แนะนำตัว

นายลิขิตดง  นันตา
ครูชำนาญการ  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี