วิธีการขอรับบริการ

ขั้นตอนและวิธีการให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยาโซนใน)
1. แจ้งความจำนง หรือความต้องการข้อมูลผ่านทาง กรุณากรอกรายละเอียด
2. ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แจ้งความจำนง หรือความต้องการ โดยระบุวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ขอบเขตพื้นที่โครงการ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยส่งหนังสือมาที่ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10210

    ลงนามโดย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการ พร้อมทั้งระบุ ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ ผู้มารับข้อมูล

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งขนาดความจุของข้อมูล
4. หากได้รับการอนุมัติ ให้จัดเตรียม Storage มาทำการบันทึกข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามขนาดความจุของข้อมูลที่ขอ
5. ทำการบันทึกข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้งาน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มารับข้อมูล เป็นผู้ลงนาม
6. เอกสารที่ผู้รับมอบหมายให้มารับข้อมูลจะได้รับดังนี้
- สำเนาหนังสือที่ส่งมาขอรับบริการ
- สำเนารายการข้อมูลที่ร้องขอ
- สำเนาเอกสารลิขสิทธิ์การให้บริการ และการรับผิดชอบข้อมูล

Comments