Livon kylällä käynnissä olevat hankkeet

Vanhemmat hankkeet: 2003, 2006, 2007, 2010 ja 2014

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA IKÄÄNTYNEILLE!

Päivä- ja viriketoimintaa Pudasjärven ikäihmisille

Hankeaika: 1.1.2013-31.12.2015

Hankkeen rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys RAY ry

 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Pudasjärven alueen asukkaiden identiteettiä ja lähiyhteisöjen merkitystä. Arjen kulttuurisuuden kautta ihmisillä on mahdollisuus kokea elämänsä merkitykselliseksi, joka vahvistaa heidän hyvinvointiaan.

Tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia vahvistavia palveluita edelleen Livolla, mutta myös muualla Pudasjärven alueella. Hankkeessa tuotetaan virikepäiviä Livon lisäksi Aittojärvellä, Iinattijärvellä, Metsälässä ja Jaalangassa. Myös Oulunkaaren viidessä asumispalveluyksikössä Kurenalla järjestetään virikepäivä kuukausittain hankkeen toimesta.

Tarkoituksena on levittää muille kylille Livolla hyväksi havaittua ikäihmisten päivätoiminnan mallia yhteistyössä kylillä toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Tavoitteena on nostaa sekä Livon koulun, Livon seurojentalon että muualla Pudasjärven kaupungissa olevien kokoontumistilojen käyttöastetta.

Livokas ry:llä on vuosina 2010-2013 menossa laaja investointihanke, jossa parannetaan kylän harrastusmahdollisuuksia. Tämän hankkeen yhtenä tarkoituksena on saada harrastusmahdollisuudet mahdollisimman hyvin heti valmistuttuaan ikäihmisten käyttöön.

Hanke tähtää kylien kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen, tarjoamiseen, tasa-arvon lisäämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä asukkaiden viihtymisen lisäämiseen kotimaisemissaan.

 

Toimenpiteet

Osaprojektissa järjestetään resurssien puitteissa monipuolista päivä- ja viriketoimintaa ikäihmisille, joiden avulla tuetaan heidän elinvoimaisuutensa säilymistä asuvat he kotona tai laitoksessa. Toimintoja pyritään järjestämään niin, että eri sukupolvet kohtaisivat näissä tilanteissa säännöllisesti. Toiminnoissa keskitytään omien taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä osaamisen siirtämiseen nousevalle nuorisolle. Pääpaino on arjen kulttuurisuudella; musiikilla, piirtämisellä ja askartelemisella, tarinoinnilla, leikeillä, liikkumisella – sattumustenkin kertaamisella.

Kotona ohjattavien osalta hankevetäjä vierailee ikääntyneiden luona, tukee, neuvoo ja kannustaa heitä. Laitoksissa ohjaus on ryhmäohjausta yhteisessä kerhotilassa.

Hankkeen toimintoja järjestetään kaksi kertaa viikossa. Hanke toimii vuodessa aktiivisesti 40 viikon ajan. Toimintoja (tapahtumia ja vierailuja) kertyy hankkeen aikana siis 240 tilaisuutta.

 

Seuratkaa ilmoittelua Iijokiseudussa ja Pudasjärvi-lehdessä. Kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin!


LIVON SEUROJENTALON KUNNOSTUSHANKE; III VAIHE

Ulkovuorauksen uusiminen

Hankeaika: Toteutettava 31.12.2015 mennessä

Rahoittaja: Suomen Kotiseutuliitto ry

Livon seurojentalon ulkovuoraus uusitaan. Vanha ulkoverhous puretaan, lisäeristeeksi asennetaan runkoleijona levy ja sen päälle koolausten jälkeen rimalaudoitus. Periaate on, että korjataan mahdollisimman samanlaiseksi kuin alkuperäinen malli on ollut.

Ulkovuorauksen purku ja uuden paikallaan maalaus toteutetaan talkoilla. Tervetuloa!