บุตรนอกสมรสและการจดทะเบียนรับรองบุตร

บุตรนอกสมรส
 
และ
 
การจดทะเบียนรับรองบุตร 
 
 
 

 
กฎหมายเยอรมันที่ได้แก้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 ทำให้คำว่า “บุตรนอกสมรส” หมดความหมายลง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า “บุตรนอกสมรสมีสิทธิเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกัน โดยที่บิดาไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตร
แม้ว่าบิดาและมารดาจะไม่จดทะเบียนสมรสกัน บิดาก็มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสีย และมีอำนาจปกครองบุตรด้วย นอกจากนั้นบุตรยังมีสิทธิในมรดกของบิดาเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ถ้าบิดาไม่ยอมรับโดยดีว่าตนเป็นบิดาของบุตร มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองเด็กยื่นขอศาลเป็นผู้ตัดสิน

อำนาจการปกครองบุตรตามกฎหมายใหม่
ตามกฎหมายเดิม "มารดา" ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1998 เป็นต้นไป กฎหมายใหม่กำหนดให้ทั้งบิดาและมารดามีอำนาจการปกครองบุตรนอกสมรสร่วมกัน

แต่ถ้ามารดมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจะเป็นผลดีต่อความเจริญเติบโตของเด็กถ้าตนจะปกครองบุตรแต่ผู้เดียว ก็สามารถขอศาลคดีเด็กและเยาวชนถอนอำนาจการปกครองจากบิดาได้

ถ้ามารดาไม่ได้รับอำนาจปกครองบุตรนอกสมรสแต่ผู้เดียว มารดาใช้อำนาจได้โดยไม่ถูกต้องจำกัดโดยกองสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเหมือนกฎหมายเก่า มารดาสามารถตัดสินใจด้วยว่าจะให้บิดาของเด็กติดต่อไปมาหาสู่กับบุตรอย่างไร ถ้าบิดรไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นขอให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ตัดสิน ศาลจะตัดสินโดยใช้คุณประโยชน์ต่อเด็กเป็นหลักในการพิจารณา

 
สิทธิเรื่องมรดก
ตามกฎหมายใหม่ "บุตรนอกสมรส" มีสิทธิได้รับมรดกจากบิดาเหมือนกับบุตรชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดจะต้องออกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกำลังความสามารถ ถ้าเด็กอาศัยอยู่กับมารดา มารดาไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเพราะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรอยู่แล้ว บิดาซึ่งอยู่คนละบ้านจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ศาลกำหนด (Regelunterhalt) อัตราค่าเลี้ยงดูพิจารณาตามรายได้ ค่าครองชีพและอายุของเด็ก ค่าเลี้ยงดูอาจมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ในทางกลับกัน ถ้าบุตรมีอายุมากขึ้นและมีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง แต่พ่อหรือแม่กลับยากจน เจ็บป่วยหรือแก่ชรา ไม่สามารถเลี้ยงตัวได้ บุตรก็มีหน้าจะต้องอุปการะพ่อหรือแม่แทน

Comments