Course Notes - Nội dung bài giảng

 

"Every single word and every single note, we take very seriously.” 

(Robert Henderson)

Các bạn có thể tìm thấy ở đây nội dung bài giảng và các bài viết mẫu cho những lớp chúng tôi đã và đang dạy - Available on this pages are links to the notes of the courses we have been in charge of.

1. Morphology and Syntax

2. Phonology

3. Public Speaking

4. Semantics  

5. Translation

6. Writing 1, 2, & 3 (theo giáo trình Effective Writing)

7. Writing 4 & 5 (tạm thời là những links đến những webites có nội dung tương tự)

8. Tư liệu tham khảo - Resources