OTVORENÝ LIST MINISTROVI KULTÚRY SR


Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond
 

Marek Maďarič,

minister kultúry SR,

Ministerstvo kultúry SR,

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava 

V Bratislave, 17. mája 2010 

      Vážený  pán minister, 

      obraciame sa na Vás v mene signatárov Výzvy Audiovizuálnemu fondu. Pred mesiacom – 13. apríla 2010 – sme sa po vyhodnotení historicky prvého kola predložených projektov rozhodli vyjadriť svoje znepokojenie nad smerovaním nového Audiovizuálneho fondu. Za problematické sme považovali nastavenie systému hodnotenia a v nadväznosti na podporené projekty tiež otázku konfliktu záujmov v komisiách a v Rade Audiovizuálneho fondu. 20% všetkých pridelených prostriedkov v prvom programe pre spoločnosti predsedu a podpredsedníčky Rady AVF vyvolalo medzi tvorcami takú negatívnu odozvu, že prerástla do protestu.  

      Výzvu, ktorú sme pripravili ako neverejnú s cieľom umožniť Fondu samotnému vyvodiť zo vzniknutej situácie dôsledky, podpísalo k dnešnému dňu 81 signatárov.  Výzvu sme doručili Rade Fondu a následne sme sa 29. apríla stretli s časťou členov Rady AVF. Tlmočili sme im naše postoje a upozornili, že pre budúce dobré meno tejto verejnej inštitúcie považujeme za nevyhnuté vyvodenie konkrétnej zodpovednosti za morálne a profesionálne zlyhanie Fondu. Žiadali sme zároveň sprísnenie kritérií hodnotenia projektov, spresnenie priorít predovšetkým v oblasti televíznych projektov (v prvej výzve došlo k podpore štandardných televíznych projektov bez akejkoľvek pridanej hodnoty), zverejňovanie bodovania a hodnotenia projektov i základných informácií o nich a tiež pridelenie väčšej autonómie a zodpovednosti komisiám pri sprísnení podmienok konfliktu záujmov. Členovia Rady pripustili na stretnutí isté zlyhania, informovali nás, že sami začali na niektoré problémy v hodnotení projektov hľadať riešenia. V podstate tým potvrdili relevantnosť našej Výzvy. O konkrétnych krokoch však bolo potrebné rokovať na riadnom zasadnutí Rady, ktoré bolo zvolané na 11. mája 2010. 

      Rada AVF na svojom zasadnutí 11. mája na hlavný bod Výzvy nereagovala. Vytvorila síce pracovnú skupinu na úpravu vnútorných pravidiel Fondu, ďalšie aspekty Výzvy a hlavne jej morálny rozmer, ktorý bol spúšťacím mechanizmom protestu, však ostali bez povšimnutia. Na základe toho sme sa rozhodli o svojom znepokojení informovať verejnosť a umožniť ďalším svojim kolegom, ktorí nemali k neverejnej Výzve prístup, pripojiť sa k nej. 

      Zodpovednosť  nesie podľa nás predovšetkým predseda Rady Fondu Patrik Pašš, a to ako predseda riadiaceho orgánu fondu i ako najvýraznejší nositeľ konfliktu záujmov. Ako predseda Rady svojim podpisom menoval do funkcií členov odborných komisií, ktorí následne hodnotili žiadosti jeho spoločnosti a zároveň je on osobou, ktorá v mene Fondu koná – čiže podpisuje aj zmluvy na pridelené dotácie. V civilizovanom svete je podnikanie striktne oddelené od spravovania verejných zdrojov. Sme členmi Európskej únie a jedným z jej princípov je zabrániť prepojeniam medzi verejnými orgánmi a podnikateľskými subjektmi. Rada fondu nevidí vo vzniknutej situácii morálny problém, ani konflikt záujmov. Diskusia s ňou teda nie je možná. Preto sme sa rozhodli obrátiť sa na verejnosť. 

      Vážený  pán minister, sme presvedčení, že postup orgánov Fondu pri príprave a realizácii prvého kola projektov (v nadväznosti na prijatie vnútorných predpisov Fondu) bol natoľko nezodpovedný, že spochybnil hodnovernosť Fondu, v ktorom vidia slovenskí filmoví a televízni tvorcovia riešenie komplikovanej situácie, do ktorej sa slovenská kinematografia v posledných desťročiach dostala. Domnievame sa, že práve takéto inštitúcie sú štandardným nástrojom na financovanie kultúry a preto považujeme zmarenie možnosti po prvý krát v histórii Slovenska vytvoriť nový transparentný systém, ktorú ste pre budúcnosť audiovizuálnej kultúry vytvorili Vy, za veľmi nebezpečný precedens.  

     Keďže členovia Rady zjavne nechápu závažnosť situácie, ktorú spôsobili, obraciame sa na Vás, vážený pán minister, ako na človeka, ktorý by z titulu svojho postavenia mal vyvodiť zodpovednosť a podľa § 5, odstavec 1 zákona č.516/2008 o Audiovizuálnom fonde odvolať predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Patrika Pašša, prípadne zvážiť zodpovednosť ďalších členov Rady. Nevyvodenie žiadnej zodpovednosti za zlyhanie Fondu spôsobí podľa nášho názoru definitívnu stratu jeho dôveryhodnosti.  

      Audiovizuálny fond je pre budúcnosť audiovizuálnej tvorby a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku kľúčový. To boli dôvody, s ktorými ste zákon predkladali a presadzovali. Fond, ktorý prerozdeľuje verejné prostriedky, vkladané doňho súkromnými subjektmi a štátom, mal byť posunom oproti štátnej podpore. Tá mala svoje chyby, ale na druhej strane za ňu vždy niesol niekto politickú zodpovednosť. Verejnoprávna inštitúcia musí byť ešte transparentnejšia ako štátna, jej kontrola verejnosťou či príslušnými orgánmi musí byť silná a adresná a jej predstavitelia musia niesť za svoje kroky konkrétnu zodpovednosť.

Z toho dôvodu trváme ako signatári Výzvy, ktorá sa stala otvorenou petičnou akciou, na tom, aby bol Fond spravovaný transparentne a spravodlivo. Pretože len taký Fond môže naplniť ciele, ktoré boli pri schvaľovaní zákona deklarované. 

      S pozdravom 
 

Za signatárov Výzvy Audiovizuálnemu fondu 

Mário Homolka

Peter Kerekes

Zuzana Mistríková

Marko Škop

Ivana Laučíková

Michal Struss

Robert Kirchhoff

Zuzana Piussi

Marek Šulík  
 
 
 
 
 
 
 

príloha: Výzva Audiovizuálnemu fondu 

listfondu@gmail.com

web: https://sites.google.com/site/listfondu/home

Ċ
asociacia nezávislých producentpv,
18. 5. 2010, 6:29
Comments