หน้าแรก‎ > ‎Notices‎ > ‎

โครร่างรูปเล่มงานวิจัย

โพสต์13 ส.ค. 2554 12:22โดยLikhit Planongprong
บทที่ 1 บทนำ
ยก proposal มา
ใส่
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เนื้อหา หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
บทที่ 3 ผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยละเอียด  ทำเป็น คำถาม คำตอบ
นักศึกษา.......................................................ถาม
ผู้เชี่ยวชาญ......................................................ตอบ อย่างละเอียด
 
บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา
 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุป
 
บทที่ 5 อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากที่สรุปมา ข้อมูลที่ได้ศึกษานั้น ดีหรือไม่ อย่างไร , เกิดประโยชน์หรือไม่  อย่างไร หรือ ปัญหาที่พบคืออะไร ควรแก้ไขอย่างไร หรือ ดำเนินการอย่างไร
(ความคิดเห็นของเรา บวกกับ ข้อมุลที่ได้จากการสัมภาษณ์ )
Comments