Strona główna‎ > ‎

2011/2012

Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości
Z inicjatywy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Grażyny Lechki i Krystyny Sternal uczniowie I LO w Brzegu w roku szkolnym 2011/12 przystąpili do projektu, którego liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem głównym jest pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w liceach ogólnokształcących.

W ramach projektu szkoła otrzymała:

 • kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej wraz z narzędziami elektronicznymi, podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli i filmem instruktażowym;
 • elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego.
więcej:  http://oic.lublin.pl/innowacyjnemetody/o_projekcie.html

Pierwszym etapem projektu było przystąpienie uczniów do testu kompetencji zawodowych „Edukacja – zawód”.  Test jest elektronicznym narzędziem do oceny uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów ułatwiającym podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego.

Skale testu nawiązują do Polskiej Klasyfikacji Edukacji. Konstrukcję testu zrealizowano w podejściu psychometrycznym, stosowanym w psychologii. Możliwości wykorzystania testu to m.in. w doradztwie karier - w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej licealistów. 

Zasadniczym celem projektu jest przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej. Ten rodzaj gry może być traktowany jako metoda przyspieszonej nauki kompetencji osoby przedsiębiorczej. Nauka odbywa się w warunkach „laboratoryjnych" a nie poprzez konieczność doświadczania konsekwencji np. bankructwa pierwszej zakładanej firmy.

Uczestnicząc w symulacyjnej grze decyzyjnej uczniowie:

 • poznają nowe obszary wiedzy oraz utrwalają je, poprzez konieczność ciągłego powtarzania ich w procesie podejmowania decyzji;
 • doskonalą rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa, pojęć z zakresu zarządzania, poprzez konieczność ciągłej interpretacji sytuacji przedsiębiorstwa, konieczność dyskusji w grupie, prezentacji własnej opinii oraz argumentacji proponowanych decyzji;
 • analizują dostępne informacje, organizując je w kategorie, co pozwala lepiej przyswajać wiedzę oraz zrozumieć skomplikowany system, jakim jest przedsiębiorstwo;
 • oceniają wartość dostępnych informacji oraz trafność proponowanych rozwiązań/decyzji;
 • integrują wiedzę z różnych obszarów w celu rozwiązania problemów, przed jakimi stoi przedsiębiorstwo;
 • rozwijają i wzmacniają swoją gotowość do działania, podejmowania ryzyka i brania odpowiedzialności;
 • uczą się świadomie wykorzystywać własne doświadczenie (sukcesy i porażki) do doskonalenia własnego działania;
 • pracując zespołowo, doskonalą umiejętności społeczne (aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, kooperacji, akceptowania norm i zasad grupowych czy etycznych, zmiany opinii i zachowań pod wpływem nowych danych).

więcej: http://oic.lublin.pl/innowacyjnemetody/narzedzia.html

W przypadku prezentowanej gry realizowane są cele w odniesieniu do następujących kompetencji z zakresu przedsiębiorczości:

Wiedza

Integracja wiedzy z wybranych dyscyplin nauk o zarządzaniu firmą:

 • strategiczne zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej,
 • zarządzanie personelem,
 • finanse,
 • interpretowanie zasad (praw) działania na rynku,
 • inwestowanie,
 • zarządzanie jakością.

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności z zakresu:

 • diagnozy i rozwiązania problemu oraz wdrożenia opracowanych rozwiązań,
 • pracy zespołowej, komunikacji w grupie, zespołowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • systemowego ujmowania problemów zarządzania organizacją,
 • oceny opłacalności inwestycji rozwojowych,
 • zasad zaciągania kredytów i lokowania środków pieniężnych,
 • czytania sprawozdań finansowych,
 • analizy kosztów osobowych zatrudnienia (wynagrodzeń i szkoleń). 

Postawy

Uczestnictwo w grze pomaga kształtować następujące postawy:

 • aktywność w pełnieniu ról zawodowych,
 • podejmowanie działań z własnej inicjatywy,
 • wytrwałość w dążeniu do celu,
 • uczenie się na błędach,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • wiara we własne możliwości,
 • gotowość do podejmowania ryzyka,
 • nastawienie na kooperację,
 • etyczne postępowanie. 

W projekcie bierze udział klasa I d. Pracę uczniów koordynują nauczyciele: Grażyna Lechki i Krystyna Sternal. Uczniowie zostali podzieleni na 8 grup, z których każda usiłuje zdobyć jak najlepsze wyniki finansowe. Wygrywa ta grupa, której wirtualne zyski będą najwyższe. Gra toczyć się będzie do końca semestru. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i miłej zabawy :) 


Podstrony (1): Aktywnie w przyszłść
Comments