ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม เลือกเสรี

** กำหนดการลงทะเบียน วิชาเลือกเพิ่มเติม เลือกเสรี 
ภาคเรียนที่ 2 /2560 **
    [นักเรียนเลือกได้ 1 รายวิชาเท่านั้น]

1. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 /2560  วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 

2. ศึกษาเมนู เพื่อดูรายวิชาทั้งหมด  ครูผู้สอนและห้องเรียน

 3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือ

          - ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ม.2  :  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          - ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ม.3  :  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. ขั้นตอนการเลือก : คลิกเลือกที่ชื่อรายวิชา  โดยสามารถเลือกได้ 1 รายวิชา 

5. แต่ละรายวิชารับจำนวนจำกัด  

         -  ม.2  รายวิชาละ  -  คน

          - ม.3  รายวิชาละ  16 คน

 6.เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า  "มีนักเรียนลงทะเบียนรายวิชานี้เต็มแล้ว"

***หากนักเรียนคนใดลงทะเบียนหลายวิชา ถือว่าการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นโมฆะ**** 
... ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ ... นักเรียนควรตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน