תכנית הלימודים

רציונאל

רציונאל:

לימודי ארץ ישראל הם תחום לימודים חדש יחסית.

ייחודם של לימודי ארץ ישראל הוא בכך שאין הם מורכבים מדיסציפלינה מדעית אחת העומדת בפני עצמה, אלא משילוב בין דיסציפלינות שונות, ומשום כך ניתן להתייחס אליהם כאל מקצוע בין תחומי.

לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מן המקצועות הבאים:
ארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, ספרות, תנ"ך, אמנות, היסטוריהביולוגיה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, אקולוגיה, אקטואליה ועוד...

* מן הראוי לציין שלא בכל נושא משולבים כל המקצועות האלה זה בזה.

* על פי דגם "המרכז" -  אנו יוצאים מן הנושא ארץ ישראל, פונים לכל אחד מן המקצועות, ומלמדים מתוך מקצועות אלה את החלקים הרלוונטיים לנושא. במילים אחרות - אנו שואלים את עצמנו לאיזה מידע ממקצוע מסוים אנו נזקקים לשם הבהרת הנושא, ואותו בלבד נלמד במסגרת הנושא.

* תוכנית לימודי ארץ ישראל ב"דרור" משלבת את תוכנית הגיאוגרפיה המיועדת לתלמידי חט"ב.

 

תוכנית לימודים דו- שנתית (פירוט סילבוס בהמשך). התלמידים לומדים מאותו הספר במהלך השנתיים. שם הספר: כדור הארץ סביבה אדם בהוצאת מט"ח. בכיתה ז' הלמידה היא גם מתוך אטלס ודפי עבודה.

הערה- זו שנה ראשונה שאנו מאחדים את התוכנית, לפיכך קיימים נושאים זהים הנלמדים השנה בשכבת ז' ובשכבת ח'. בשנה הבאה תוכנית ח' תשונה בהתאם.

 מטרות ויעדים

מטרות על :

א.  לטפח בקרב התלמידים אהבה ותחושת שייכות לארץ, לעם, לחברה ולמדינת ישראל, בראיית הרצף עבר-הווה-עתיד.

ב. קידום מודעות לפיתוח בר קיימא ברמה המקומית, הארצית והעולמית

 

מטרות כלליות

לגבי הארץ (השדה)

הכרת הארץ: הנוף, הטבע והאדם;

פיתוח רצון ויכולת לטייל באופן עצמאי.

טיפוח הזהות המקומית והאזורית של התלמיד.

התלמיד ייקח חלק רעיוני ויישומי בפיתוח בר קיימא - שילוב צורכי הפיתוח של החברה עם צורכי שמירת הסביבה. מתוך ראיית צורכי האוכלוסייה בדור הזה והן בדורות הבאים.

לגבי העם והמדינה

הכרת נכסי התרבות ומורשת העם, המפעל הציוני ומדינת ישראל.

התלמיד יגבש את ה"זהות המקומית" שלו ביחס לאזור מגוריו בכלל ויישובו בפרט.

לגבי החברה הקרובה והמדינה כחברת-על (חברה)

טיפוח מארג היחסים בין הפרט לקבוצה ולכיתה;

חיזוק הנכונות והמוכנות למלא חובות בקהילה ובמדינה

לגבי כדור הארץ

התלמיד יכיר מבנה כדור הארץ, מיקומו בחלל ותופעות הטבע הקיימות בו ויעמוד על שמירת האיזון שבין ניצול אוצרות כדור הארץ לטובתו בהווה לשמירה על מרקם כדור הארץ מתוך דאגה לדורות הבאים

רכישת מיומנויות לימודיות

1. הפקת מידע וניתוחו מתוך מקורות מגוונים: שימוש במפה, קריאת תמונה וקריקטורה, ניתוח סרטים, ניתוח תעודות היסטוריות

2. הבנת התהליך, סיבה ותוצאה;

3. פיתוח חשיבה ביקורתית;

4. עיבוד מידע מרשתות אינפורמציה גלובליות כמו אינטרנט;

5. פיתוח וטיפוח מיומנויות לקריאה יעילה;

6. פיתוח יכולת כתיבה מדעית;

7. הבחנה בין עיקר לטפל;

8. הבחנה בין עובדה לפרשנות;

9. פיתוח טכניקות השוואה; 

10. הסקת מסקנות (מגרפים, דיאגרמות ועוד); 

11. פיתוח יכולת המשגה והפשטה;

12. פיתוח יכולות ניווט ושדאות;

13. יצירת עניין וגירוי אינטלקטואלי של התלמידים בלימודי ארץ ישראל.

14. הקניית הבנה יסודית של פיתוח בר קיימא (קיימות)

 

גישות ללימודי ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל נלמדים בגישות שונות:

הגישה הנושאית - על-פי גישה זו נבחר נושא מסוים כפי שהוא מתבטא על פני המרחב כולו לאורך זמן, כגון: 

                         ארכיאולוגיה, "טבע זה יופי", המים וכיו"ב;

הגישה הרגיונאלית - הכרת חבלי הארץ. המושג 'רגיו' – חבל, הוא מושג אינטגרטיבי) משלב) בתחום הדעת

                            הגיאוגרפי;

הגישה הכרונולוגית - תכנית שהציר שלה עובר לאורך התקופות השונות בתולדותיה של ארץ-ישראל.

בלימודי ארץ-ישראל אנו עוסקים ביחסי הגומלין שבין כלל מרכיבי החבל, הן בימינו והן בעבר, ושואפים לקבל מידע

הקשור לשטח מכל תחום שהוא. עם זאת, ברור שלא נוכל להקיף את על הנושאים, ולכן תתמקד הצגת כל אזור

בעניינים מרכזיים האופייניים לו.נושאי לימוד / סילבוס

סילבוס לתלמיד/ה - סמסטר א' - שכבת ז'

הנושא

הדגשים לנושא

מושגים

עמודים בספר: "כדור הארץ סביבה אדם בהוצאת מט"ח

שיעור פתיחה

שמש אסוציאליות - לימודי ארץ ישראל, רציונאל, מטרות, היכרות עם כיתת המתמחים, כללים ונהלי השיעור

 

 

"ארץ ישראל בעיני"

 • יצירה / ניתוח שירי ארץ ישראל כמקור ללימוד ארץ ישראל

לימודי ארץ ישראל

עיתונים, דפי עבודה/מחברת

מיומנות השימוש באטלס

 • שלושת חלקי האטלס העיקריים והשימוש בהם
 • מפה, סוגי מפות ומה ניתן ללמוד מהן
 • שימוש במקרא המפה, סימנים מוסכמים
 • קנה מידה
 • שושנת הרוחות

 

 

 

 

אטלס ומחברת/דפי עבודה / תרגיל ניווט בשטח בית הספר

צורות נוף

 • היכרות עם צורות הנוף מהעולם ומהארץ
 • מיון צורות נוף - התיישבותי, ימי, יבשתי

אוקיינוס, חצי אי, אי, מפרץ, עיר, מיצר, כפר, נחל איתן, הר, עיירה, גבעה, קיבוץ, רמה, נחל אכזב, לגונה, שפלה, דלתה, מישור, מושב, עמק , בקעה, שקע, עיירת פיתוח, יבשת, סכר, ים, ימה, אגם, תעלה, רמה

אטלס ומחברת

רשת המעלות

מיומנות השימוש ברשת המעלות

מיקומה של ישראל בכדור הארץ

קווי אורך, קווי רוחב, קו המשווה, קו גריניץ'

אטלס, מחברת / דפי עבודה

גבולות

·         גבולות לפי מימדים (ימי, יבשתי, אווירי, תת יבשתי)

·         סוגי גבולות (פיזיוגרפיים, גיאומטריים, אסטרטגיים, אסטרונומיים, מדיניים

·         סוגי גבולות בישראל

·         ישראל ושכנותיה

·         הסכמי שלום של ישראל עם מצרים וירדן

 

מחברת/דפי עבודה

היכרות עם מפת   ארץ ישראל

.

·         מיקום יישובים ואתרים במפת ארץ ישראל


ארבע רצועות האורך של ישראל


עמ' הספר:

151 - 164

 

 

מחברת/ דפי עבודה

 

יחידת נוף - מישור החוף  זהות מקומית ואזורית

מישור החוף וחלוקתו לחמש יחידות משנה

אקלים מישור החוף

חתך גיאומורפולוגי של השרון

מבנה השרון וקרקעותיו

זהות מקומית ואזורית

 

מישור החוף

 למבחן - בסמסטר ב'

 

 סילבוס לתלמיד/ה - סמסטר ב' - שכבת ז'

 

הרי געש

 • הסבר תופעת - התפרצות געשית.
 • מתי והיכן מתרחשת התפרצות געשית
 • מיון הרי געש לפי תדירות  פעילותם.
 • מיון הרי געש לפי צורתם.
 • תופעות געשיות (קלדרה, גייזר, מעיין חם, משושים).
 • הרי געש ותופעות געשיות בישראל.
 • חיזוי התפרצויות הרי געש.

 

הר געש, לבה, מגמה, אפר געשי, גייזר, מעיין חם, פקק געשי, קלדרה,

אי געשי, נקודה חמה

164 - 170

רעידות אדמה

 • הסבר תופעת רעידת האדמה.
 • 3- סוגי גלים המשתחררים בזמן הרעידה.
 • במה תלויים נזקי רעידת האדמה?
 • רעידות אדמה בארץ ישראל ובאזורנו.
 • חיזוי רעידות אדמה.

רעידת אדמה, צונמי, סולם ריכטר, סייסמוגרף

159 - 164

טקטוניקת הלוחות

 • ההבדל בין תיאוריית "נדידת יבשות" ל"תאוריית תנועת הלוחות"
 • סוגי התנועות בין הלוחות הטקטוניים והתופעות שהם יוצרים
 • הבקע הסורי אפריקני והקשרו לישראל.
 • ארץ ישראל מפגש בין יבשות (תרגיל צביעה של המפה

נדידת יבשות, טקטוניקת הלוחות, 

זרמי ערבול, השבר/הבקע הסורי אפריקני.

151 - 156

יחידות נוף

עפ"י שלושת הרבדים פיסי, ביוטי ואנושי


גליל, גולן, חרמון , עמק יזרעאל ועמק חרוד, שומרון, רמות מנשה, גלבוע, יהודה - הרי יהודה הרי ירושלים, מדבר יהודה, השפלה, בקעת הירדן והערבה, הנגב.

 

יחידות הנוף תחקרנה מההיבטים הבאים: פיסי (מסלע, קרקע, אוויר, מים, אקלים), ביוטי (חי וצומח) ואנושי (אדם בעבר ובהווה)

קרסט, הרי געש, שלג, יהושע חנקין, מדבר בצל הגשם, עמק החולה, כנרת, ים המלח, בולען, נדידת צפורים, מכתש,

עמ' בספר:

164 - 170,

104, 214 , 185, 198, 199, 167, 197

 

כרטיסיות עבודה בקבוצות

דפי עבודה/ מחברת

לרגל 100שנים להצהרת בלפור ו-70 שנה למדינה

הצהרת בלפור,

כ"ט בנובמבר

ההצהרה על הקמת מדינת ישראל

ניתוח מגילת העצמאות

הזיקה לארץ ישראל

 

תל"נ

 

 


סילבוס לתלמיד/ה - שכבת ח'

 

הנושא

הדגשים לנושא

מושגים

עמודים בספר: "כדור הארץ סביבה אדם בהוצאת מט"ח

שיעור פתיחה

 • הצגת רציונאל ומטרות שיעורי לימודי ארץ ישראל, דרישות המקצוע, הצגת כיתת ההתמחות בלימודי ארץ ישראל כולל מועד מבחן, משחק חברתי מגבש

 

מחברת

מבוא - תופעות טבע

 • מיון תופעות טבע - מבוא (תרגיל - ידע כללי)

תופעות טבע,

אוצרות טבע (משאבי הטבע),

אסונות טבע (פגעי הטבע)

 

239, 296,

מבנה כדור הארץ

 • מבנה כדור הארץ וכיצד לומדים החוקרים על מבנה זה.

קרום, מעטפת, גלעין

146 - 149

כתובתו של כדור הארץ

 • גלקסיית שביל החלב, מערכת השמש, השמש, כוכבי הלכת (סלעיים וגזיים).
 • מיקום ישראל על כדור הארץ (רשת המעלות)

שמש, ירח, אסטרואיד, שביט,  מטאור, מטאוריט

16,  21 - 30

הרי געש

 • הסבר תופעת - התפרצות געשית.
 • מתי והיכן מתרחשת התפרצות געשית
 • מיון הרי געש לפי תדירות  פעילותם.
 • מיון הרי געש לפי צורתם.
 • תופעות געשיות (קלדרה, גייזר, מעיין חם, משושים).
 • הרי געש ותופעות געשיות בישראל.
 • חיזוי התפרצויות הרי געש.

 

הר געש, לבה, מגמה, אפר געשי, גייזר, מעיין חם, פקק געשי, קלדרה,

אי געשי, נקודה חמה

164 - 170

רעידות אדמה

 • הסבר תופעת רעידת האדמה.
 • 3- סוגי גלים המשתחררים בזמן הרעידה.
 • במה תלויים נזקי רעידת האדמה?
 • רעידות אדמה בארץ ישראל ובאזורנו.
 • חיזוי רעידות אדמה.

רעידת אדמה, צונמי, סולם ריכטר, סייסמוגרף

159 - 164

טקטוניקת הלוחות

 • ההבדל בין תיאוריית "נדידת יבשות" ל"תאוריית תנועת הלוחות"
 • סוגי התנועות בין הלוחות הטקטוניים והתופעות שהם יוצרים
 • הבקע הסורי אפריקני והקשרו לישראל.

נדידת יבשות, טקטוניקת הלוחות, 

זרמי ערבול, השבר/הבקע הסורי אפריקני.

151 - 156

הרחבה:

אופציה א'

אסטרונומיה מסע לחלל

 • מבנה היקום, הגלקסיות

ערפילית, כוכבים, חור שחור, קבוצות כוכבים, המפץ הגדול, מרחקים ביקום

11- 18

תנועות גרמי שמיים

 • מערכת השמש - בתנועה מתמדת - הסיבוב העצמי ותנועת ההקפה
 • כדור הארץ והירח בתנועה
 • הבדלי טמפרטורות בין היום ללילה
 • זוויות הפגיעה של קרני השמש בכדור הארץ
 • עונות השנה
 • לחות השנה - גרגוריאני, מוסלמי, יהודי

כוח הכבידה

יום ולילה, זריחה ושקיעה, זמן אזורי, קו התאריך הבינלאומי, יום ההיפוך החורפי, יום ההיפוך הקיצי, יום השוויון הסתווי, יום השוויון האביבי, זנית, , ליקוי חמה, ליקוי לבנה

21 - 49

חקר החלל

 • אתגרים, אמצעים ותגליות
 • חקר החלל בישראל
 • חשיבות חקר החלל
 • פסולת מעשה האדם בחלל

טלסקופ, תחנת חלל, מעבורת, חללית מחקר

54 - 62

קרינת השמש והאטמוספרה

 • מהי קרינת השמש?
 • האטמוספרה והרכבה
 • קרינה וצבע

אלבדו, אפקט החממה

68 - 77

הרחבה: אופציה ב' תופעות טבע

 • יחסי גומלין אדם-נוף
 • אסונות טבע והתמודדות  האדם דוגמאות מארץ ישראל ומהעולם
 • מערך הסיוע לאזורי אסון טבע בעולם כולל יחידות חילוץ מישראל)
 • הנזקים הסביבתיים והתמודדות האדם
 • משאבי טבע -  - מתנת הטבע
 • צריכה מוגברת של משאבים
 • משאבי הטבע לסוגיהם
 • תרומתם של משאבי הטבע בעולם ובישראל

רעיית יתר, בירוא יערות, "דזרטק", משאבי קיום, משאבי אנרגיה, מחצבים, משאבים מתכלים, משאבים מתחדשים

239 - 247

249 - 254

298 - 300

פיתוח בר קיימא, קיימות

 • אנחנו והדורות הבאים
 • העקרונות המרכזיים המנחים את גישת הקיימות
 • פיתוח בר קיימא ברמה המקומית (זהות מקומית ואזורית), ברמת המדינה וברמה העולמית

 

306 - 311 , 9

 

הערה לסילבוס שכבת ח': נושאי ההרחבה יבחרו על ידי המורים ללימודי ארץ ישראל .