การเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่มีความสนใจ ความถนัดและตรงกับความต้องการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ตามหมวดกิจกรรมที่กำหนดให้  โดยเลือกชื่อกิจกรรมในหมวดที่นักเรียนสนใจเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น  แต่ละกิจกรรมรับจำนวน 25 คนเท่านั้น

ที่

กิจกรรม

ครูที่ปรึกษากิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ

1. คณิตศาสตร์ ม.1 ครูวิไลวรรณ  จันทาคำ 
ครูเกษราภรณ์  เหตุเกษ  และครูสุภัค  ศรีหริ่ง  
คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 2. คณิตศาสตร์ ม.1ครูวีระยุทธ อ่อนจันทร์   ครูสุดารัตน์ แฝงสีดำ  และครูพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดร  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 3. คณิตศาสตร์ ม.2ครูวารุณี พรหมมาศ ครูธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์     ครูโชติมา ชิตวรโชติ และครูหรรษมน มีมะจำ  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 4. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ม. 1  ครูนิศาชล โกงจีนและครูนภาวรรณ พลเวียงธรรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 5. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ม. 1  ครูธัณวลัย สุนันฐ์อาธร และครูพัชรี ฤทธิ์โพธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 6. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ม. 2  ครูชำนาญ  อิ่มใจ  และครูวีรเทพ  กองมณี คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 7. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต  
(รับเฉพาะนักเรียนชาย)
 ครูจีระพรรณ  จันทรังษี และครูรุ่งตะวัน เสนห์ราชกิจ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 8. ปลูกฝังการสร้างความภาคภูมิในใจในความเป็นไทย ครูอรุณ พลเสนาและนางสาววิราย แซ่หว้า คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 9. อ่าน เขียน เรียนสนุก ครูศิรยา  ศรีแดน  ครูวรพักตร  วรชัยพิทักษ์  และครูวิระพงศ์  คุณประทุม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 10. ออนซอนภาษา ครูเยาวนิช  ทับทิมธงไชย  ครูสุวิมล  ลำมะยศ  และครูวิไลลักษณ์  เมฆทวี คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 11. มาสนุกกับภาษาอังกฤษ   ครูดวงเดือน อินเจริญ ครูพรศิลป์ กองสิงห์
ครูนันธิญา ขันทสิทธิ์ และครูสามารถ มูลกองศรี
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 12. ศิลปะสร้างสรรค์ ครูพรพรหม ว่องวิเชียรกุลและครูวินัย ศรีวังคำ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 13. ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ครูกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 14. ขับร้องประสานเสียง ครูวิทยา  ศรีภูธร คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 15. ดนตรีสากล(สตริงสากล) ครูคงเดช แก้วไชยะ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 16. ดนตรีสากล(เครื่องสายตะวันตก) ครูปพร  จันทรภูมิ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 17. ดนตรี ครูกุน พลซา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 18. นาฎศิลป์กับผ้าวิเศษ ครูสุพรรษา  ล้วนโสม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 19. ขนมไทย ครูจิตรลดา   ดู่ป้อง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 20. ทำกระเป๋าจากผ้า ครูระเบียบ โสดาศรี คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 21. ช่างถักโคเชต์ ครูดวงวิภา  ประโสทะนัง   ครูนิออน  พันยา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 22. รอบรู้คอมพิวเตอร์ ครูองค์ บุตรวิไล คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 23. อ่านดีมีคุณธรรม ครูณีรนุช  ราชพรหมมา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 24. ครอบครัวรักอ่าน ครูเณริศา  ประจันตเสน คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 25. พระเครื่อง ครูอุทัย กล้ารอด คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 26. คอมพิวเตอร์ ครูวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 27. คอมพิวเตอร์ ครูนนชัย  จันทร์กลม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 28. เสริมสวยลั่นลา ครูสุธาสินี   ดาวเรือง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 29. กรีฑา ครูธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 30. ยกน้ำหนัก ครูธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 31. วอลเลย์บอล ครูประยงค์ศักดิ์ เชื้อบุญมี คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 32. วอลเลย์บอล ครูพรทิพย์ ใจวงศ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 33. บาสเกตบอล ครูภาคภูมิ  พิลาแดง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 34. ฟุตบอล ม.2 (รับนักเรียนกลุ่มเก่า) ครูชัยศิริ  วงษ์คำจันทร์   คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 35. ฟุตบอล ม.1
(ความสามารถพิเศษ 16 คน)
 ครูบุญโชค     กลางประพันธ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 36. ฟุตซอล ครูสุทธิศักดิ์ พลซา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 37. แอโรบิค ครูธัญญาพัฒน์  คำสีหา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 38. ยูโด ครูนิกร  บุญตา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 39. สุขศึกษา ครูเตือนใจ เคนโยธา  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 40. กิจกรรมทักษะชีวิต ครูสุมณา    เกตุศรี  ครูจรีพร  อนุศรีและครูสุพัตรา  ศรีพันบุตร   คลิกตรวจสอบรายชื่อ