การเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่มีความสนใจ ความถนัดและตรงกับความต้องการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ตามหมวดกิจกรรมที่กำหนดให้  โดยเลือกชื่อกิจกรรมในหมวดที่นักเรียนสนใจเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น  แต่ละกิจกรรมรับจำนวน 28 คนเท่านั้น

ที่

กิจกรรม

ครูที่ปรึกษากิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ

1. คณิตศาสตร์ ม.1 กลุ่ม 1 ครูวิไลวรรณ  จันทาคำ 
ครูเกษราภรณ์  เหตุเกษ 
และครูสุภัค  ศรีหริ่ง  
คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 2. คณิตศาสตร์ ม.1 กลุ่ม 2ครูวีระยุทธ อ่อนจันทร์  
ครูสุดารัตน์ แฝงสีดำ  
และครูพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดร
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 3. คณิตศาสตร์ ม.2 กลุ่ม1 ครูวารุณี พรหมมาศ
 ครูธิวากานต์  ศรีสวัสดิ์
และครูโชติมา ชิตวรโชติ 
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 4. คณิตศาสตร์ ม.2 กลุ่ม2ครูสมพร  สิมมาสุด 
ครูดวงสุดา ภูเมฆ    
ครูณรงศักดิ์  สอนสุภาพ
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 5.เคมีแสนสนุก ม.1 ครูพัชรี  ภูวิเศษ
ครูชลธิชา จันสีดา
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 6.วิทยาศาสตร์แสนสนุก ม.1 ครูธัณวลัย  สุนันฐ์อาธร
ครูพัชรี  ฤทธิ์โพธิ์
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 7. วิทยาศาสตร์คิดสนุก ม.2ครูวรรณิศา  อารยภัทรวงศ์
ครูสิรภัทร  พาเสนา
  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 8. ลูกเสือ  ครูจีระพรรณ  จันทรังษี
และครูรุ่งตะวัน เสนห์ราชกิจ
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 9. ภูมิใจในบ้านเกิดครูงามตา เขียวทอง
ครูวิราย  แซ่หว้า
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 10.ภาษาน่ารู้ ครูปราโมทย์  กออัศวโกวิท คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 11. English for fun  ครูจิตนิภา  ภูคำตา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 12.ศิลปะสร้างสรรค์ ครูพรพรหม ว่องวิเชียรกุล
ครูวินัย ศรีวังคำ
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 13. ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ครูกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 14. ขับร้องประสานเสียง ครูวิทยา  ศรีภูธร คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 15. นาฎศิลป์กับผ้าวิเศษ ครูสุพรรษา  ล้วนโสม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 16. วงโยธวาธิตครูกุน  พลซา 
ครูคงเดช  แก้วไชยะ
ครูปพร  จันทร์ภูมิ
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 17. ขนมไทย ครูจิตรลดา   ดู่ป้อง 
ครูสูติกาล  สิทธิรัตน์
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 18. การขยายพันธ์ุพืช ครูสุรชัย  ศรีวังคำ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 19. ช่างถักโคเชต์ ครูดวงวิภา  ประโสทะนัง   ครูนิออน  พันยา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 20.พระเครื่อง (รับเฉพาะนักเรียนชาย) ครูอุทัย  กล้ารอด คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 21. ช่างเชื่อม ครูสัจจะ    วรีฤทธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 22. คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 (นักเรียนกลุ่มเดิม) ครูวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 23. คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 ครูนนชัย  จันทร์กลม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 24. เสริมสวยลั่นล้า ครูสุธาสินี   ดาวเรือง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 25. รอบรู้คอมพิวเตอร์ ครูองค์  บุตรวิลัย คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 26. ทักษะชีวิต ครูสายชล  ศรีนาค คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 27. กรีฑาครูธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล  
ครู
สุทธิศักดิ์  พลซา
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 28.บาสเกตบอล ครูภาคภูมิ  พิลาแดง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 29. ฟุตบอล ครูชัยศิริ  วงษ์คำจันทร์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 30. ฟุตซอล ครูบุญโชค  กลางประพันธ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 31. วอลเลย์บอล ครูพรทิพย์  ใจวงศ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 32.ยูโด  ครูนิกร  บุญตา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 33. แอโรบิค ครูธัญญาพัฒน์  คำสีหา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 34. สุขศึกษา ครูเตือนใจ เคนโยธา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 35. สังคมศึกษา1 ครูจินตนา  ครูปิยะทิพย์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 36.สังคมศึกษา 2 ครูกัญญา  ครูบุษบา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 37.สังคมศึกษา 3 ครูชาญศักดิ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
38.สังคมศึกษา 4 ครูระมัดคลิกตรวจสอบรายชื่อ
 39. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูเจนจิรา  ครูปาลิดา  คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Comments