Home หน้าหลัก


"ชมรมศิษย์เก่าฟ้าขาว
รักษ์ วพบ.สระบุรี" 
โครงการทำดีถวายพ่อหลวง 30 ธค.2554

Why You Should Join Our Club

ทำไมต้องร่วมเข้าชมรมกับเรา?

    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา ตลอดจนทำงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี มาตั้งแต่ครั้งเปิดการศึกษาและสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี" หรือ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2511 คุณก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ "ชมรมศิษย์เก่ารักษ์ วพบ.สระบุรี" ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกใดๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ และร่วมกิจกรรมของชมรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามความสะดวกและกำลังศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการสละแรงกาย สติปัญญา นำเสนอแนวคิด ร่วมกิจกรรม และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่ทางชมรม"ศิษย์เก่าฟ้าขาวรักษ์ วพบ.สระบุรี" ร่วมกับทีมนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม


LoveBCNS Reunion


Free Web Site Counter
Free Web Site Counter

What's the Best About Our Club?

การจัดตั้งชมรม "ศิษย์เก่าฟ้าขาวรักษ์ วพบ.สระบุรี" นี้ดีอย่างไร และอะไรคือจุดสำคัญ และเด่นที่สุดในการจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมา

    ชมรม"ศิษย์เก่าฟ้าขาวรักษ์ วพบ.สระบุรี" 

ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยการรวมตัวของตัวแทนจากสมาชิกศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ทุกรุ่น ทุกหลักสูตรที่เปิดการศึกษามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการจัดตั้งอย่างเป็นทางการนี้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยจากเหตุการณ์วิกฤติของอุทกภัยในปี 2554 อย่างเร่งด่วน