Quantum-Melodieen

De wetenschappelijke kunst van energetische frequentiereeksen voor toepassing op levende wezens: mens, dier en plant:

materialisatie en dematerialisatie in het organisme/lichaam van bepaalde moleculen zoals hormonen en andere complexe eiwitten, vitaminen en mineralen, werkzame bestanddelen van allerlei (voedings)stoffen, ...
en andere recente ontdekkingen&energetische tools voor ieder1...

Een pionierende ontwikkeling in de  wonderlijke nieuwe en oeroude (ether)wetenschap van de natuur. ...

Door deze berekende melodieën (zoals ook deels aanwezig in de natuur, bv. specifiek vogelgezang in verband met plante-groeihormonen in de lante, en stukken van geinspireerde muziek), geordend per thema op CD's of in bestanden op maat samengebracht, te beluisteren en bij voorkeur zelf bezield te zingen,  krijgen we een directe muzikale voeling met de onderliggende samenhang door schaalovergang in verbinding met andere schalen zoals de moleculaire in dit geval, als onderdeel van de schepping die een levend geheel is...

Dit laat ons toe zelf en eenvoudig energetisch en autonoom de uitwerking hiervan te ervaren zonder het materiële equivalent met de eventuele schadelijke neveneffecten daarvan en soms hoge kostprijs.

Dit zijn natuurlijke trillingen in een bepaalde ordening die, zeker indien regelmatig en volgens de wetten van natuurlijke tijd toegepast, het potentieel van onze zelfgenezing en selectieve regeneratie ondersteunen...

Het aantal mogelijkheid en ontwikkelingen op maat is legio en verder onderzoek en testen zijn gaande ...


Verder nog wat meer uitleg, voor wie interesse heeft, in verband met aspecten van de holistische energetische wetenschep, die verbindingen legt, integreert, telkens opnieuw stromende overgangen maakt in plaats van af te scheiden in vakjes/(weten-)schapjes, praktisch en in bewustzijn ...

De ether-vorser in de energetische blauwdruk van de natuur past recente inzichten van schaalwetten en dergelijke toe en werkt momenteel –met enkele proefkonijnen- aan precies bepaalde quantum-melodieën bij voorbeeld.

Dit zijn –op basis van schaalgolvenwetenschep die alles doet draaien en het kleinste met het grootste verbindt-  naar mensenmaat getransformeerde golfreeksen,

om bio-moleculen, oa eiwitten zoals in suppleties (al dan niet biologisch opneembaar) en hormonen, vitaminen in mens, dier en plant zeer gericht qua aanmaak/materialisatie in het lichaam te bevorderen of te inhiberen...


Als de vele feitelijke bevindingen dit verder bevestigen, zijn dus materiële geneesmiddelen

in principe niet meer of minder nodig

en intuitief/esthetisch aan te voelen&selecteren door de gewone mens met een beetje kennis&aanvoelen;

er zijn zo ook veel minder neveneffecten (zie bijsluiters)

en prijskaartjes aan verbonden en in principe ook geen verplaatsing (niet-lokale velden).

Het werkt ‘epi-genetisch’ dus niet via genetische manipulatie, via zelf bezield, met (muzikaal) gevoel, een eigen klankleur (boventonen) en timing-subtiliteiten & in aandacht zingen van deze biosynthese-sequenties bij voorkeur omdat het dan sterker op maat doorwerkt ...

Vele belangengroepen (bepaalde dokters, farmacie, pesticidenfabricanten, psychiatrie, bedrijven betrokken bij genetische manipulatie of mensen van dergelijk (deels) vergif afhankelijk-maken, enz.) zullen dit wellicht minder goed nieuws vinden...


Zo komen bijvoorbeeld ook de tonenreeksen ter beschikking van de gewone mens van de elementen, de klanken van zulke complexe belangrijke eiwitten als beta-endorfine en DMT (een pijnappelklierhormoon met werking op het bewustzijn onder meer bij dromen) zoals in de natuur volgend op die van pinoline,   en het serotonine naar melatonine-“slaapliedje” (bijv. mogelijk voor mensen met slaapproblemen & electrosmog-schade wat meestal ook de melatonine-voorraad in ons lichaam doet slinken met als gevolg bijv. moeilijk slapen).
En zovele andere (soms in materiële vorm vrij ‘dure’) belangwekkende hormonen, enzymen, moleculen en atomen
zoals vitamine C en het 4de enzym voor omzetting in het lichaam van glucose naar vitamine C dat bij de mens (en cavia&chimpansee) ontbreekt.
Boventoonreeksen, Schumann resonanties en dergelijke kan men blijkbaar uit de wervels van de menselijke wervelkolom afleiden en zelf voelen (in de wervels en gekoppelde organen en hersen(holte)s)  als je ze zelf in je lijf&natuur zingt en je lichaam laat doortrillen ook via het direct contact ermee met het strottehoofd ...
Kom het zelf meemaken op cirkels zoals op 30 mei in Asse en 8 juni in Antwerpen ...


Alles is telkens op basis van vrije bijdrage of minimale bijdrage (bij organisaties).

 

*De vorser is dus aan het werk dus bij voorbeeld met quantum-melodieën (voor selectieve (de)materialisatie van alle mogelijke moleculen in levende wezens, tegelijk met andere gewillige ‘proefkonijnen’- eerder al … Voordien heeft zijn er geslaagde testen gebeurd op planten en groenten. Ook ligt er nog een project klaar met scalaire antennes en diverse energetische spoelontwerpen “gezaaid” in groente-velden her en der (en informatievelden): planten liegen niet; wij zoeken nog niet bio-velden op niet-vulkanisch& anderszins opgewaardeerde grond -ook met de intentie en aandacht van de telers- voor verdere tests naast deze in eigen plantentuin omdat deze al niet veel te verbeteren is, met omstandigheden en potentieel waar de levenskracht al ten volle kan gedijen …


Nog enige achterrond ivm quantum-melodieën
ter info
één van de onderzoeksproject van de vorser&ontde(n)Ker en enkele mede-vorsers/ontdekkers i.v.m. gezondheid,
goedkoper, gezonder en eenvoudiger voor iedereen,
waar ik tegenwoordig (ook aan den lijve) mee bezig ben; mocht het u verder interesseren, dan bent u welkom op een van de cirkels of bij een persoonlijk gesprek;
er zijn ook CD's en "energetische tools" beschikbaar die aansluiten bij recente inzichten&testen (zie verder)
.

'k Heb vele mensen al geregeld gewaarschuwd voor (verdere) opstapeling van fysische toxines bij een bepaalde levensstijl die als norm aangeprezen wordt en waar we vaak zonder het te weten middenin zitten;
omdat deze vaak chemisch bereide moleculen (van toevoegingen aan 'voeding', bepaalde medicijnen enz.) kunstmatig zijn, zelfs als hun origineel al in de levende natuur voorkomt,
zijn er aanwijzingen dat ze door het lichaam ook moeilijk worden herkend om te kunnen uitscheiden,
zeker als je dan nog niet-levend water drinkt ...
Deze moleculen hebben een andere energetische (o.a. frequentie)-blauwdruk dan de molecules die ze proberen na te bootsen;
met een energetische vinding, een in het aardveld geörienteerd schijfje met zogenaamde "N-golven" van een collega-vorser,
waar je dan bv. medicijnen (of niet-biovoeding) opzet, trachten we deze blauwdruk wat te corrigeren richting natuurlijk/kosmisch origineel corresponderend veld en met de Q-hanger kan je water voor een stuk activeren bv. ...

We hebben allemaal willens nillens een opstapeling van toxines, omdat het milieu een collectief gegeven is,
en zeker diepgewortelde psychologische toxines (niet enkel TV-programma's!),
hersenschade deels zelf gecreëerd door onze programmaties (psychologisch opgestapeld in de soort mens sinds millenia en via traditie-"genen"materiaal doorgegeven);
het gaat om een interactie van onze hardware en software, een collectief gegeven ...

GeZONdheid wordt door natuurvolkeren ook anders gezien dan door de westerse 'beschaving';
bij sommige mensen lijkt de 'remedie'/medicatie' & neveneffecten in sommige gevallen erger dan het probleem op zich ...
Het is kenmerkend voor deze tijd dat je tegenwoordig veel tegen-"technologie" ziet, die de effecten van "technologie" (electrosmog, vergiftiging, enz.) die (al dan niet luxe-!)problemen zou moeten oplossen, deels of volledig teniet doet of neutraliseert ...
Zo ver van de natuur (en onze natuur) in feite ...


Zelf probeert de vorser, terwille van mensen in de overgang naar een natuurlijker leven,
natuurlijke bio-molecules (en, waar nodig, werkzame bestanddelen van medicatie )
- die in feite permanente antennes zijn van bepaalde frequenties & golfvormen van 'in een materiële lus gevangen' vrije energie -
om te zetten in hun quantum-melodie equivalent, met een schaalfactor vertraagd tot menselijk hoorbare schaal
( voor activatie of juist inhibitie  van specifieke moleculen,
dus iets meer materialisatie of dematerialisatie in het lichaam, in dit trillend veld wat op moleculaire schaal voorkomt;
zoals bij de bio-synthese van eiwitten
(in voeding, supplementen, hormonen, neurotransmitters, werkzame bestanddelen van medicijnen enz.)
als sequentie van (frequenties van) aminozuren als ze in een bepaalde volgorde in het lichaam aankoppelen = melodie ).
Die om-schalingsmogelijkheid volgt uit ontdekking van nog vrij onbekende zogenaamde schaalgolven (en scaling) in de quantumfysica, waar in de vergelijkingen
de invloed van de waarnemer (met de schaal waarop die waarneemt- denk aan fractals in chaostheorie & de natuur)
ingebouwd werd,
waardoor ze niet enkel op microscopische maar ook menselijke of grotere (bv. planetaire, astronomische) schalen toepassingen vindt in modellen + schaalovergangen en een verklaring biedt voor onder meer de ontbrekende "donkere materie", en de etherkracht die alles 'doet draaien' - dus meer gesofisticeerde, natuurfenomenen beschrijvende en acurater voorspellende denkmodellen,
die trachten een functioneel bruikbare echo te zijn van de natuur zelf op verschillende schalen
(ruimtelijk en ook in tijd met "logaritmische" niet-lineaire timing van evolutionaire quantum-sprongen op alle tijdsschalen: embryogenese , timing van ontstaan van nieuwe soorten, cultuursprongen, afsmelten van ijslagen op aarde, enz. ) ...

Bij quantum-melodiën gaat het geenszins om genetische manipulatie
(met niet te overziene intergenerationele gevolgen door ingebouwde genetische geheugenfunctie die door de genen doorgegeven wordt van generatie op generatie, tenzij de natuur(lijke intelligentie) na 5 generaties dit zelf terug corrigeert -volgens geruchten van bepaalde bronnen voor sommige plantesoorten ??) 
maar een vorm van epigenetische manipulatie (tijdelijk, door de omgevings- of lichamelijk-geestelijke factoren, voeding, milieu (in ruime zin), levenswijze, levenshouding enz.).

Evenzeer een manipulatie vanwege de mens dus,
zoals bij zovele (ook natuurlijke) geneeskunde,
waar de selectie van de (in een bepaalde tijdelijke context voor een mens in een bepaalde toestand op een gegeven moment)
juiste (bio-)moleculen (of mineralen)
een uitdaging blijft zoals in de homeopathie (en zelfs bij de keuze van de lichaamseigen Schussler-celzouten);
met een gebalanceerde en gevarieerde natuurlijke voeding en levenswijze,
niet teveel kunstmatige straling (voor licht, 'communicatie' enz), regelmatig goede lucht/ademhaling
(misschien met vereiste H, C N O (S,H²O) (waterstof,koolstof,stikstof,(water))-moleculen erin
de belangrijkste volumineuze basis voor dagelijkse (her)opbouw van het lichaam (en gedeeltelijke transmutatie
zoals Louis Kervran aantoonde)   eerder dan via vaste voeding via de mond , naast vrije/ongebonden/universele energie,
nog dichter bij de bron van levende materie ... )
maak je dit soort ingrepen of dure suppleties al meer overbodig natuurlijk ...
Als je deze lucht dan aan het trillen brengt, kan deze informatie in principe ook gerichte aanmaak van bepaalde moleculen
waarschijnlijker maken (net als in de lichaamsvochten met water -vooral in levende toestand- als uitmuntende informatiedrager,
ook voor subtielere "scalaire" velden, wat ik nu in de praktijk uitgetest heb met mezelf en vele mensen ) ...

Homeopathie -waar eventueel wenselijk lijkt -volgens sommige onderzoekingen-
ook aan te brengen te zijn als een (electromagnetisch of akoestisch) veld met onder meer frequenties,
wat duidelijk het geval is voor hogere verdunningen dan D13,
omdat daar dan geen molecule van het werkzaam bestanddeel meer inzit,
wat dus biochemisch geen verklaring biedt qua werking in het lichaam.

Dit uitzoeken of aanvoelen van een 'remedie' en toepassen in een bepaalde dosering en tot een bepaalde moment
in samenwerking met de natuur en haar intelligentie en niet als leerling -tovenaar lijkt me een hele (genees)kunst,
waar ons esthetisch muzikaal aanvoelen en selectie -vanuit het lichaam zelf van de betrokken mens,
niet diens geconditioneerd denken- misschien kan meespelen/mee-werken,
voor zover dit aanvoelen nog beschikbaar is in de persoon ?

Voor planten blijkt dit al te werken volgens een aantal testen
(bv. groeihormoon, wat bepaalde vogeltjes in de lente ook deels zingen); nu ben ik toepassing van deze principes op mensen, mezelf incluis, aan het uittesten-
die zingen ze dan bij voorkeur zelf regelmatig en bezield een paar minuten
(via het strottehoofd dat aanleunt tegen de wervelkolom die naar specifieke organen leiden wervel-gewijs in het lichaam)
met intentie gefocusd (wat lichamelijk-geestelijk functioneel kan zijn) en voelend in aandacht,
zingen wat ook al goed is voor de houding& ademhaling ;-).

De vorser&ontde(n)Ker blijft hierbij het centrale belang van een leven in aandacht -voor zover mogelijk- benadrukken
(een globale remedie, die niet losstaat van de maatschappij- wijzelf dus in relatie met elkaar, onszelf en de natuur),
voor energetische balans en vitaliteit,
en dat er geen wondermiddelen zijn noch garanties; het zijn niet meer dan tijdelijke hulpmiddelen, krukken
die je dan kan achterwege kan laten als het lichaam zelf de overgang naar een nieuw evenwicht kan maken;
de klassieke geneeskunde blijft een waardevol instrument, dus deze technieken zijn nu zeker geen vervanging; aan u de keuze waar dit aanvullend als ondersteuning kan gebruikt worden ...

En soms -bij voorkeur- kan het nog veel eenvoudiger,
verder terug naar de basis
van de elementen
en universele levensenergie ...

Verder blijken ook dingen zoals hieronder  bij voorbeeld
in een vrij breed spectrum van ziekten, een helend, regenererend effect te hebben:
geregeld  verstandig getimed  in de zon laag bij de horizon kijken ("sungazing")
en blootvoets wandelen in contact met de blote grond of zand
(of zoals ik op koude dagen als een fakir op een shanti-matje staand/liggend met 6000 accupressuurpuntjes)
en -liefst zelfbereid- levend water drinken voor beter opname van wat je inneemt en diepere ontgiftiging,
al dan niet in glazen flessen zon-bestraald en met geologische-zuidpoolmagneet eronder.

Dit is iets wat de vorser zelf nu een jaartje doe (naast vrije dans wekelijks sinds 2000 = z'n yoga)
- met als gevolg meer vitaliteit, een betere afstemming op de licht/donkercyclus,
nog zonniger/vrolijker gemoed ;-) (kans op depressie nog 'n stuk minder- zie lichttherapie maar met natuurlijk licht),
veel minder slaapbehoefte (meestal 6u/dag), beter zelf-genezend vermogen en iets minder eetlust:
dus meer dan enkel wat meer vitamine D-aanmaak...
Heel goedkoop en via het milde zonlicht & andere uitstralingen
via globale activatie met natuurlijke frequenties in het -hierop afgestemd- brein (met verlengstuk ogen), zo voel ik het werken -
vandaar het woord geZONd ? ... 
En de zon schijnt voor iedereen, hier en daar op aarde al wat meer ...
Na 10 maand (op 40 minuten per dag, bijna elk dag 10 seconden toevoegend)
ben ik met het sungazing/lichtyoga-gedeelte gestopt
om het (getrainde) netvlies niet teveel te belasten
en niet afhankelijk van dit plezant experiment te worden
en werkt het nog een stukje door terwijl ik het energieniveau tracht te verankeren
door de andere opgesomde zaken, nauwelijks stress,
en een leven in dienstbaarheid en aandacht voor zover mogelijk.

Ook quantum-melodieën zijn goedkoop (met investering van je tijd en zang/luistervermogens),
niet lokaal (in principe te downloaden), niet verslavend (hoop ik toch),
en vooral zonder die vele neveneffecten die je in de bijsluiter soms leest & gifopstapeling
(van de molecules als permantente frequentie-antennes/dragers) ...
Dat is de intentie en de vorser kan gemaild worden met vragen rond deze 'ongoing' exploratie en mogelijke oplossingen op maat, ook kritiek of vragen errond zijn welkom ...


De interdisciplinaire onderzoeker&-vinder is, zoals gezegd, met systematische sungazing (link:  http://sites.google.com/site/livinginsight/sungazing ) gestopt na 10 maand dus 40 minuten per dag om deze energie op andere wijze te verankeren, zoals blootvoets wandelen (en een equivalente oefening qua effect, die je binnen stilstaand kan doen bijv. op koude dagen) en levend zonnewater (op de juiste wijze magnetisch behandeld, wat ook erg goedkoop is en als zovele elementen deel uitmaakt van de praktische cusus dit najaar in Westerlo in de abdij van Tongerlo in groene omgeving).

Eventueel kan je ook met andere zaken verder het energiepeil verankeren… Een leven in bezielde dienst, met de zonnekracht vanbinnen & nauwelijks innerlijke ego-wrijving doet anders ook wonderen qua energiepeil, slaap- en voedingsbehoefte en totale geZONdheid …


* Energetische tools

De belangstelling is vrij groot voor energetische, goedkopere en ecologische benadering van mens, plant en dier, ook voor CD’s met quantum-melodieën (nog in de maak, per thema) en ook op maat. Dito voor erg goedkope neutralisatie&oplaad-schijfjes voor 'voeding' & medicijnen, al te verkrijgen in tegenstelling tot de boeken in wording met ontdekkingen en syntheses. Deze dienen om bio-opneembare, bio-herkenbare & dus in lichaam indien nodig nog uitscheidbare versie (anders stapelt ook dit net als onnatuurlijke informatie on-gezondmakend op) van 'voeding' & medicijnen te verkrijgen als je ze er enige tijd op legt in de juiste oriëntatie in het aardmagnetisch veld … Natuurlijk zal een leven in aandacht hier vanzelf ook toe bijdragen maar misschien kan je met je energie beter iets anders doen dan constant materiëel en energetisch-informationeel vergif deels omkeren (in nogal wat ‘voeding’, sommige suppletie, medicijnen en ‘drink’water) ?


* Gedetailleerde boeken en voordrachten over dit alles en veel meer volgen op vraag. 

Er is een reeks dit najaar waar onder meer Q-melodieën & de totale context aan bod komen in Westerlo:

zie NU-cirkels: waar&wanneer? - onder Westerlo .

Verder onderzoekt & -vindt de vorser of het mogelijk is anders te leven en tegelijk zichzelf & medemensen zelf autonomer en duurzaam-gelukkiger te laten worden/zijn op alle gebied.

Te leven ook van deze informatieverspreiding en van zo goedkoop mogelijk gemaakte of zelf te ervaren toepassing(en) van de ontdekte principes. Dit na veel voelen, meten & testen- geïnspireerd door Moeder Natuur als open boek en L. Turenne, Van Gompel en andere bekende en relatief onbekende pioniers van onder meer de radiësthesie en leer der energieën (levensenergie en etherische straling & torsie-/ scalaire velden). De verdere ontwikkeling gebeurt in samenwerking met moderne sjamanen&sensitieven, dokters&specialisten met ruime blik en pionierende quantumfysici & wetenschappers, ondernemers, landbouwers, gewillige testpersonen (gezondheid e.d.) en wijze ‘gewone’ mensen over de wereld, zoals uzelf?

Deze natuurlijke, geordende energievelden op de moleculaire schaal en in de sterrenhemel, betrokken op aarde, in de voeding, mineralen (92 al of niet subtiele elementen) en moleculen o.a. hormonen in ons lichaam, kunnen via ruimtelijke geometrieën en bezielde & exact bepaalde resonante quantum-melodiën (frequentiereeksen) -op mensenmaat nu!- gaan werken in de materie (landbouw&lichaam bv.) zoals ze dat van nature al doen op alle schalen, en ook in directe correspondentie met welbepaalde bewustzijnstoestanden, trillend met bepaalde kleuren&hoeken in ons hart&brein (en op Aarde als geheel) – deze elementen alle in onderlinge samenhang met elkaar volgens kosmische wetten, zoals observeerbaar & toepasbaar in de Natuur

 

Opwekken en meten van subtiele kwaliteiten, scalaire e.a. golven (met of zonder apparaten of evtl. doorontwikkelde scalaire-energielens hangers waar intussen verdere tests mee gedaan zijn ivm zuurtegraad, werking op afstand via mensen!, gebruik voor gevitaliseerd water om te drinken, in tuin en douche enz. ...)

en het neutraliseren, regenereren en vitaliseren van onszelf, en (biochemisch of energetisch) vergif zoals in bepaalde “normale” voeding en medicijnen,

(de)materialiseren van specifieke moleculen in vivo in levende wezens,

optimaal leven volgens specifieke zonne- en ook sterrentijd (ook wetenschappelijk&aan den lijve getest)

zijn maar enkele voorbeeld in een reeks toepassingen zonder einde, aldus de vorser en levensleerling S. aan het begin van een etherische wetenschep die alle aspecten van ons dagelijks leven zal veranderen …

 

 

De vrije -wrijvingsloze- energie in onszelf niet te vergeten natuurlijk, psychologisch&maatschappelijk (technologisch intussen recent al begonnen),

in het leven –voor zover mogelijk- vrij van konflIKt, leed & verleden

in de gehele beweging van het NU,

waarmee de duurzame kwaliteit van alles wat we ondernemen of (be)leven,

ook al het voorgaande, staat of valt ...


Neem voor meer informatie contact op via email. Dank u.

Comments