Home‎ > ‎Video‎ > ‎

Dùng đầu để nhẩy lên nhiều tầng cấp


Kỷ lc thế giới GUINNESS ghi nhận
"dùng đu đ nhy" lên nhiều tầng cấp,
đã đ
ược thc hiện & thành công ở Nhật
Bản

  The most stairs climbed on the head! 
GUINNESS WORLD RECORDS JAPAN