Технология на обучението

Активна форма на обучение - РЕФЕРАТ

1.Цел

Предвид редуцирания брой аудиторна натовареност по дисциплината Антична литература, целта на реферата е студентите творчески да разработят онази част от фактологическия материал по дисциплината, която не е застъпена в темите за семинарни занятия, но е включена в учебното съдържание.

2.Съдържание

В предложените от ръководителя на активната форма за обучение теми, са застъпени периоди и автори от античната литература, включени в учебното съдържание по литература в ІХ клас на общообразователното българско училище.

Текстът на реферата е научен текст с характеристики на литературноинтерпретативно съчинение, което трябва да има: 

1) ясно и точно формулирана теза, изписана на нов самостоятелен абзац, без други графични отделяния;

2) доказателствена част, изградена от логично обвързани микротези и тяхното доказване с интерпретативен и доказателствен материал;

3) заключение, в което са изведени направените изводи от изследването.

3.Обемът на курсовата задача е  осем страници компютърен набор със следните параметри:

1.1.1.        Page Setup (Margins - Top 20 mm, Bottom 25mm, Right 25 mm, Left 20 mm; Paper – A4; Layot - Header – 15 mm; Footer – 10 mm;);

1.1.2.    Format > Paragraph (Justified; Body Text; Left – 0; Right – 0; Special – None; Before – Auto pt,  After – 0 pt; Line Spasing – At Least 17 pt;)

1.1.3.    Fonts:; Body Text – Arial Cyrilic, Size - 13, Regular; Заглавието на КР в Header с параметри: Monotipe Cursiva – 12, Bold, Italic – Right

4. Титулната страница съдържа информация за учебното заведение, вида активна форма за обучение, учебната дисциплина, изписана съобразно учебния план на специалността, темата на научното изследване, авторско каре, преподавателят – ръководител на АФО, гр. Силистра, година на изготвяне на КЗ. Електронен образец на титулна страница има в папката „Пакет на студента по АЗЕЛ”. С титулната страница започва файлът на курсовата задача. Технически параметри на ТС са идентични с гореизписаните.

5.Цитиранията се изписват в кавички, съобразно изискванията за правопис и пунктуация в книжовния български език, Italic и завършват с цифра в средни скоби (Напр: [1] ), отбелязваща използваната литература в библиографската част.

6.  Библиографската част: БИБЛИОГРАФИЯ  се изписва един празен ред след текста на КЗ с тези параметри:   Caps Lokc, Arial Cyrilic, Size - 13, Regular, Left|;

Библиографските заглавия да се изписват по образеца по-долу в зависимост от:

1.1.4.    Ако е текст, теглен от INTERNET:

[1] Валон, А. Начало на мисълта у детето. PUF. 1945. Виж: http://www.euro-cordiale.lu/outils-cognitifs/BG/form1-cs.htm

1.1.5.    Ако е статия от сборник:

[2] Йовева, Р.Литературни истории в образователния дискурс. – Във: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни. Шумен. 2005. с. 10-25.

1.1.6.    Ако е  статия от списание

[3] Йовева, Р.Литературното образование в българоевропейската реалност. // сп. Български език и литература, 2007, кн. 1. с. 22-30.

1.1.7.    Ако е самостоятелна книга, студия и т.н.

[13] Ремарк, Ерих Мария. Живот на заем (Небето няма избраници). Медицина и физкултура, С., 1972, с. 113

7.Презентация на Power Point18-20 слайда.

 

 

V. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

1. Начин на провеждане на занятията

Обучението се предвижда в две форми – лекции и семинарни упражнения.

По време на лекциите се поставят акценти по разглежданата, според учебната програма тема.  Подробно учебното съдържание е систематизирано и качено в платформата за електронно обучение на Русенския университет (E-Learning). Акцентите се представят на студентите чрез презентации на Power Point, включени в „Помагало по старогръцка литература (епос лирика – драма)” с автор гл. ас. д-р Галина Лечева.

Предвид педагогическата насоченост на специалността, за която е предназначена настоящата учебна програма, целта на семинарните занятия е изграждането на професионални психолого-педагогически компетенции, чрез анализ на текстове от античната литература, предвидени за изучаване в общообразователното българско училище. Студентите, работещи в екип, събират и обработват научна информация. На следващ етап, след консултации с ръководителя на семинарните упражнения, оформят структурата на семинарното упражнение. Учебното съдържание се представя на останалите чрез използването на синергетични обучителни техники,  за да се постигне активно учене по време на самото занятие.

 

            2. Форми на текущ контрол

Текущият контрол цели да провери доколко студентите са осъзнали случилите се литературни трансформации в техния исторически контекст. След приключване на подразделите на античната литература (епос, лирика, драма, литература на елинизма, римска литература) се провежда от пет до десетминутно писмено изпитване на студентите.  Получените оценки са компонент за формиране на крайната оценка от семестриалния изпит. Студент, получил слаба оценка или неявил се на 5-те писмени изпитвания през семестъра, независимо от причините, получава оценка Слаб (2).

 През последната седмица от семестъра се провежда тест – изходно ниво. Ако студентът получи слаба оценка на теста и има една слаба оценка от петте изпитвания на текущия контрол, няма право да участва в номинациите за освобождаване от изпит.

 

3. Условия за заверка на дисциплината

3.1. Положителна оценка (min Среден 3,00) на петте писмени изпитвания през семестъра.

3.2. Положителна оценка (min Среден 3,00) на теста изходно ниво.

3.3. Предаден в електронен вариант и като бял текст реферат по дисциплината Антична литература и съпровождаща го презентация.

 

            4. Формиране на окончателната оценка по дисциплината.

  4.1. В обучението по Антична литература се прилага формиращо оценяване. Оценката на устния семестриален изпит е средноаритметична от оценките на:

4.1.1. петте изпитвания от текущия контрол;

4.1.2. оценката на теста изходно ниво;

4.1.3. оценката на реферата;

4.1.4. удвоената оценка от устния изпит.

4.2. Студентите могат да бъдат освобождавани от изпит при следните условия:

4.2.1. средноаритметична оценка минимум Добър (4,00) на петте изпитвания от текущия контрол;

4.2.2. оценка минимум Много добър (4,50) на теста изходно ниво;

4.2.3. оценка минимум Много добър (5,00) на реферата;

Окончателната оценка е средноаритметична от посочените по-горе компоненти.

 

Comments