ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

posted Jul 19, 2009, 9:06 PM by Niwest Jeenaboonrueang   [ updated Jul 19, 2009, 9:14 PM ]
ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา : http://202.28.24.146/thesisdb/thesis/thesisfinished.aspx
 รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
รหัส 44
 1. การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสำหรับโรงฝึกปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างกลโรงงานของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย    เปิดดู
 2. การวิเคราะห์วงจรชีวิตของนักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    เปิดดู
 3. การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ    เปิดดู
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการใช้พื้นที่ของอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เปิดดู
 5. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง    เปิดดู
 6. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการขนานระบบสำหรับโรงไฟฟ้าแม่คำปองโครงการ3เข้ากับเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    เปิดดู
 7. ขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านในเขตภาคเหนือของประเทศไทย    เปิดดู
 8. การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิธีการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมสำหรับเหล็กกล้าเอสที37 โดยวิธีพื้นผิวผลตอบ    เปิดดู
 9. การประเมินผลเครื่องแกะเมล็ดลำไยชนิดจานหมุนโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 10. การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังของวัตถุดิบในโรงงานกระดาษสาขนาดใหญ่    เปิดดู
 11. ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18000)    เปิดดู
 12. การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้ขายยาอัตโนมัติในหอพักและห้องเช่าในจังหวัดเชียงใหม่    เปิดดู
 13. การลดต้นทุนการผลิตในโรงงานเซรามิกโดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา    เปิดดู

รหัส 45
 1. การปรับปรุงกระบวนการต้มและตีเยื่อในการผลิตกระดาษมูลช้าง    เปิดดู
 2. การลดต้นทุนการผลิตสายอินเตอร์เฟส ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า    เปิดดู
 3. การใช้การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อหารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์มะเม่า    เปิดดู
 4. การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรในขวนการพ่นเคลือบแบบเปลวเพลิงปกติของปืน MEC Powderjet-86 และ Karta FST-201    เปิดดู
 5. ประสิทธิผลของการนำระบบริหารงานคุณภาพไอเอสโอ 9000 มาใช้ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    เปิดดู
 6. แบบจำลองความสัมพันธ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพชาติ    เปิดดู
 7. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคการบริหารวัสดุคงคลังและการจัดลำดับการผลิต    เปิดดู
 8. การจัดการพัสดุคงคลังในโรงงานผลิตรองเท้าขนาดกลางและขนาดย่อม    เปิดดู
 9. การออกแบบเครือข่ายการขนส่งโลจิสติกส์ขาออกที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็น แช่แข็งขนาดย่อม    เปิดดู
 10. การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้องโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 11. การปรับปรุงส่วนผสมโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ สำหรับตะแกรงเหล็กหล่อเทา    เปิดดู
 12. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะโดยเทคนิคแอลซีเอ    เปิดดู
 13. การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อมและกลาง    เปิดดู
 14. การจัดการต้นทุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยางแท่ง STR 20 ในประเทศไทย    เปิดดู
 15. การพัฒนาระบบบำรุงรักษาและระบบสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษา    เปิดดู
 16. การประเมินผลเครื่องสกัดน้ำมันงาชนิดใช้แรงเกลียวอัดโดยวิธีพื้นผิวตอบ    เปิดดู
 17. การลดต้นทุนการจัดซื้อและการจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร์    เปิดดู
 18. การลดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าสัมผัสโดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกส์ซิกม่า    เปิดดู
 19. การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าพื้นเมือง    เปิดดู
 20. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการติดตามผลการผลิตแบบต่อเนื่องและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ในการบวนการผลิต    เปิดดู
 21. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีเชียงแสน    เปิดดู
 22. การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตแบบฉีดอัดขึ้นรูปการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์    เปิดดู
 23. การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี    เปิดดู
 24. จุดที่เหมาะสมในกระบวนการทำแห้งของกระดาษสาสีที่ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติดดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 25. การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกม่า    เปิดดู
 26. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโรงงานน้ำดื่มโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม    เปิดดู
 27. การรวมเทคนิคการออกแบบเพื่อการผลิตและซิกส์ซิกมาเพื่อการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่    เปิดดู
 28. ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ 9000    เปิดดู
 29. การใช้จีเอ็มพีและเอชเอซีซีพีในโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์    เปิดดู
 30. ผลกระทบของการนำเอาจีเอ็มพี มาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มในจังหวัดเชียงใหม่    เปิดดู
 31. การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคลีนและซิกส์ซิกมาในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์    เปิดดู
 32. การลดต้นทุนในกระบวนการเคลือบอย่างเร็วในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 33. ปัจจัยสำคัญต่อการนำเทคนิคการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติไปประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมอิเล็คทรอนิคส์    เปิดดู

รหัส 46
 1. การออกแบบและวางผังโรงงานเพื่อรับรองระบบ HACCP โรงงานผลิตลูกตาวกระป๋องในน้ำเชื่อม    เปิดดู
 2. การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน    เปิดดู
 3. การประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตชุดโครงผานไถ    เปิดดู
 4. รูปแบบการคัดกรองผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชองไทย    เปิดดู
 5. การสร้างแบบจำลองและการลดต้นทุนคุณภาพในโรงงานผลิตเครื่องประดับ    เปิดดู
 6. การสร้างแบบจำลองความเที่ยงตรงและพื้นผิวสำเร็จสำหรับทองเหลือง อลูมิเนียม และเหล็กหล่อ โดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบ    เปิดดู
 7. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการใช้เครื่องจักรในการประกอบชุดสายไฟฟ้ารถยนต์    เปิดดู
 8. การพัฒนาเส้นใยต้นกล้วยสำหรับสิ่งทอ    เปิดดู
 9. การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้    เปิดดู
 10. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9000    เปิดดู
 11. พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการเชื่อมอัตโนมัติแบบลวดเชื่อมแกนฟลักซ์ สำหรับเหล็กกล้า เอสที 37    เปิดดู
 12. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของโรงงานปลารมควัน    เปิดดู
 13. การพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางการผลิตประจำวันโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในโรงงานเซรามิกส์    เปิดดู
 14. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกระบบควบคุมที่เหมาะสม สำหรับโรงผลิตน้ำป้อนโรงไฟฟ้าเเม่เมาะหน่วยที่ 4-13    เปิดดู
 15. การพัฒนาปืนพ่นเปลวความร้อนราคาถูก    เปิดดู
 16. การพยากรณ์ระดับสินนค้าคงคลังโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาท    เปิดดู
 17. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่มล้านนา    เปิดดู
 18. การสร้างเเบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการลดรอยตำหนิสำหรับการเชื่อมเเบบจุดของถาดสเเตนเลส    เปิดดู
 19. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรแบบอ่อนเพื่อลดปัญหาการโค้งงอ    เปิดดู
 20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผลไม้รวม โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 21. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการบำรุงรักษาระบบขนส่งถ่านหินลิกไนต์:เหมืองแม่เมาะ    เปิดดู
 22. การพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนการสั่งงานสำหรับระบบงานซ่อมบำรุงแผนกโรงงานเครื่งกลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ    เปิดดู
 23. ระบบผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง    เปิดดู
 24. ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 25. การลดจำนวนรอยตำหนิในการฉีดพลาสติกชิ้นส่วนไดนาโม    เปิดดู

รหัส 47
 1. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตกระดาษสา    เปิดดู
 2. การปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ     เปิดดู
 3. การลดการบาดเจ็บสะสมในกลุ่มพนักงานสอยลวดเข้าเครื่องทอลวดตาข่าย 5 หัว โดยใช้แนวทางทางการยศาสตร์     เปิดดู
 4. การพัฒนาตัวชี้วัดการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปโดยเชื่อมโยงรางวัลคุณภาพกับดัชนีดุลยภาพ    เปิดดู
 5. เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับผนังจากวัสดุพื้นถิ่น    เปิดดู
 6. การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพ่นเคลือบแบบอาร์คไฟฟ้าสำหรับลวดโลหะที่ผลิตในประเทศไทย    เปิดดู
 7. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม    เปิดดู
 8. การพัฒนาโปรแกรมการวางผังโรงงาน    เปิดดู
 9. การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์คเพื่อลดการแตกร้าวสำหรับเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เอสเคดี 11    เปิดดู
 10. การพัฒนาคุณภาพของการผลิตชาฝรั่งโดยแนวทางการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 11. การปรับปรุงกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าบนทีนัตโดยการใช้เทคนิควิศวกรรมคุณภาพ    เปิดดู
 12. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตคริสตัลด้วยเทคนิควิศวกรรมวิธีการ    เปิดดู
 13. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานลูกชิ้น โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดและหลักการจีเอ็มพี    เปิดดู
 14. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการต้มเยื่อกระดาษสาด้วยการใช้หม้อต้มความดัน    เปิดดู
 15. การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขุดขนดินที่เหมืองแม่เมาะ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา    เปิดดู
 16. การวิเคราะห์สาเหตุขัดข้องของระบบปรับอากาศส่วนกลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ    เปิดดู
 17. การวิเคราะห์และการควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งแรงของการดึงลอกระหว่างแผ่นวงจรแบบอ่อนและแผ่นเสริมกำลัง    เปิดดู
 18. การประเมิณศักยภาพการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย    เปิดดู
 19. การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)เพื่อประเมินความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการขนส่ง    เปิดดู
 20. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแอลกอฮอล์ของเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านโดยใช้เทคนิคการออกแบบทดลอง    เปิดดู
 21. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 22. การพัฒนาระบบบำรุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล    เปิดดู
 23. การเลือกขนาดและวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กจากน้ำระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ    เปิดดู
 24. แนวทางการผลิตแผ่นฉนวนความร้อนจากเยื่อสาดขาว    เปิดดู

รหัส 48
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและวิศวกรรมคุณค่า    เปิดดู
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถกรรมอุตสาหกรรมไทย    เปิดดู
 3. การประเมินวัฎจักรชีวิตและต้นทุนตลอดวัฎจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ    เปิดดู
 4. การเปรียบเทียบวิธีการประเมินภาระทางการยศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมการทำงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    เปิดดู
 5. การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงวิศวกรรมการค้ายางพาราผ่านชายแดนไทยสู่ประเทศจีน    เปิดดู
 6. การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการวัดความสะอาดแขนจับยึดฮาร์ดดิสก์โดยใช้การนับจำนวนอนุภาคในของเหลว    เปิดดู
 7. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อรับคำสั่งผลิตใหม่ในโรงงานเซรามิคโดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม    เปิดดู
 8. การออกแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวและการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการกระจ่ายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 9. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้แนวคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง    เปิดดู
 10. การออกแบบสำหรับการผลิตในสายการผลิตที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ฟันปลอม    เปิดดู
 11. การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ความคลุมเคลือในการคัดเลือกผู้ส่งมอบของอุตสาหกรรม ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 12. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยเทคนิคการประเมินผลเชิงดุลภาพ    เปิดดู
 13. การหาค่าที่เหมาะสมของปัจจัยในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 14. การออกแบบสร้างระบบอัตโนมัติในการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแผนภูมิควบคุม    เปิดดู
 15. การพัฒนาเทียนหอมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 16. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการออกแบบการทดลองเพื่อคำนวณค่าอุณหภูมิคูรีของวัสดุแม่เหล็กเฟร์โรแมกเนติก    เปิดดู
 17. การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการลำไยสดด้วยการวิเคราะห์สายธารรุณค่าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน    เปิดดู
 18. การหาค่าที่เหมาะสมของเงื่อนไขในการผลิตโพลาเพลทสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อการใช้งานในยานพาหนะ    เปิดดู
 19. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์แถวคอย    เปิดดู

รหัส 49
 1. การสร้างแบบจำลองและการหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิคด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน    เปิดดู
 2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับการประเมินศักยภาพในการผลิตอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ    เปิดดู
 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระหว่างทำ สายการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม    เปิดดู
 4. (IM)การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า    เปิดดู
 5. (IM)การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานของเสียด้วยสายตาในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคซิกส์ ซิกมา     เปิดดู
 6. (IM)การวิเคราะห์และประเมินผลการเตรียมความพร้อมแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    เปิดดู
 7. (IM)การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ด้วยเทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7    เปิดดู
 8. (IM)การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการสถานที่จอดยานพาหนะ ด้วยระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ    เปิดดู
 9. (IM)ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของวิศวกร ในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ     เปิดดู
 10. (IM)การปรับปรุงกระบวนการอบเพื่อลดอัตราการยืด-หดตัวของ PET Film ในการผลิตแผงสวิทช์สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 11. (IM)การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความโค้งของเลนส์เพื่อลดความแปรปรวนในกระบวนการผลิต     เปิดดู
 12. (IM)การพัฒนาเครื่องปั่นแห้งเยื่อกระดาษสาด้วยการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ    เปิดดู
 13. (IM)การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการจัดซื้อรถโดยสารของ บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด    เปิดดู
 14. (IM)การหาค่าสภาวะที่เหมาะที่สุดสำหรับการล้างเมมเบรนด้วยสารเคมีพีเอชสูงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง     เปิดดู
 15. (IM)การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    เปิดดู
 16. (IM)การพัฒนาความสามารถกระบวนการวัดค่าความยึดติดของการเชื่อมลวดทองแดง    เปิดดู
 17. (IM)การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อลดการสูญเปล่าของกระบวนการผลิตถาดใส่อาหาร ( Skid ) : กรณีศึกษา บริษัท ดริสเซ่น แอร์คร้าฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด     เปิดดู
 18. (IM)การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทลานนาโปรดักส์จำกัด     เปิดดู
 19. (IM)การปรับปรุงกระบวนการเผาโดยการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการไหลและอุณภูมิในกระบวนการเผาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 20. (IM)การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย : กรณีศีกษาบริษัทซีเอมดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด    เปิดดู
 21. (IM)การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องตัดขึ้นรูปชิพโดยใช้เทคนิคการลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร    เปิดดู
 22. (IM)การศึกษาความเป็นไปได้ของตู้ขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์อัตโนมัติในบริเวณหอพักและห้องเช่า ในจังหวัดเชียงใหม่     เปิดดู
 23. (IM)การวิเคราะห์แนวโน้มของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนในทศวรรษหน้า    เปิดดู
 24. (IM)การลดของเสียจากกระบวนการล้างฟิล์มป้องกันการชุบทองของแผงวงจรแบบอ่อนด้วยการออกแบบการทดลอง    เปิดดู
 25. (IM)การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของเหมืองแม่เมาะ    เปิดดู
 26. (IM)การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในอุตสาหกรรมทอลวดตาข่ายโดยใช้เครื่องมือคุณภาพและวงจร DMAIC ของเทคนิคซิกส์ซิกมา    เปิดดู
 27. (IM)การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า จังหวัดลำพูน    เปิดดู
 28. (IM)การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอากากมัสตาร์ดมาใช้เป็นอาหารสัตว์    เปิดดู
 29. (IM)การใช้วิธีการทางฟัซซี่ในการเลือกเส้นทางการขนส่งจากตอนเหนือของประเทศไทยไปยังตอนใต้ของประเทศจีน    เปิดดู
 30. (IM)ประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการนำโปรแกรม SAP มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม     เปิดดู
 31. (IM)การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์โดยกรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน     เปิดดู
 32. (IM)ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ : กรณีศึกษาบริษัท อินโนเวกส์ ประเทศไทย จำกัด    เปิดดู
 33. (IM)การจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานต้นทุนและการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู
 34. (IM)การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ของการค้ายางพาราผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวกจังหวัดพะเยาสู่ประเทศจีน    เปิดดู
 35. (IM)การพัฒนาดัชนีชี้วัดในการประเมินความสามารถของวิศวกรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน     เปิดดู
 36. (IM)การประเมินผลการดำเนินการตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    เปิดดู

รหัส 50
 1. (IM)การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย     เปิดดู
 2. (IM)การปรับปรุงระบบเอกสารในหน่วยงานสนับสนุนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมกิกามิ    เปิดดู
 3. (IM)การลดของเสียในโรงงานผลิตเขียงไม้ยางพาราโดย เทคนิคซิกซ์ ซิกมา     เปิดดู
 4. (IM)การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้ เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา     เปิดดู
 5. (IM)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเซรามิค    เปิดดู
 6. (IM)ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการกลโรงงานและงานเชื่อม     เปิดดู
 7. (IM)การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ     เปิดดู
 8. (IM)การลดต้นทุนวัตถุดิบคงคลังในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    เปิดดู

รหัส 51
 1. การจัดการความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของการเกิดสภาพเตาสกปรกบริเวณ ผนังเตาของโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 12    เปิดดู
 2. การหาวิธีและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ    เปิดดู
 3. การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องประดับแหวนเพชร    เปิดดู
 4. การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อย ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี    เปิดดู
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบชิ้นงานเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ    เปิดดู
 6. การจัดตารางการผลิตกระบวนการหล่อเครื่องประดับ    เปิดดู
 7. การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยใช้เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ     เปิดดู
 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบ่งชี้วัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุในธุรกิจส่งออก เครื่องประดับ     เปิดดู
 9. การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานลำไยอบแห้งด้วยเทคนิคการออกแบบและวางผังโรงงาน    เปิดดู
 10. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในหน่วยงาน สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม    เปิดดู
 11. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผ่น    เปิดดู
 12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ    เปิดดู
 13. การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ วงจรทรานสดิวเซอร์ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยวิธีการออกแบบการทดลอง     เปิดดู
 14. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสีในโรงงานย้อมผ้าขนาดเล็ก     เปิดดู
Comments