سربازی نامه

 


هر چه بیشتر عمر می کنم بیشتر اطمینان پیدا می کنم که تفاوت انسان ها , تفاوت بین انسان ضعیف و قوی , بین انسان بزرگ و کوچک میزان توانایی یا اراده استوار و خلل ناپذیر آن هاست . به این معنی که انسان قدرتمند هنگامی که هدفی برای خود مشخص می کند دو راه پیش رو ندارد :یا مرگ یا پیروزی

 

سرتوماس فاول باکستون