หลักสูตรด้านอาชีพ

หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนล่องแพวิทยา

ระดับชั้น

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง/ภาค

ชั่วโมง/สัปดาห์

อื่นๆ

.1

1

21201

เกษตรน่ารู้ 1 (การเพาะเห็ด)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

.1

2

21203

เกษตรน่ารู้ 2 (ไม้ดอกไม้ประดับ)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

.2

1

22201

เกษตรน่ารู้ 3 (การปลูกพืชผักสวนครัว)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

.2

2

22203

เกษตรน่ารู้ 4 (การเลี้ยงปลาน้ำจืด)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

.3

1

23201

เกษตรน่ารู้ 5 (การปลูกผักพื้นบ้าน)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

.3

2

23203

เกษตรน่ารู้ 6 (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)

1.0

40

2

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Comments