m&a

SÁP NHẬP VÀ THÔN TÍNH
M&A
 
Minh, LN, 2011, "Mua bán, sáp nhập để lớn hơn," Tuổi trẻ 9-6-2011.
 
N.Khanh, 2015, "Sáp nhập MDB và Maritime Bank," Thanh niên 150723.
Comments