พื้นที่ที่ให้บริการ

           1. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยาโซนใน) 
                เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยการดำเนินโครงการ Project for comprehensive flood management plan for the Chao Phraya River Basin โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง JICA ได้เคยดำเนินการไว้แล้วในปี พ.ศ. 2542
                ในการดำเนินโครงการดังกล่าว JICA เสนอให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยในการจัดทำข้อมูล แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่รับน้ำนอง (เจ้าพระยาโซนใน)  โดยบินถ่ายด้วยวิธีการ LIDAR และถ่ายภาพทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 24,700 ตร.กม. 

            2. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยารอบนอก) 
                เนื่องจากรัฐบาลไทยเล็งเห็นว่า การจัดทำข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้ครอบคลุมและครบถ้วน รัฐบาลไทย จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในการจัดทำข้อมูล แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ ในส่วนพื้นที่รอบนอกของพื้นที่ที่ JICA ดำเนินการ เป็นพื้นที่รวมประมาณ 37,830 ตร.กม.


Comments