การเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่มีความสนใจ ความถนัดและตรงกับความต้องการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ตามหมวดกิจกรรมที่กำหนดให้  โดยเลือกชื่อกิจกรรมในหมวดที่นักเรียนสนใจเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น  แต่ละกิจกรรมรับจำนวน 31 คนเท่านั้น

ที่

กิจกรรม

ครูที่ปรึกษากิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ

1. คณิตศาสตร์ ม.1 

 ครูวีระยุทธ  อ่อนจันทร์  ครูสุดารัตน์  แฝงสีดำ 

 และครูยุพา  ลิภา

คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 2. คณิตศาสตร์ ม.2 ครูวารุณี  พรหมมาศ  ครูณรงศักดิ์  สอนสุภาพ

  และครูโชติมา  ชิตวรโชติ
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ม.1 ครูธัณวลัย สุนันฐ์อาธร และครูพัชรี ฤทธิ์โพธิ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 4. การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ม.2 ครูเรืองศักดิ์  ไตรฟื้น   และครูชลธิชา  จันสีดา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 5. นักประดิษฐ์น้อย ครูนารีรัตน์  เต็มบุญ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 6. ท่องโลกน่ารู้ ครูปราโมทย์   กออัศวโกวิท คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 7. อ่านเสริมแรง ครูเณริศา  ประจันตเสน  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 8. ขนมไทย ครูจิตรลดา   ดู่ป้อง               คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 9. การตัดเย็บเสื้อคอกลม ครูระเบียบ  โสดาศรี คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 10. พัฒนาทักษะการดำรงชวิต
 (รับเฉพาะนักเรียนชาย)
 ครูชลพรรธน์  จีระพรพันธ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 11. ช่างถักโครเชต์ ครูดวงวิภา  ประโสทะนัง  และครูนิออน  พันยา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 12. พระเครื่อง ครูอุทัย  กล้ารอด คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 13. วงโยธวาทิต ครูกุน  พลซา     คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 14. ดนตรีสากล ครูปพร  จันทรภูมิ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 15. กีต้าร์คลาสสิค ครูวิทยา  ศรีภูธร คลิกตรวจสอบรายชื่อ

 16.
 
ปฏิบัตินาฏศิลป์

ครูสุพรรษา  ล้วนโสม

 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 17. ศิลปะสร้างสรรค์ ครูพรพรหม ว่องวิเชียรกุล และครูวินัย  ศรีวังคำ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 18. ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ครูกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 19. คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 ครูวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 20. คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 ครูนนชัย  จันทร์กลม คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 21. รอบรู้คอมพิวเตอร์ ครูองค์   บุตรวิไล คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 22. เสริมสวยลั่นลา ครูสุธาสินี   ดาวเรือง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 23. กรีฑา ครูธำรงเกียรติ  ธีระเดชากุล
  และ ครูสุทธิศักดิ์  พลซา
 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 24. บาสเกตบอล ครูภาคภูมิ  พิลาแดง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 25. วอลเลย์บอล ครูพรทิพย์  ใจวงศ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 26. ฟุตบอล U-13 ครูชุติพนธ์  พลทอง คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 27. ฟุตบอล กลุ่ม 1ครูจิรสิน  พวงพันธ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 28. ฟุตบอล กลุ่ม 2 ครูชัยศิริ  วงษ์คำจันทร์   คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 29. ฟุตซอล ครูบุญโชค     กลางประพันธ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 30. หมอน้อย ครูธัญญาพัฒน์  คำสีหา คลิกตรวจสอบรายชื่อ
 31. ยูโด ครูนิกร  บุญตา คลิกตรวจสอบรายชื่อComments