Tin học 6‎ > ‎

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

 Tóm tắt lý thuyết:

1.   Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản

2.   Giới thiệu chương trình Microsoft Office Word

a.   Giao diện chương trình

b.   Thanh menu (bảng chọn)

c.    Thanh công cụ

d.   Tạo mới văn bản

e.    Mở văn bản

f.     Lưu văn bản

g.   Kết thúc

Thực hành:

Hướng dẫn làm bài: Biển đẹp trang 77 SGK

Font: Times New Roman. Size: 14

Lưu bài vào thư mục tên mình trong ổ

D\Lop_...

Tên file: Tên lớp-Mã số-Biendep.doc

Ví dụ: 6A3-04-Biendep.docComments