investment lecture

LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ :: INVESTMENT THEORY
 
 
          Tài liệu bài giảng
Tài liệu tham khảo
  • Lý thuyết đầu tư truyền thống theo tiêu chí NPV có nhược điểm phải cần khắc phục. Phương pháp tiếp cận có thể khắc phục tốt nhất nhược điểm này là phương pháp tiếp cận theo quyền chọn thực. Tham khảo về Quyền chọn thực. 
 
Comments