Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond


Presne pred mesiacom - 13. apríla 2010 - sme sa po vyhodnotení historicky prvého kola predložených projektov rozhodli vyjadriť svoje znepokojenie nad smerovaním nového Audiovizuálneho fondu. Za problematické považujeme nastavenie systému hodnotenia a v nadväznosti na podporené projekty tiež otázku konfliktu záujmov v komisiách a v Rade Audiovizuálneho fondu.
 20% všetkých pridelených prostriedkov v prvom programe pre spoločnosti predsedu a podpredsedníčky Rady AVF vyvolalo medzi tvorcami takú negatívnu odozvu, že prerástla do protestu.

Výzvu, ktorú sme pripravili ako neverejnú s cieľom umožniť Fondu samotnému (verejnoprávnej inštitúcii) vyvodiť zo vzniknutej situácie dôsledky, podpísalo k dnešnému dňu 73 tvorcov.  

29. apríla sa so zástupcami signatárov Výzvy stretla časť členov Rady AVF. Zástupcovia tlmočili Rade naše postoje a upozornili, že pre budúce dobré meno tejto verejnej inštitúcie považujeme za nevyhnuté vyvodenie konkrétnej zodpovednosti za morálne a profesionálne zlyhanie Fondu.

Zodpovednosť nesie podľa nás predovšetkým predseda Rady Fondu Patrik Pašš, a to ako predseda riadiaceho orgánu fondu i ako najvýraznejší nositeľ konfliktu záujmov. Ako predseda Rady svojim podpisom menoval do funkcií členov odborných komisií, ktorí následne hodnotili žiadosti jeho spoločnosti a zároveň je on osobou, ktorá v mene Fondu koná - čiže podpisuje aj zmluvy na pridelené dotácie.

Žiadali sme zároveň sprísnenie kritérií hodnotenia projektov, spresnenie priorít predovšetkým v oblasti televíznych projektov (v prvej výzve došlo k podpore štandardných televíznych projektov bez akejkoľvek pridanej hodnoty) a pridelenie väčšej autonómie a zodpovednosti komisiám pri sprísnení podmienok konfliktu záujmov.

Členovia Rady pripustili isté zlyhania, informovali nás, že sami začali na niektoré problémy v hodnotení projektov hľadať riešenia. V podstate tým potvrdili relevantnosť Výzvy. O konkrétnych krokoch však bolo potrebné rokovať na riadnom zasadnutí Rady, ktoré bolo zvolané na 11. mája.

Rada AVF na svojom zasadnutí na hlavný bod Výzvy nereagovala. Vytvorila síce pracovnú skupinu na úpravu vnútorných pravidiel Fondu, ďalšie aspekty Výzvy a hlavne jej morálny rozmer, ktorý bol spúšťacím mechanizmom protestu, však ostali bez povšimnutia. Na základe toho sme sa rozhodli o svojom znepokojení informovať verejnosť a umožniť ďalším svojim kolegom, ktorí nemali k neverejnej Výzve prístup, pripojiť sa k nej.

V civilizovanom svete je podnikanie striktne oddelené od spravovania verejných zdrojov. Sme členmi Európskej únie a jedným z jej princípov je zabrániť prepojeniam medzi verejnými orgánmi a podnikateľskými subjektmi. Rada fondu nevidí vo vzniknutej situácii morálny problém, ani konflikt záujmov. Diskusia teda nie je možná.

Audiovizuálny fond je pre budúcnosť audiovizuálnej tvorby a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu kľúčový. Prerozdeľuje verejné prostriedky, ktoré doň poskytujú súkromné subjekty a štát. Mal byť posunom oproti štátnej podpore, ktorá mala svoje chyby, ale vždy za ňu niekto niesol politickú zodpovednosť. Verejnoprávna inštitúcia musí byť z tohto hľadiska omnoho transparentnejšia, jej kontrola verejnosťou či príslušnými orgánmi musí byť omnoho silnejšia a adresnejšia a jej predstavitelia musia niesť za jej kroky konkrétnu zodpovednosť. Z toho dôvodu ako signatári Výzvy, ktorá sa týmto stáva otvorenou petičnou akciou, trváme na tom, aby bol Fond spravovaný transparentne a spravodlivo. Len taký Fond môže totiž naplniť ciele, ktoré boli pri schvaľovaní zákona deklarované.

13. mája 2010 

Signatári Výzvy Audiovizuálnemu fondu


Výzva Audiovizuálnemu fondu je otvorená a možno ju podporiť zaslaním textu "Súhlasím so znením výzvy a pripájam sa k nej (meno, priezvisko, profesia, prípadne, názov spoločnosti)" na adresu: listfondu@gmail.com

Hovorcami signatárov Výzvy sú: Mário Homolka, Peter Kerekes, Zuzana Mistríková, Michal Struss a Marko Škop.

Signatári Výzvy pripravujú ďalšie kroky na dosiahnutie transparentného a spravodlivého systému verejnej podpory audiovizuálneho priemyslu. Predložíme Rade Audiovizuálneho fondu návrhy na zmenu priorít, kritérií a spôsobu hodnotenia projektov. Zároveň navrhneme zverejňovanie základných informácií o predložených projektoch a bodových a slovných zdôvodnení komisií podpory resp. nepodpory jednotlivých projektov. Otvoríme tiež diskusiu o skladbe jednotlivých podprogramov a spôsobe alokácie prostriedkov v nich.


Ku dňu 18. máj 2010 podpísalo výzvu 89 tvorcov a producentov.