4. PREFIXOS I SUFIXOS GRECS I LLATINS

Els prefixos i sufixos grecs més coneguts són:

 • Amfi: doble, al voltant de 
 • Anti: contra
 • Algia: dolor
 • Bio: vida
 • Caco: dolent
 • Cata: cap avall
 • Cida: matar
 • Cefal: cap
 • Crono: temps
 • Antropo: home
 • Arqueo: antic
 • Arquia: poder
 • Auto: mateix
 • Iuga: euga
 • Logo: tractat
 • Logia: teoria
 • Mega: gran
 • Metro: mesura
 • Mino: petit
 • Dia: a través de 
 • Fàgia: menjar
 • Filos: amor
 • Exo: fora
 • Fono: veu
 • Foto: llum
 • Endo: dins
 • Epi: sobre
 • Hiper: sobre
 • Hipo: sota
 • Homo: el mateix
 • Morfo: forma
 • Paleo: antic
 • Macro: gran
 • Metria: mesura
 • -si: acció de 
 • Sema: símbol
 • Patia: dolor
 • Pòtam: riu
 • Scopi: visió
 • Pseudo: fals
 • Sofia: saviesa
 • Geo: terra
 • Grafia: escriure
 • Hipo: cavall
 • Hidro: aigua
 • Tècnica: art
 • Termo: calent
 • Topo: lloc
 • Zoo: animal
 • Maquia: lluita
 • -ma: resultat
 • -mania: bogeria
 • -nomia: regla, norma
 • Neo: nou
 • Quiro: mà
 • Akros: alt
 • Nekros: mort
 • Meter: mare
 • Kratia: poder
 • Demos: poble
 • Plouto: rics
 • Oligos: pocs
 • Mnesis: memoria
 • Claudo: tancat 
 • Oneyos: somnis
 • Mancia: endevinar
 • Teo: déu
 • Pan: tot
 • Pedis: peu
 • Gradior: caminar
 • Gaster: estomac
 • Itis: inflamació
 • Si: malaltia
Els prefixos i sufixos llatins més coneguts són:
 • Ab: separació
 • Ad: proximitat
 • An: privació
 • Ante: al davant
 • Avant: anterioritat
 • Bene: bé
 • Bis/bi: dos
 • Circum: al voltant
 • Con: en comú
 • Dis/di: oposició
 • Des: privació
 • In/im/il: negació
 • Inter: enmig de
 • Intra: dintre
 • Ex: fora
 • Extra: especial
 • Infra: sota
 • Post: després de
 • Pre: al davant de
 • Re: repetició
 • Semi: damunt de
 • Sub: al dessota
 • Trans: a l'altra banda
 • Ultra: més enllà
 • Vice: en lloc de
 • Archia: poder
Etimologia 
És la ciència que estudia l'origen de les paraules i per tant estudia els prefixos i sufixos grecs i llatins, ja que la majoria dels mots contemporanis provenen del llatí o el grec. 
 • Automòbil: auto(a si mateix) + mòbil(moviment) es mou sol 
 • Vicepresident: Vice(en lloc de) + president(qui governa)
 • Acròpolis: acro(alt) + polis(ciutat) part alta de la ciutat
 • Necròpolis: Necro(mort) + polis(ciutat) cementiri
 • Metropòlis: Metro(mare) + polis(ciutat) ciutat mare
 • Aristorcràcia:  aristo(els millors) + cràcia(poder/govern) el podern/govern dels millors
 • Democràcia: demo(poble) + cràcia(poder/govern) el poder/govern del poble
 • Plutocràcia: pluto(rics) + cràcia(poder/govern) poder/governs dels rics
 • Tecnocràcia: tecno(experts) + cràcia(poder/govern) poder/governs dels experts
 • Anarquia: an(privació) + arquia(poder/govern) sense poder/govern
 • Monarquia: mon(un) + arquia(poder/govern) poder/govern d'un
 • Oligarquia: olig(pocs)+ arquia(podern/govern) poder/govern de pocs
 • Claustrofòbia: claudo (tancat) + fòbia (por): por als espais tancats
 • Monoteisme: mono (un) + theo/theisme (divinitat/Déu) = un Déu
 • Subconscient: sub (al dessota de) = per sota de la consciència
 • Politeisme: poli (més d'un) + theo/theisme (divinitat/déus) = més d'un déu
 • Ateisme: a (no) + theisme (divinitat) = cap Déu
 • Teocracia: theo (Déu) + kratia (poder) = poder de Déu
 • Teologia: theo (Déu) + logia (teoria) = teoria de Déu
 • Panteisme: pan (tot) + theisme (déu) = dedicat a tots els déus
 • Naumàquia: nau (vaixell) + maquia (lluita) = batalla naval
 • Biodegradable: bio (vida) + degradable = es degrada amb éssers vius
 • Zoologia: zoo (animal) + logia (teoria) = teoria animal
 • Geologia: Geo (Terra) + logia (teoria) = teoria del Leo
 • Citologia: cito (cèl·lula) + logia (teoria) = teoria cel·lular
 • Plantígrad: planti (planta del peu) + grad (camí) = caminar amb la planta dels peus
 • Tetrapode: tetra (quatre) + pode (peus) = de quatre potes/peus
 • Gasteròpode: gaster (estómac) + pode (peu) = que camina arrossegant l'estómac
 • Antropòfag: antro (home) + fag (menjar) = caníval, que menja carn humana
 • Panteó: pan (tot) + theo (déus) = tots els déus
 • Amorf: a (no) + morf (forma) = que no té forma definida
 • Vermiforme: vermi (cuc) + forme (forma) = forma de cuc
 • Necròfag: nekros (mort) + fag (menjar) = que menja morts
 • Pantòfag: : pan (tot) + fag (menjar) = que ho menja tot, omnívor
 • Cefalàlgia: cefa (cap) + algia (dolor) = mal de cap
 • Escoliosi: escolio (esquena) + si (malaltia): malaltia de l'esquena
 • Odontàlgia: odont (dent) + algia (dolor) = dolor dental
 • Otitis: ot (orella) + itis (imflamació) = imflamació d'orella
 • Monopter: mono (uno) + opter (ala) = animal d'una ala
Comments