doi password kiem tra so tien trong tai khoan va choi binh thuong.

2. DAT COC ( DEPOSIT )
- Dai ly : dat coc bao nhieu tuy thuoc vao so luong credit ban muon. Toi thieu la 1000usd.
 - Thanh vien : khong dat coc. Choi bao nhieu thi goi bay nhieu tien . Toi thieu la 20 usd.

 - Diem tren may hien thi la VND: 1000VND = 1diem (1credit)


3. Share % .
La % ban muon share voi cong ty chung toi :
   Gia su ban share voi ty le 50 % : 50 % . Co nghia la ban 50% va chung toi
50% . Khi khach hang choi 1000 usd va ho thua 1000usd thi ban se duoc an
500usd ( tuong duong 50% ) va chung toi an 500usd ( tuong duong 50% )
nguoc lai neu khach hang ban an 1000usd thi chung toi se chung khach hang
ban 500usd va ban chung 500 usd.

 

-Share bao nhieu thi duoc tang diem tuong duong  voi no (danh rieng cho Dai ly)

    Share           Dat coc           Diem

    50%             $500               1000

    60%             $400               1000

- VD: Ban share 50% voi nha cai  ban dat coc 1000usd se co mang 2000usd

                  Share 60% voi nha cai ban dat coc 1000usd se co mang 2500usd

 

- Ban share hay khong share % voi nha cai thi toi thieu phai Deposit 1000usd moi lay duoc account tong.
-Muc toi da de share la 75%.


4.Tien hoa hong va tra thang


 a-Tien hoa hong se tinh tren tong so tien dat coc cua ban (danh cho thanh vien)

  +tu $100-$199: 2so tra 15%, 3so tra 218% (danh cho thanh vien)

  +tu $200-$499: 2so tra 18%, 3so tra 22% (danh cho thanh vien)

  +tu $500-$999: 2so tra 20%, 3so tra 36% (danh cho thanh vien)

  +tu $1,000 tro len: 2so tra 22% , 3so tra 30%.( Dai ly ap dung muc nay)

b-Tra thang:

 +2so tren - duoi hoac bao lo 1 tra 72

 +3so tren - duoi hoac bao lo 1 tra 630

 +4so bao lo 1 tra 6000

5. Thanh toan .
-Dai ly (agent): Thanh toan 1 tuan 1lan vao thu 2 hang tuan. Neu ban thang chung toi se chuyen tien vao tai khoan ngan hang cua ban . Va nguoc lai  neu ban thua thi ban cung se chuyen tien vao tai khoan cho chung toi vao thu 2.

 

 -Neu Dai Ly nao co yeu cau thanh toan theo ngay thi cong ty se thanh toan theo ngay cho Dai Ly do va nguoc lai Dai Ly cung phai thanh toan trong ngay cho cty.Neu thanh toan cham cong ty se khoa may choi.

 

-Thanh vien (member):duoc yeu cau thanh toan trong ngay.

 

 -Ban can mo 1 tai khoan tai ngan hang Dong A hoac Vietcombank hoac… va gui STK cho cong ty de lam giao dich khi ban thang. Khi ban thang cong ty se chuyen tien  vao truc tiep tai khoan ngan hang cua ban.Can biet them thong tin gi ban dung ngai lien lac voi Luckybet88.tk  theo cac cach sau:

        
     1/ EMAIL :   ibet1000@gmail.com    hoac  -  viet_cs88@yahoo.com

      2/ TRO CHUYEN TRUC TUYEN :

         +  yahoo messenger :  viet_cs88

                              support_vn

        


       

 
     

      3 / LIEN LAC QUA HOTLINE : 01649 464 468

                                                            093 260 3660

                                                            093 400 1330

 

         (Support Vietnam chua online 24/24. Vay ban lien lac voi chung toi vao khoang t/g tu 8h sang - 1h dem cac ngay trong tuan de duoc huong dan truc tiep).   Rat mong nhan duoc su hop tac lau dai cua tat ca quy khach !

                                 

 

Comments