macroeconomics

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ :: MACROECONOMICS
 
 
A, NQ, 2010, "Nợ công là bao nhiêu ?" Thời báo Kinh tế Sài gòn 13-5-2010.
Nguyễn, V, 2001, "Lộ diện chánh sách tiền tệ thắt chặt," Lao động 28-2-2011.
Gali, J, 2010, "Monetary Policy and Unemployment," NBER WP 15871.
Gertner, J, 2010, "The Rise and Fall of the GDP," The New York Times.
Meltzer, AH, 1969, "Money, Intermediaition, and Growth," Journal of Economic Literature 7(1), tr. 27-56.
Frangos, A, 2011, "India's Inflation Is a Lesson for Fast-Growing Economies," WSJ 12-9-2011.
 
Comments