BanDeg Project

โครงการบ้านเด็ก


บ้านพักเพื่อการศึกษา และพัฒนาเยาวชน

 

          

   

Photo Gallery

           

       เมตตา  พาก่อเกิด      กุศล

    ธรรม  เอื้ออำนวยผล   ส่งให้

    ค้ำจุน  หมู่มหาชน      เป็นสุข เกษมนา     

    โลก  ห่างทุกข์ยากไร้    สงบได้ ด้วยธรรม    
 

           โครงการบ้านเด็ก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ โดยคณะทำงานอันเป็นประชาสังคมที่ประกอบด้วยพระสงฆ์  พ่อแม่ ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้เห็นปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษาที่เกิดขึ้นแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ในชนบทห่างไกล และได้เห็นวิกฤติทางจริยธรรม , สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเยาวชนไทย  อันจะส่งผลให้บุคคลากรของชาติขาดคุณภาพ และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองในที่สุด

            วัตถุประสงค์   เพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนผู้ยากไร้มีโอกาสได้รับการศึกษา ตามกำลังสติปัญญาความสามารถ ควบคู่ไปกับปลูกฝังคุณธรรมที่เป็นจริงและเห็นเป็นรูปธรรม โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดี มีกิจกรรมที่สร้างสรรและสอดคล้องกับพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของเยาวชน ภายใต้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน จนช่วยให้สมาชิกในโครงการฯ เข้าถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่เป็นสุข อบอุ่นและปลอดภัย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมได้ในที่สุด

                นับเนื่อง จากปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นต้นมา โครงการบ้านเด็ก มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า ๓,๐๐๐คน จากกว่า ๑,๐๐๐  ครอบครัว ทั้งที่เป็นสมาชิกภายในที่อยู่ประจำในบ้านเด็ก, สมาชิกภายนอกที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่ไกลนัก, สมาชิกค่ายคุณธรรมทั้งในและนอกเขตเทศบาลภูเวียงรวมทั้งในต่างจังหวัด  ซึ่งมาชิกที่อยู่ประจำนั้น มีทั้งกำลังเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรียนในชั้นประถมโรงเรียนอนุบาลภูเวียง,โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง , เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ

                     ที่ตั้งโครงการ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคุณย่าสมบูรณ์  ทิพย์สุนทรพงษ์ ซึ่งเป็นโยมมารดาของพระสุธีโรภิกขุ พร้อมด้วยลูกหลานในตระกูลทิพสุนทรพงษ์ ได้มอบพื้นที่ส่วน จำนวน ๗ ไร่เศษ กับบ้าน ๑ หลัง ให้ดำเนินกิจกรรตามโครงการฯ  และ คุณพ่อปัญญา-คุณแม่นากนวล  บุญธรรม  ผู้ปกครองบ้านเด็ ได้บริจาคบ้าน และโรงนา เพื่อปลูกสร้างเป็นที่พักอาศัยด้วย  โดยอาศัยฝีมือและแรงงานของเด็กๆร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างอย่างเสียสละและพร้อมเพรียง

 

    งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น มาจากพลังน้ำใจ เมตตา สามัคคี และจิตสำนึกที่ดีร่วมกันของผู้คนในสังคม ทั้งชุมชนรอบข้าง และผู้คนที่อยู่ห่างไกล นับเป็นทุนทางสังคมที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนและเป็นจริง

 

 ** ชีวิตในบ้านเด็ก **

My life in Ban Deg