การทำปุ๋ยเคมี

 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยเคมี+อินทรีย์
ปุ๋ยเคมีผสมอินทรีย์ เป็นการผลิตปุ๋ยเชิงผสม ในระบบ Bulk blending โดยใช้วัตถุดิบหลายชนิด ที่มีขนาดของเม็ดปุ๋ย พอๆกัน คือประมาณ 2.0-4.0 มม. มาผสมรวมคละเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน
วัตถุดิบที่ใช้ บางส่วนเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือที่เรียกว่า DAP ในสูตร 18-46-0 ,MAP ในสูตร 11-44-0 ,โปตัสเซียมครอไรด์ ในสูตร 0-0-60 ,แอมโมเนียมซัลเฟต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยน้ำตาลทราย สูตร 21-0-0 และปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 เป็นต้น
ในจำนวนปุ๋ยที่นำเข้านั้น บางส่วนก็เป็นเม็ดที่ได้ขนาดตามที่ต้องการอยู่แล้ว เช่น DAP ยูเรีย หรือแม้แต่บางชนิดของโปตัสเซียมครอไรด์ และ แอมโมเนียมซัลเฟต ที่นำเข้ามาในสภาพที่เป็นเม็ด ได้ขนาดพอดีกับที่ต้องการใช้ แต่บางส่วนที่นำเข้า มีลักษณะเป็นผงละเอียด เช่นผงโปตัสเซียมครอไรด์ และปุ๋ยน้ำตาลทรายเม็ดละเอียด ทางโรงงานจำเป็นต้องนำมาปั้นให้เป็นเม็ด อบให้แห้ง คัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปทำการ Bulk blending ให้ได้ปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการ บรรจุจำหน่ายต่อไป
ในการนำผงปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาปั้นให้เป็นเม็ดนั้น ถือเป็นโอกาศอันดียิ่งที่ทางโรงงานจะได้นำส่วนผสมที่เรียก Filler ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ มีอยู่ในประเทศ และมีประโยชน์ต่อพืช คือมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และอินทรีย์วัตถุที่จำเป็นในการปรับสภาพโครงสร้างของดิน นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิต อีกทั้งค่าความเป็นด่าง (ค่า pH สูง) ของสาร Filler ดังกล่าว จะช่วยลดความเป็นกรด ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินสามารถปลกปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดิน ทำให้รากของพืชดูดซึมไปใช้เป็นอาหารได้มากขึ้น ส่วนสารอินทรีย์ที่ตกค้าง จะช่วยปรับโครงสร้างของดิน ให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี รากของพืชสามารถแผ่ขยาย
ยึดเกาะโมเลกุลของดิน สร้างความมั่นคง แข็งแรงในการทรงตัวให้แก่ลำต้นต่อไป
                                                      อ้างอิง
    https://sites.google.com/site/liw15110/tha-puy-chi-ni-karkestr/kar-tha-puy                                                      
 
 
Comments