ประวัติของโรงเรียน

ก.ค. 2444
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 เปิดสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาวัดศรีมงคล ต.วัดป่า อ.วัดป่า จังหวัดหล่มสัก เป็นสถานที่เรียนใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มสัก หล่มวิทยาคาร มีนายบุญทัน เป็นผู้บริหารคนแรก

  พ.ศ. 2453
นักเรียนมีจำนวนมากขึ้นทางการจึงรื้อบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสักไป ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมในที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคลเปิดสอนในระดับประถมศึกษามีหนังสือ 3 เล่ม คือ แบบเรียนเร็วเล่ม 1 เล่ม 2 และพลเมืองดี
เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสวรรคต นำความเศร้าโศก ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พระเลิศแหล่งหล่ม ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ร่วมกับข้าราชการและเสมียนพนักงานในเมืองหล่ม ศักดิ์ บริจาคทรัพย์จัดการก่อสร้าง โรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่ยังไม่ทันสำเร็จ พ.ศ.2457 พระเลิศแหล่งหล่ม ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ ผู้จัดการก่อสร้างต้องพักราชการ การก่อสร้างโรงเรียนจึงหยุดพักไปชั่วคราว
พ.ศ.2457 พระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มสัก (พระยาวจีสัตยารักษ์) ได้เป็นผู้จัดการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจากพระเลิศแหล่งหล่มจนแล้วเสร็จและ ได้เปิดสอนระดับมัธยม 1
ตามหนังสือที่ 43/2100 ลงวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2458 พระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มศักดิ์ ได้ขอประทานนามโรงเรียนนี้เพื่อเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศ แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ผ่านมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เพื่อขอพระราชทานกราบทูล ถึง มหาอำมาตย์เอกพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ กรมราชเลขานุการ ทรงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า "ศักดิ์วิทยาคาร" เมื่อ พุทธศักราช 2459

  พ.ศ. 2457
เปิดสอนชั้นเตรียมประถม-ประถม 5 และระดับมัธยม 1

  พ.ศ. 2458
พระพระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่มสัก (ต่อมาเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวจีสัตยารักษ์) ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนให้ตั้งอยู่ใกล้กับจวนเจ้าเมือง

  พ.ศ. 2459
เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา

  พ.ศ. 2461
ย้ายโรงเรียนไปตั้ง ณ สถานที่ซึ่งเป็นบริเวณตลาดสดเทศบาลหล่มสักในปัจจุบัน (2515)

  พ.ศ. 2465
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดหล่มสัก "ศักดิ์วิทยาคาร"

  พ.ศ. 2474
ทางราชการยุบจังหวัดหล่มสักเป็นอำเภอหล่มสักขึ้นต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงลดฐานะโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหล่มสัก "ศักดิ์วิทยาคาร" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนหล่มสัก "ศักดิ์วิทยาคาร"

  พ.ศ. 2477
ให้นักเรียนโรงเรียนประจำอำเภอชายและโรงเรียนสตรีเรียนร่วมกันอย่างสหศึกษา

  พ.ศ. 2490
ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำอำเภอหล่มสัก" จังหวัดเพชรบูรณ

์   พ.ศ. 2505
เทศบาลตำบลหล่มสักต้องการสถานที่ที่ตั้งของโรงเรียน มาก่อสร้างเป็นตลาดสด จึงทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดซื้อที่ดินเอกชนจาก 11 เจ้าของในเนื้อที่ ประมาณ 33 ไร่ 57 ตารางวาเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแทนที่เดิม

  พ.ศ. 2506
ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนเทศบาล 1 ตำบลหล่มสัก ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันและยังคงใช้ชื่อว่าโรงเรียนหล่มสัก "ศักดิ์วิทยาคาร" ตามเดิมปรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มาเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ตามแผนการศึกษา

  พ.ศ. 2513
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) และในปีเดียวกันก็ได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาประสมแบบ 2 อีกด้วย

  พ.ศ. 2514
25 มิ.ย. เลื่อนฐานะจากผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ข้าราชการพลเรือน สามัญชั้นเอก
5 ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนสตรีหล่มสัก "สตรีวิทยา" และโรงเรียนหล่มสัก "ศักดิ์วิทยาคาร" และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม" โดยยังไม่ได้มาเรียนรวมกัน
14 ธ.ค. รับมอบงานจากโรงเรียนสตรีหล่มสัก "สตรีวิทยา" แต่ยังคงเรียนที่สถานที่เดิม และในปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง

  ปีการศึกษา 2515
17 พ.ค. 2515 นักเรียนชายหญิงเรียนรวมกันในชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีถึง 11 ห้องเรียน แต่ยังคงเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีหล่มสัก "สตรีวิทยา" เดิมได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอาชีวเกษตร 1 หลัง
18 พ.ค. สร้างอาคาร 216 แล้วเสร็จ
21 ก.ค. นักเรียนทั้งหมดมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  ปีการศึกษา 2517
ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง หลังละ 50,000 บาท บ้านพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 30,000 บาท รับมอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2518 3 มกราคม 2518 รับมอบบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท บ้านพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท

  ปีการศึกษา 2518
1 มิ.ย.ได้รับคำสั่งเปิดสอนผลัดบ่าย ชั้นม.ศ. 1 จำนวน 6 ห้องเรียน และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ห้องเรียน
3 ม.ค. 2519 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เปิดสอนระหว่างเรียนเวลา 06.30-17.30น. มีห้องเรียนจำนวน 35 ห้องเรียน และเปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 จำนวน 25 ห้องเรียน
10 มิ.ย. รับมอบห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 2 หลังงบประมาณหลังละ 40,000 บาท
2 ก.ย. รับมอบอาคารชั่วคราว 004 แบบ ง ราคา 168,000 บาท จำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมชุดครุภัณฑ์
5 ธ.ค. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีมาสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาล ใช้การได้เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ติดตั้งสูบหัวโยก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.
13 ธ.ค. รับมอบบ้านพักครู 2 หลัง ๆละ 80,000 บาท

  ปีการศึกษา 2520
มีห้องเรียน 56 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,143 คน ครูอาจารย์ 102 คน ลูกจ้างประจำ 9 คน

  ปีการศึกษา 2521
มีห้องเรียน 59 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,513 คน ครู122 คน เปิดสอนตามหลักสูตรใหม่ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร 318 ก 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 10 ห้อง
1 มิ.ย. เลื่อนและแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีนายเรือง ปาเฉย เป็นผู้อำนวยการคนแรก

  ปีการศึกษา 2522
มีห้องเรียน 54 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,127 คน ครู 119 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน

  ปีการศึกษา 2523
มีห้องเรียนจำนวน 53 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,440 คน ครู128 คน ลูกจ้างประจำ 14 คน
22 มี.ค. นายบัญญัติ สืบสายอ่อน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายเรือง ปาเฉย

  ปีการศึกษา 2524
มีห้องเรียน 59 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,513 คน ครู130 คน ลูกจ้างประจำ 14 คน รับมอบอาคาร 318 ค 1 หลัง และได้งบประมาณสร้างอาคาร 318 ค เพิ่มอีก 1 หลัง
เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 สายสามัญจำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 120 คน

  ปีการศึกษา 2525
มีห้องเรียน 51 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,276 คน ครู133 คน ลูกจ้างประจำ 15 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง และห้องเรียนคหกรรม 1 หลัง

  ปีการศึกษา 2526
มีห้องเรียน 54 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,272 คน ครู133 คน ลูกจ้างประจำ 15 คน

  ปีการศึกษา 2528
มีห้องเรียน 59 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,805 คน ครู129 คน ลูกจ้างประจำ 16 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม (อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง)

  ปีการศึกษา 2529
มีห้องเรียน 60 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,803 คน ครู 139 คน ลูกจ้างประจำ 19 คน

  ปีการศึกษา 2530
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น รางวัลผู้นำหลักสูตรดีเด่น และรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น รวม 3 รางวัล

  ปีการศึกษา 2531
มีห้องเรียน 60 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,778 คน ครู139 คน ลูกจ้างประจำ 17 คน
14 พ.ย. นายธานี พลอาจ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  ปีการศึกษา 2534
25 ส.ค. นายธานี พลอาจ ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
28 ส.ค. นายอักนิษฐ์ อนรรฆธีรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการณ์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ต.ค. นายจุฬา ทารักษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
21 ธ.ค. จัดงานคืนสู้เหย้า 90 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  ปีการศึกษา 2535
จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 48 ที่ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยใช้เงินบริจาค จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด โอลิเวตตี้ จำนวน 25 เครื่อง โดยใช้เงินบริจาค จัดซื้อรถเศรษฐกิจ 1 คัน จากเงินเหลือจากการปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 207/2534 ราคา 3,020,000 บาท จำนวน 1 หลัง จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสนองนโยบายกรมสามัญศึกษา

  ปีงบประมาณ 2535
ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 207/2534 เพิ่มอีก 1 หลัง

  ปีการศึกษา 2535
ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่

  ปีการศึกษา 2536
มีครูอาจารย์ 135 คน นักเรียน 66 ห้องเรียน จำนวน 2894 คน ลูกจ้างประจำ 19 คน จัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 745,945 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า หล่มสักวิทยาคม จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ 3 เครื่อง ลำโพง 12 ตัว เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 1 เครื่อง โดยใช้เงินจากการปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ โดยใช้เงินบริจาค

  ปีการศึกษา 2537
มีครูอาจารย์ 135 คน นักเรียน 66 ห้องเรียน จำนวน 2,894 คน ลูกจ้าง ประจำ 19 คน จัดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน จำนวน 25 เครื่อง และใช้งานบริหาร 5 เครื่อง โดยมี สส. ไพศาล จัทรภักดี ให้งบพัฒนาจังหวัดมาสนับสนุนจำนวน 10 เครื่อง สมาคมศิษย์เก่าหล่มสักวิทยาคมจัดซื้อ 20 เครื่อง สร้างศาลเจ้าพ่อกกไทรแทนหลังเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือตุลาคม 2536 ทำพิธีเปิดศาลเมื่อวันที่ 21 มมิถุนายน 2537 สิ้นค่าก่อสร้าง 290,000 บาท ก่อสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ "นพรัช" ครองราชย์ 50 ปี เนื่องในพระราชวโรกาส
กาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยใช้เงินสมาคมศิษย์เก่า วงเงิน 1,500,000 บาท ลงมือกาอสร้างเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สิ้นค่าก่อสร้าง 1,025,182 บาท ทำพิธีเปิดห้องสมุดและรับมอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 โดยมี นายเกษม ชัยสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าหล่มสักวิทยาคมเป็นประธานพิธี

  ปีการศึกษา 2538
มีครูอาจารย์ 133 คน นักเรียน 70 ห้องเรียน จำนวน 2,929 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใช้ในการเรียนการสอน

  ปีการศึกษา 2539
มีครูอาจารย์ 134 คน นักเรียน 72 ห้องเรียน จำนวน 2,959 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน
ก่อสร้างอาคารโสตทัศนศึกษา "พระรณกิจปรีชา" โดยใช้เงินบริจาคคุณบุญเรือน สุคนธหงส์ จำนวน 1,002,212.50 บาท เงินสมาคมศิษย์เก่าหล่มสักวิทยาคม 190,000 บาท เงินบริจาคผู้ปกครอง 88,991 บาท เงินบำรุงการศึกษา 150,475 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,431,678.50 บาท ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่

  ปีการศึกษา 2540
มีนักเรียน 66 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,895 คน ครู132 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน
ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

  ปีการศึกษา 2541
มีนักเรียน 70 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,824 คน ครู127 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน
22 ธ.ค. 41 นายชูชาติ อุทะโก มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  ปีการศึกษา 2542
มีนักเรียน 62 ห้อง จำนวนนักเรียน 2,825 คน ครู117 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน
11 ธ.ค. จัดงานคืนสู่เหย้า 99 ปี หล่มสักวิทยาคม จำนวน 400 โต๊ะได้รับงบประมาณ สร้างอาคาร 324 ล/41 มูลค่า 19,837,000 บาท
30 ม.ค. 2543 นายสุนทร วินิจฉัย มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ 3 ท่าน คือ นายสมบุญ อินทกนก นายเพชร พักตรใส และ น.ส.พิกุลทอง โม้สา

  ปีการศึกษา 2543
ครูอาจารย์ 120 คน นักเรียน 2,848 คน จำนวนห้องเรียน 70 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 17 คน
27 ธันวาคม 2543 นายสุนทร พินิจนัย ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญจังหวัดกำแพงเพชร
ปรับปรุงอาคาร 1 ให้เป็นอาคารสำนักงาน
สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก
ปรับถมสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานขึ้น
ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าหล่มสักวิทยาคม และจัดซื้อเครื่องดุริยางค์ใหม่
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 27 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่พัฒนาแหล่งความรู้ในโรงเรียนระดับดีเด่น เขตการศึกษา 7
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตที่ ประสบความสำเร็จดีเด่นระดับเขตการศึกษาการจัดการงานอาชีพประจำปีงบประมาณ 2543

  ปีการศึกษา 2544
ครูอาจารย์ 117 คน นักเรียน 2,833 คน จำนวนห้องเรียน 68 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 16 คน
1 ก.พ. 44 นายชำนาญ บุญจอม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับทอง "สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน"
9 ธ.ค. 2544 จัดงานเปิดอาคารเรียน 324 ล และงานฉลอง 100 ปี หล่มสักวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544

  ปีการศึกษา 2545
ครูอาจารย์ 117 คน นักเรียน 2,780 คน จำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 16 คน
14 ก.พ. 45 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายเครือข่ายโครงการผู้นำเยาวชนรักการอ่าน ระดับดี จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
3 ส.ค. 45 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นระดับเขต
การศึกษา 7 โดยกรมสามัญศึกษา
16 ส.ค. 45 ได้รับคัดเลือกโดยกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา
3 ก.ย. 45 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับจังหวัด
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด
30 ก.ย. 45 ได้ผ่านเกณฑ์สถานที่ทำงานระดับทอง " สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา" จากกรมอนามัย

  ปีการศึกษา 2546
จำนวนครูอาจารย์ 118 คน นักเรียน 2,749 คน จำนวนห้องเรียน 64 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
7 ก.ค. 2546 ปรับโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการโดยการรวมกรมสามัญศึกษา และการประถมศึกษา มาเป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและแต่ละจังหวัดตั้งเป็นสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 175 เขต โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
29 ก.ค. 2546 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2546 ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมและใช้อาคารเรียนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยได้ปรับปรุงสถานที่หลายแห่งในโรงเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำล่องโครงการวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา 2547
จำนวนครูอาจารย์ 121 คน นักเรียน 2,704 คน จำนวนห้องเรียน 60 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน
ต.ต 2547 นายชำนาญ นาอุดม ย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

  ปีการศึกษา 2548
จำนวนครูอาจารย์ 121 คน นักเรียน 2,825 คน จำนวนห้องเรียน 61 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน

  ปีการศึกษา 2549
จำนวนครูอาจารย์ 121 คน นักเรียน 2,916 คน จำนวนห้องเรียน 62 ห้องเรียน ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน

Comments