การบรรพชาอุปสมบท

 

เปลวเทียนละลายแท่ง  เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ         ชีวิตมลายไป  เหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทน

บรรพชาอุปสมบท

โดย เขมจิตฺโตภิกฺขุ

**คำขอบรรพชาอุปสมบท**

 

การที่ชาวพุทธจะมีความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีได้นั้น หนทางหนึ่งก็คือการถือศีลและปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนจำนวนมากถือศีลห้าเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างผาสุข ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ศีลจะเปรียบเสมือนแนวรั้วกั้นตลอดมรรคาแห่งชีวืตที่จะมุ่งไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตที่ดีงามของแต่ละคน ศีลจะช่วยให้บุคคลกระทำในสิ่งที่เหมาะสมตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส ปราศจากความทุกข์ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐได้ไม่นาน ก็ได้เริ่มมีวัดต่างๆเกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาและประสงค์จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ได้อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาและปฏิบัติธรรม ในประเทศไทยมีพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยให้ชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยถือศีล 227 ข้อ และจะต้องท่องบทขานนาค หรือ เอสาหังให้ได้ก่อน จึงสามารถเข้าพิธีอุปสมบทได้

พระภิกษุหลายรูปตั้งใจที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดชีวิต ในขณะที่บางรูปมี่เวลาบวชเรียนไม่มากนัก แต่ก็ได้ทุ่มเทให้กับการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

วัดป่ากาญจนาภิเษกได้จัดมีพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับพุทธศ่าสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนามากยิ่งขึ้น เหล่านักเรียนนักศึกษาผู้มีจิตศรัทธาเข้าพิธีอุปสมบท ต่างมีพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงาม และต่างก็มุ่งหวังที่จะมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในเพศบรรพชิตตามประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาแต่ครั้งอดีตอันยาวนาน ประชาชนล้วนให้ความเคารพศรัทธาต่อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ เช่นการออกบิณฑบาต และธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ มีวัดเป็นจำนวนมากเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปพำนักและศึกษาปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังมีโครงการฝึกอบรมธรรมะปฏิบัติมากมาย

สำหรับชาวต่างชาติ แม้ในบางครั้งภาษาจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารบ้าง แต่ก็มีพระสงฆ์ไทยที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และนับว่าโชคดีที่วัดป่ากาญจนาภิเษกมีหลวงพ่อสุธีโร เจ้าอาวาส ซึ่งสามารถอบรมสั่งสอน และตอบข้อซักถามต่างๆได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางมาเยือน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และผู้ถือศีลชาวตะวันตกด้วย

ธรรมเนียมปฏิบัติของวัดป่าจะให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา ซึ่งแตกต่างจากวัดในเมืองใกล้กับศูนย์กลางการศึกษามาก พระสงฆ์ที่พำนัก ณ วัดป่าจะมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด และละเอียดกว่าพระในเมือง เช่น พระป่าจะจับต้องปัจจัยไม่ได้ ละต่อการยึดมั่นถือมั่น และปลดเปลื้องความวิตกกังวลออกจากจิตใจ โดยมุ่งความสนใจไปที่การประพฤติปฏิบัติธรรม พระสงฆ์จะละเว้นความสุขทางโลกอันไม่จีรัง และมุ่งแสวงหาความสุขอันแท้จริงอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของการอุปสมบท เป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย โดยเฉพาะจากความไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและภาษาไทย แต่หลังจากเวลาได้ผ่านไประยะหนึ่ง ก็เริ่มครองจีวรได้คล่องขึ้น มีความเข้าใจในวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ และตระหนักได้ชัดเจนถึงคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เพราะกิเลสตัณหาต่างๆได้บรรเทาเบาบางลง ในขณะที่จิตที่ได้รับการขัดเกลา เริ่มพบกับความสุข สงบ ละเอียด และมีสติระลึกรู้มากขึ้นในทุกขณะจิต