Lid Worden ?

Om lid te worden moet zelf de eerste stap zetten. Je wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een vrijmetselaar iemand die hem geschikt lijkt wijst op het bestaan van de Vrijmetselarij. Nodig voor toetreding is dat je in een loge wordt voorgedragen door een vrijmetselaar. Heb je die in je familie- of kennissenkring dan richt je je tot hem. Heb je zo'n bekende niet dan wordt dat geregeld in overleg met de loge van je keuze. Je kunt de loge telefonisch of via e-mail benaderen.

Verder moet je blijk geven van een tolerante levenshouding. De loge immers, en dat maakt haar juist tot een instelling van grote vormende waarde, bestaat uit personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen. Men zal de ander de levensbeschouwing moeten laten ontwikkelen die hem goeddunkt. Men zal er nooit op uit mogen zijn de ander te overtuigen van het eigen gelijk in zaken die het wezen van een mens raken. Voor jezelf mag je natuurlijk wel je eigen mening hebben over bepaalde godsdienstige of politieke zaken. De Vrijmetselarij is echter niet toegankelijk voor personen die een extremistisch gedachtengoed aanhangen.

Toetreding tot de Vrijmetselarij en de loge vindt plaats middels een speciaal rituaal, waarbij men allereerst leerling-vrijmetselaar wordt. In een later stadium volgt een bevordering tot gezel en tenslotte wordt men meester-vrijmetselaar. Dit betekent overigens niet dat er binnen de Vrijmetselarij sprake is van hiƫrarische verhoudingen. Iedereen wordt meteen gezien als een volwaardig lid en wordt dan ook als zodanig behandeld.
Comments