Головна

ВІТАЄМО

    переможців І туру 

Всеукраїнської олімпіади 

з дошкільної педагогіки: 

1 місце – Купіна Анастасія

2 місце – Літостанська Любов

3 місце – Дідович Маргарита

                                                  Оргкомітет олімпіади  Завдання та функції    циклової комісії дошкільної педагогіки

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці,  готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях.

Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-ориентовані методи підготовки фахівців з дошкільної освіти.

В основу роботи покладено пріоритетність дошкільної освіти як фундаменту цілісної системи  неперервної освіти. Від якості цього фундаменту, закладеного в перші роки життя, залежить динаміка особистісного зростання дитини, її життєві установки та світосприймання в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації.

Циклова комісія аналізує:

результати методичної роботи членів циклової комісії;

перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм;

задоволення потреб коледжу   у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали,  дидактичний матеріал);

форму і зміст взаємовідвідуваних занять   викладачів циклової  комісії  теоретичного і практичного спрямування;

рівень підготовки викладачів до атестації.


Циклова комісія прогнозує:

тенденції зміни ситуації в суспільстві та  в освіті для коректування стратегії розвитку  методичного забезпечення дисциплін ;

наслідків запланованої методичної роботи викладачами цикловий  комісії.


Циклова комісія організовує:

поточне і перспективне планування методичної роботи   комісії;

навчальну роботу викладачів;

проведення різних видів практики;

роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;

роботу до підготовки та проведення відкритих уроків;

аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.


Циклова комісія координує:

роботу викладачів циклової комісії.


Циклова комісія керує:

роботою викладачів циклової комісії;

cтворенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії.


Циклова комісія коректує:

власний план роботи;

плани роботи кабінетів, лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти, експериментального майданчика.


Циклова комісія розробляє і редагує :

план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;

методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних, курсових робіт;

методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.


Циклова комісія узагальнює:

кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;

пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчального процесу і винесення на обговорення на адмінраді або педраді.


Циклова комісія контролює:

виконання навчальних планів і робочих програм;

виконання ухвалених рішень циклової комісії;

виконання ухвалених рішень педагогічної ради;

виконання годин педагогічного навантаження;

стан викладання і якість знань студентів з дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільної освіти.


Циклова комісія затверджує:

тести чи завдання до контрольних робіт та замірів знань, критерії та норми їх оцінювання;

екзаменаційні матеріали;

робочі навчальні програми;

плани роботи кабінетів;

тематику курсових робіт.


Циклова комісія здійснює:

інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних педагогічних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;

науково-методичне забезпечення викладання дошкільної педагогіки, психології та методик дошкільної освіти;

надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам коледжу.

 

При плануванні роботи циклової комісії дошкільної педагогіки приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання педагогічних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв'язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

На засіданнях циклової комісії розглядаються та рекомендуються до використання у навчально-виховному процесі методичні розробки, доповіді, які розробляють викладачі комісії.

 

Основні завдання та напрямки роботи циклової комісії  на 2015-2016 н.р.:           

§     збільшити кількість навчально-методичних розробок для самостійного вивчення дисциплін фахового циклу на електронних носіях;

§     пропагувати передовий педагогічний досвід викладачів дошкільної педагогіки щодо застосування Лабораторії фахової компетентності   педагога дошкільної освіти  для організації зі студентами дослідно-експериментальної роботи.

§     розробка блогів викладачів;

§     участь викладачів та студентів спеціальності «Дошкільна освіта» в роботі наукових форумів в режимі он-лайн;

§     інформаційне та методичне забезпечення самостійної та творчо-пошукової роботи студентів;

§     профорієнтаційна робота в школах міста та області;

§     посилення роботи з підготовки та видання електронних навчальних посібників та контролюючих програм;

§       активізація участі викладачів циклової комісії в обласних, регіональних та Всеукраїнських конкурсах з фахової майстерності з метою популяризації педагогічного досвіду.

 

Подстраницы (1): Блоги викладачів