Other Areas of English Learning - Các mảng khác

last updated March 26, 2008

A. The How - Nhóm Kĩ năng

1. Listening - Nghe 

2. Speaking - Nói

3. Reading - Đọc

B. The What - Nhóm Kiến thức

1. Vocabulary

2. Grammar: Longman English Grammar

C. Special - Đặc biệt

D. Resources - Tư liệu tham khảo thêm