Home‎ > ‎Lời Hay Ý Đẹp‎ > ‎

Bunker Roy - Bài Học từ những người đi chân đất

Ở Rajasthan Ấn Độ, có một ngôi trường đặt biệt dạy những người phụ nữ và đàn ông ở nông thôn -- nhiều người trong số họ đều mù chữ -- để trở thành những kỹ sư năng lượng mặt trời, những nghệ sĩ, nha sĩ và những bác sĩ trong chính ngôi làng của họ. Với cái tên trường Barefoot (trường dành cho những người đi chân đất - người nghèo), và người thành lập ngôi trường, Bunker Roy, sẽ lý giải trường hoạt động như thế nào.


Translated into Vietnamese by Nhi Luong
Reviewed by Duc Nguyen