Dhamma Camp

ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน


 

คุณธรรมของเยาวชน  คือ  สันติภาพที่แท้จริงของโลก

“Righteousness of the Young is the real Liberty of the World”

 

ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนที่จัดในบ้านเด็ก

 

 " กิจกรรมที่ดี มีคุณค่าต่อการศึกษาและพัฒนาการของเด็กทั่วโลก "  

 

                           เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมที่ดี มีคุณค่าและส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ โครงการบ้านเด็ก  จึงจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนขึ้นเป็นประจำทุกเดือน  โดยเริ่มกิจกรรมในภาคเช้าด้วยการร่วมทำบุญตักบาตร  เรียนรู้และปฏิบัติศาสนพิธีอย่างถูกต้อง  ฟังธรรมจากพระอาจารย์   แล้วรับประทานข้าวก้นบาตร  จากนั้นเยาวชนพี่เลี้ยง  ครู และผู้ปกครองก็แยกย้ายกันอบรมให้ความรู้  ในฐานความรู้ต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน , การรักษาสุขภาพอนามัย , นิทานสอนใจ , การทำสวนหลังบ้านอย่างง่ายๆ   สมุนไพรใกล้ตัว  , เที่ยวป่ารักษาธรรมชาติ  , รักภาษาไทย  , ภาษาอังกฤษแสนสนุก ฯลฯ โดยที่คุณพ่อ คุณแม่ส่วนหนึ่งจะมาร่วมบำเพ็ญบุญด้วยการทำอาหารกลางวันเลี้ยงลูกๆอย่างมีความสุข  และยังได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เช่น ได้ฝึกทำน้ำปลาไอโอดีน , ทำขนม , ถนอมอาหาร , ฝึกทำแชมพูสมุนไพร , ทำน้ำยาล้างจาน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการทำสวนหลังบ้านจากประสบการณ์จริงอีกด้วย

                        ภาคบ่ายเป็นการศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัย มีเกมการตอบปัญหา  สันทนาการ  รายการอาหารสมองเคลื่อนที่ และกีฬาเพื่อสุขภาพ ก่อนจะสรุปค่าย และแยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ การจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนนี้ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างชัดเจน เป็นคนมีน้ำใจและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                        ที่สำคัญที่สุดก็คือ เด็กๆมีโอกาสทำสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องอายใครๆ  และได้สัมผัสกับธรรมปฏิบัติโดยวิธีธรรมชาติ  โดยมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรม คอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย