ฟังเพลงคริสเตียนออนไลน์หากพี่น้องไม่สามารถฟังเสียงได้ ให้ Download program "Quicktime 7" ที่ Link ด้านล่างนี้ครับ
Click!! Download Quicktime

สดุดี 33 : 20 - 22 "จิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายได้คอยท่าพระองค์อยู่"

posted Feb 16, 2012, 6:43 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 6:44 AM ]

สดุดี 30 : 20 -22

สดุดี 27 : 4 "สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าได้ขอจากพระเยโฮวาห์"

posted Feb 16, 2012, 6:25 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 6:26 AM ]

สดุดี 27 : 4

สดุดี 140 : 12, 13 "ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยโฮวาห์จะทรงตัดสินความของคนทุกข์ยาก"

posted Feb 16, 2012, 6:18 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 6:19 AM ]

สดุดี 140 : 12 - 13

สดุดี 138 : 7, 8 "แม้ว่าข้าพเจ้าเดินไปในท่ามกลางความยากลำบาก"

posted Feb 16, 2012, 6:13 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 6:14 AM ]

สดุดี 138 : 7, 8

สดุดี 119 : 33- 34 "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงแนะนำข้าพเจ้า"

posted Feb 16, 2012, 6:02 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 6:04 AM ]

สดุดี 119 : 33, 34

สดุดี 119 : 174 - 176 "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้ความรอดจากพระองค์"

posted Feb 16, 2012, 5:57 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 5:58 AM ]

สดุดี 119 : 174 - 176

สดุดี 119 : 25 - 28 "จิตวิญญาณของข้าพเจ้าคลุกอยู่กับผงคลีดิน"

posted Feb 16, 2012, 5:52 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 5:53 AM ]

สดุดี 119 : 25 - 28

ยอห์น 14 : 26, 27 "พระองค์ผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์"

posted Feb 16, 2012, 5:37 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 5:41 AM ]

ยอห์น 14 : 26, 27

มีคา 6 : 8 "พระเยโฮวาห์ทรงพระประสงค์อะไรจากท่าน"

posted Feb 16, 2012, 5:31 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 5:34 AM ]

มีคา 6 : 8

ฟีลิปปี 4 : 4 - 7 "จงโสมนัสยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า"

posted Feb 16, 2012, 5:18 AM by Anuphap Phragarun   [ updated Feb 16, 2012, 5:35 AM ]

ฟีลิปปี 4 : 4 - 7

1-10 of 10