Home‎ > ‎Lịch Sử‎ > ‎

Không đánh mất lửa tin - Never Lose The Light

Chúng con, giới trẻ Việt Nam tại Sydney
xin kính dâng Mẹ Việt Nam
món quà bé nhỏ của chúng con trong ngày Mother's Day.
"Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây."

Comments

Phu Dong:
Phuong Dung and My Linh are performing very well the song.
It touches every soul in the world. Great young generation of Vietnamese.

TongHop Quoc:
I agree totally with Quang Nguyen, My Linh and Phuong Dung's performance is brilliant! What a wonderfully thoughtful gift for our motherland on Mother's Day . One day, not so far away, I hope,
our prayers will be heard and Viet Nam will be better.


Tinh Minh Truong:
Chúng ta tạo lửa bằng nhiều cách. Đây là một trong những phương pháp.
Có khi một câu thơ,một bài hát nhẹ...lại có sức mạnh của một đoàn quân
oai hùng. Thân mến
!