lecture microfinance

TÀI CHÁNH VI MÔ 
MICROFINANCE
 
 
          Bài giảng
(Vì các files có khá lớn nên có thể download chậm) 
 
          Chuyên đề nghiên cứu
  • Vì sao các tổ chức tín dụng không tha thiết với việc cho vay người nghèo ở nông thôn ?
  • Vì sao các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó lớn lên ?
  • Vì sao người nghèo có nguy cơ càng nghèo ?
Comments