Regler och rekommendationer

Det finns alltid en önskan att den belysning som planeras och används skall vara bra. Vad som är bra beror på ändamålet med belysningen. Kraven på belysningen i ett kontor, en modebutik eller ett museum kan inte vara lika. När det gäller människors hälsa och välbefinnande kan man ställa minimikrav. Samma sak när det gäller hälsa och säkerhet.

För stämningsskapande belysning, för säljande belysning eller rent estetisk belysning är det oftast omöjligt, och även olämpligt, att skapa regler för hur belysningen skall vara utformad. Däremot kan man givetvis ge tips och råd och påtala behovet av dessa värden. Andra tillfällen där det finns behov av regler eller rekommendationer är energianvändning, belysning i nödsituationer, trafikbelysning och sportbelysning för tävlingsändamål.

Lagar och föreskrifter om arbetsmiljön
Bestämmelser för arbetsmiljön hittar vi i arbetsmiljölagen. Den är en ramlag och gäller för i princip alla arbetsplatser. Därför är lagen väldigt generell och allmänt hållen. Om belysning står det exempelvis: "De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredställande".

Detta ger inte mycket vägledning för den som skall planera en belysningsanläggning.

Enligt arbetsmiljölagen får Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om arbetsmiljön som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. En sådan föreskrift är AFS 2003:1 om Arbetsplatsens utformning. I denna hittar man en del krav på belysning men också en hänvisning till skriften Belysning inomhus, utgiven av Ljuskultur. Belysning inomhus har idag ersatts av boken Ljus & Rum.

När det gäller bostäder är det Boverkets byggregler (BFS 1993:57) som gäller. I denna står att god belysning skall kunna ordnas i rum eller delar av rum där personer vistas mer än tillfälligt.

Svensk standard för belysning av arbetsplatser
Ett av syftena med EU är att skapa likartade regler i alla medlemsländer. Detta har resulterat i att det idag finns europanormer för belysning. Sådana regler kan vara normativa (tvingande) eller rådgivande.

Europanormerna antas sedan av respektive medlemsland. För belysning har detta inneburet att vi fått en Svensk standard för belysning, SS-EN 12464-1.

Standarden avser endast arbetsplatser inomhus. Den säger således inget om belysning i bostäder, belysning för kommersiella ändamål eller för sport och idrott.

Det finns också en standard för trafikbelysning och arbete pågår med en standard för belysning av arbetsplatser utomhus.

När man formulerat belysningskraven har man särskilt tagit hänsyn till visuell komfort, visuell prestation och säkerhet.

Ljus & Rum
En standard är inte särskilt rolig eller stimulerande att läsa. Ljuskultur har därför tagit fram boken Ljus & Rum. Den innehåller standardens tabell med krav på belysningsstyrka, bländtal, färgåtergivning mm, men dessutom en uttömmande text om vad som är bra belysning ur olika perspektiv. Ljus & rum innehåller också en planeringsguide. Den beskriver processen för att skapa ny belysning i ett projekt, från den första specifikationen till dess att anläggningen är klar och kontrollerad.

SS-EN 12464-1 och Ljus & Rum innebär en del förändringar mot vad som tidigare tillämpats. Bl.a. delas nu rummets upp i arbetsområde, arbetsområdets omedelbara omgivning samt yttre omgivning. Belysningskraven för dessa varierar. Vid belysningsplaneringen skall beställaren och projektören komma överens om hur dessa områden skall definieras. Om du skall vara med och planera belysning bör du noga studera boken Ljus & Rum.

Programkrav m.m.
Många företag, statliga verk och myndigheter m.fl. har egna krav på hur belysning skall utformas. I botten på dessa ligger vanligtvis Ljuskulturs rekommendationer och SS-EN 12464-1. Man har sedan byggt på med krav som är väsentliga för den egna verksamheten. Idag väger miljökrav och krav på eff ektiv energianvändning tungt.

Statens Energimyndighet har tagit fram så kallade programkrav. Syftet med dessa har varit att främja effektiv energianvändning utan att ge avkall på belysningskvaliteten. Programkrav fi nns bl.a. för Belysning på kontor, Belysning i verkstadsindustrin, Belysning i vården, Belysning i sporthallar, Belysning i fl erbostadshus och Belysning i livsmedelbutiker. Programkraven anger såväl krav på belysning som installerad effekt per ytenhet (W/m2).