Biudžetas‎ > ‎

Mokesčiai

G.Nausėda apie mokesčių naktinę reformą

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO plenarinio posėdžio NR. 258

STENOGRAMA

 

2010 m. spalio 19 d.

I.Šimonytė:

Kal­bant apie mo­kes­čius de­ta­liai. Svar­biau­sias mo­kes­tis, ku­rio prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos ki­tą­met, kaip pla­nuo­ja­ma, su­da­rys 8 mlrd. ir 259 mln. Lt, t. y. apie 41 % vi­sų na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mų, yra pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis. Šios pa­ja­mos prog­no­zuo­ja­mos at­si­žvel­giant į tai, ką nu­ma­to­me su­rink­ti šį­met, į ga­lu­ti­nio var­to­ji­mo iš­lai­dų ir PVM mo­kes­ti­nės ba­zės pro­cen­ti­nio san­ty­kio di­na­mi­ką, at­si­žvel­giant taip pat į PVM per­mo­ką ar­ba grą­žin­ti­nas mo­kes­čių mo­kė­to­jams su­mas, at­si­žvel­giant į ne­su­mo­kė­tas PVM su­mas ar­ba PVM ne­pri­emo­ką ir jų įta­ką fak­ti­nėms pa­ja­moms. Taip pat ir dėl prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių ne­ap­skai­ty­tos eko­no­mi­kos mas­tą, ti­ki­ma­si, kad PVM san­ty­kis su ga­lu­ti­nio var­to­ji­mo iš­lai­do­mis pri­ar­tės prie 2006 m. bu­vu­sio ly­gio, dėl ko pla­nuo­ja­mos 780 mln. Lt di­des­nės, nei bū­tų ap­skai­čiuo­ta vien re­mian­tis ki­tų me­tų mak­ro­e­ko­no­mi­nė­mis pro­jek­ci­jo­mis.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą pla­nuo­ja­ma gau­ti 3 mlrd. ir be­veik 700 mln. Lt, ar­ba apie 18 % vi­sų na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mų. Pa­ja­mos iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio prog­no­zuo­ja­mos at­si­žvel­giant į tai, ką nu­ma­to­me su­rink­ti šį­met, taip pat į prog­no­zuo­ja­mą ki­tų me­tų dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mo ro­dik­lį. Prog­no­zuo­ja­me, kad ki­tais me­tais dar­bo už­mo­kes­čio fon­das tiek dėl ne­dar­bo ma­žė­ji­mo, tiek dėl vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mo augs 4,5 %. Prog­no­zė­je nė­ra pa­ja­mų, su­pla­nuo­tų dėl ne­ap­skai­ty­tos eko­no­mi­kos ma­ži­ni­mo prie­mo­nių, at­si­žvel­giant į ma­no jau mi­nė­tą sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pri­klau­so­my­bę nuo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.

Ak­ci­zų 2011 m. biu­dže­to pro­jek­te su­pla­nuo­ta 3 mlrd. ir be­veik 600 mln. Lt. Šio mo­kes­čio prog­no­zė su­da­ry­ta at­si­žvel­giant į at­ski­rų ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių gru­pių nu­ma­to­mą re­a­li­za­ci­ją, taip pat į dau­gia­me­čius duo­me­nis apie įplau­kų už ak­ci­zus san­ty­kį su na­mų ūkių var­to­ji­mo iš­lai­do­mis ir taip pat į pla­nuo­ja­mus ak­ci­zo ta­ri­fo po­ky­čius. Da­lis ak­ci­zo mo­kes­čio su­rin­ki­mo prog­no­zės grin­džia­ma mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­ge­ri­ni­mo už­duo­ti­mis, ku­rios yra pa­grįs­tos pas­ta­rai­siais me­tais su­ma­žė­ju­siais ak­ci­zų pa­ja­mų ir var­to­ji­mo iš­lai­dų san­ty­kiais, ly­gi­nant su tuo, ką ste­bė­jo­me anks­čiau. Pla­nuo­ja­ma, kad dėl įgy­ven­di­na­mų prie­mo­nių 2011 m. ga­li bū­ti gau­ta apie 400 mln. Lt pa­pil­do­mų ak­ci­zo pa­ja­mų.

Pa­ja­mos iš pel­no mo­kes­čio 2011 m. prog­no­zuo­ja­mos 1 mlrd. ir be­veik 200 mln. Lt. Prog­no­zė re­mia­si pa­ja­mų iš šio mo­kes­čio di­na­mi­ka, BVP au­gi­mu, prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tą­met no­mi­na­lus BVP au­gi­mas bus 3,2 %, o šiais me­tais – 4, bei įmo­nių pel­nin­gu­mo ki­ti­mo ten­den­ci­jo­mis.

Ki­tos na­cio­na­li­nio biu­dže­to pa­ja­mos bus gau­tos iš įvai­rių ki­tų mo­kes­ti­nių ir ne­mo­kes­ti­nių pa­ja­mų. Pa­žy­mė­ti­na, kad ki­tą­met pla­nuo­ja­ma gau­ti apie 70 mln. Lt dau­giau pa­ja­mų iš vals­ty­bi­nio miš­ko per mo­kes­čius, ku­riuos mo­ka urė­di­jos, taip pat 50 mln. Lt dau­giau dėl vals­ty­bi­nės že­mės par­da­vi­mo. Ki­ta ver­tus, ki­tą­met bus gau­ta žen­kliai, net 3 kar­tus, ma­žiau li­ku­ti­nio Lie­tu­vos ban­ko pel­no nei 2010 m.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=383759


hPVM ir akcizų viešbučiams...svarstymas 2010 11 30


2010 m. lapkričio 30 d. pranešimas VIR

(iš Seimo rytinio posėdžio)

Seimas priėmė Akcizų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-2534(2), kuriomis nutarta padidinti akcizų tarifus cigaretėms, rūkomajam tabakui ir dyzeliniams degalams iki Europos Sąjungos nustatytų minimalių dydžių, įsigaliosiančių nuo sausio 1 d. Cigarams ir cigarilėms taikomus akcizo tarifus nutarta padidinti beveik du kartus didesnius, nei to reikalauja ES direktyva.

 

Už šias pataisas balsavo 62 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 45 parlamentarai.

 

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus akcizo tarifas nuo 2011 m. visoms cigaretėms turės būti ne mažesnis nei 221 litą už 1000 cigarečių, iki šiol toks tarifas (ne mažesnis nei 221 lito už 1000 cigarečių) buvo taikomas populiariausių cigarečių kategorijai ir brangesnėms cigaretėms (brangesnėms nei 7,20 lito).

 

Cigarams ir cigarilėms, pritarus Seimo narių Antano Matulo ir Vito Matuzo siūlomai pataisai, taikomas akcizų tarifas nuo kitų metų pradžios didės nuo 38 iki 80 litų. Pagal ES direktyvą, minimalus ES reikalaujamas akcizo tarifas cigarams ir cigarilėms nuo 2011 m. yra nustatytas 42 litai už kilogramą produkto.

 

Nuo 2011 m. rūkomajam tabakui taikomas akcizo tarifas didės nuo 111 iki 139 litų, nuo 2013 m. iki 163 litų, nuo 2015 m. – iki 187 litų, nuo 2018 m. – 208 litų už kilogramą produkto.

 

Dėl įsipareigojimų Europos Sąjungai gazoliams taikomą akcizo tarifą nutarta padidinti nuo 947 iki 1043 Lt už 1000 litrų. Prognozuojama, kad dėl akcizų tarifo padidinimo vidutinė mažmeninė šio produkto litro kaina galėtų padidėti apie 0,12 lito.

 

Pataisomis taip pat nuo 2011 m. pradžios nutarta nebetaikyti akcizų mokesčio gamtinėms dujoms, kurias vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai naudoja kaip variklių degalus. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, dėl šios lengvatos 1 kubinis metras gamtinių dujų galėtų atpigti apie 92 centus, o gamtinių dujų sąnaudos vienam nuvažiuotam kilometrui galėtų sumažėti apie 70 centų. Tai sąlygotų mažesnę minėtų susisiekimo paslaugų savikainą, leistų taupyti valstybės bei savivaldybių lėšas (skirtas vežėjams kompensuoti už įvairias lengvatas keleiviams), mažėtų vežėjų patiriami nuostoliai bei būtų skatinamas mažiau aplinkai kenksmingų degalų naudojimas.

 

Seimas rytiniame posėdyje ypatingos skubos tvarka priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-2536 (2), kuriomis nutarta pratęsti šiuo metu galiojančių lengvatinių PVM tarifų galiojimą.

Priimtomis pataisomis nutarta iki 2011 m gruodžio 31 d. pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), už į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymą nutarta pratęsti ir vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Priimtais įstatymo pakeitimais Seimas nutarė nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. įtvirtinti lengvatinį 9 proc. tarifą turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms.

 

Taip pat, pritarus Seimo nario Gedimino Navaičio pataisai, nutarta neribotam laikui įtvirtinti 9 proc. lengvatinį PVM tarifo taikymą knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

 

Seimas pritarė po svarstymo Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-564(4)), kuriuo numatoma nuo kitų metų sausio 1 d. etilo alkoholiui taikyti  3 200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizo tarifą, vietoj dabar nustatyto 4416 litų. Taip pat Seimas bendru sutarimu pritarė Seimo narių Juliaus Veselkos ir Antano Bauros pataisai dėl 24 straipsnio, kuriuo siūloma suvienodinti akcizų tarifus vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentiniams gėrimams.

Akcizų įstatymo pataisas po svarstymo balsavo 67 Seimo nariai, prieš – 25, susilaikė 25.

Seimo nariai, siūlydami suvienodinti  akcizų tarifus vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams pažymėjo, kad dabar mūsų šalies vyno gamintojai, kurie gamina vyną iš vaisių ir uogų, atsiduria nevienodose konkurencinėse sąlygose, nes jiems nustatytas didesnis akcizo tarifas. Pasak jų, produkcijos supirkimo ir perdirbino sąnaudos gaminant vyną iš vaisių ir uogų yra didesnės negu gaminant  vyną iš vynuogių,  todėl šis vynas yra brangesnis ir vartotojai pasirenka pigesnį, dažnai prastos kokybės vynuoginį vyną. Todėl, jų nuomone, tikslinga suvienodinti  akcizų tarifus vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams.

 
Verslo žinios:  Akcizo tarifai dyzelinui, cigaretėms, cigarams, cigarilėms bei rūkomajam tabakui Lietuvoje turėtų augti nuo sausio 1 d. Tai įtvirtinta pataisytame Akcizų įstatyme, kurio pataisoms Seimas pritarė antradienį. Savo žodį dar tars prezidentė Dalia Grybauskaitė. (papildymai visame tekste)

Už pataisas balsavo 62 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 45 parlamentarai, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Šiais metais dyzelino akcizui baigiasi vienas iš Europos Sąjungos Lietuvai suteikto pereinamojo laikotarpio etapų. Dėl įsipareigojimų ES nuo 2011 m. sausio akcizų tarifas dyzeliui didės nuo 947 Lt iki 1.043 Lt už 1.000 litrų. Išaugus akcizui, Finansų ministerijos (FM) teigimu, vidutinė mažmeninė dyzelio litro kaina galėtų padidėti apie 12 centų.

Pagal ES reikalavimus, akcizo tarifas nuo kitų metų pradžios visoms cigaretėms turės būti ne mažesnis nei 221 Lt už 1.000 cigarečių. Iki šiol, anot FM, toks tarifas buvo taikomas populiariausių cigarečių kategorijai ir brangesnėms nei 7,20 Lt cigaretėms.

FM skaičiuoja, kad populiariausios kategorijos ir brangesnėms cigaretėms toks tarifo keitimas įtakos neturėtų, o dėl pigesnių nei 7,2 Lt cigarečių kainų pasikeitimo, vidutinė svertinė mažmeninė pakelio kaina galėtų išaugti iki 10 centų.

Seimo Ryšių su visuomene skyriaus atstovai VZ.LT sakė, jog akcizo tarifus cigarams ir cigarilėms Seimas, atsižvelgęs į parlamentarų Vito Matuzo bei Antano Matulo siūlymus, nusprendė didinti beveik dvigubai daugiau nei planuota ir nei to reikalauja ES direktyva.

Cigarams ir cigarilėms taikomas akcizų tarifas nuo kitų metų pradžios didės nuo 38 iki 80 Lt. Pagal ES direktyvą, minimalus ES reikalaujamas akcizo tarifas cigarams ir cigarilėms nuo 2011 m. yra nustatytas 42 Lt už kilogramą produkto.

Nuo ateinančių metų rūkomajam tabakui taikomas akcizo tarifas augs nuo 111 iki 139 Lt.

FM skelbia, jog planuojama, kad dėl su akcizų pasikeitimų valstybės biudžetas 2011 m. turėtų gauti apie 95 mln. Lt papildomų pajamų.

Iš viso, FM duomenimis, akcizų kitąmet numatoma surinkti 3,576 mlrd. Lt (apie 17,9% nacionalinio biudžeto pajamų) - tai būtų 18,2% daugiau nei numatoma surinkti šiais metais.

Akcizo gamtinėms dujoms lengvata

Pataisomis taip pat nuo 2011 m. pradžios nutarta nebetaikyti akcizų mokesčio gamtinėms dujoms, kurias vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai naudoja kaip variklių degalus.

FM aiškina, kad dėl šios lengvatos 1 kubinis metras gamtinių dujų galėtų atpigti apie 92 centus, o gamtinių dujų sąnaudos vienam nuvažiuotam kilometrui galėtų sumažėti apie 70 centų.

Dėl to, pasak FM, mažėtų minėtų susisiekimo paslaugų savikaina, valstybė ir savivaldybės sutaupytų lėšų, kurias skiria vežėjams kompensuoti už įvairias lengvatas keleiviams, sumenktų vežėjų nuostoliai, būtų skatinamas mažiau aplinkai kenksmingų degalų naudojimas.

Comments