เงื่อนไขในการขอรับบริการ

เอกสารลิขสิทธิ์การให้บริการ (License agreement) และการรับผิดชอบข้อมูล (Disclaimer)
Thailand NSDI FGDS DEM/Contour/ Orthophoto Set I
Copyright (c) 2012, (Thailand National Spatial Data Infrastructure Committee)
All rights reserved.
This data set comprises of
    1. Digital Elevation Model 
    2. Aerial Orthophoto 
    3. Contour lines 
Redistribution and use in raw and processed/bundled forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 
    1. Redistributions of raw data must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 
    2. Redistributions in processed/bundled form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the products, services, and/or in documentation provided with 
the distribution. 
THIS DATA IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DATA, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
--------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูล NSDI FDGS DEM/Contour/Ortho ชุดที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ ปี  2555  (ระบุชื่อเจ้าของข้อมูล)
ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย
    1. ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ 
    2. ข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสีเชิงเลข 
    3. ข้อมูลเส้นชั้นความสูง 
ข้อมูลชุดนี้ อนุญาตให้เผยแพร่, แก้ไข และเผยแพร่ฉบับที่แก้ไขได้ ทั้งในรูปแบบข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลแล้วรวมถึงแบบนำไปรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆได้, ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
    1. การเผยแพร่ข้อมูลดิบ จะต้องคงไว้ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์นี้ และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่าง
    2. การเผยแพร่ในรูปแบบที่ประมวลผลแล้วรวมถึงแบบนำไปรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ จะต้องคงไว้ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์นี้ และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่าง ในผลิตภัณฑ์, บริการ, รวมถึงในในเอกสารที่แจกจ่ายไปกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
ข้อมูลชุดนี้ จัดทำโดยเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้เกี่ยวข้องในแบบเท่าที่เป็นอยู่ และไม่มีการรับผิดชอบ, รับประกัน ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ระบุชัดหรือโดยนัย 
“เจ้าของข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูลได้ให้บริการข้อมูลตามสภาพที่เป็นอยู่และไม่รับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งและโดยปริยายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำจัดแค่เพียงการรับประกันในคุณภาพของข้อมูลความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้สละสิทธิในการเรียกร้องใดๆต่อเจ้าของข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูลจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูล (ยกตัวอย่างเช่น ความเสียหายที่มีผลทำให้ต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการทดแทน ทำให้ไม่ได้ใช้ข้อมูล ทำให้ขาดผลกำไร หรือทำให้ธุรกิจสะดุดหยุดลง) ทั้งความเสียหายตามที่เป็นจริง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นความรับผิดชอบตามสัญญา ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือความผิดจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือกรณีอื่นๆในทำนองเดียวกัน) และแม้ว่าเจ้าของข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูลได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายอยู่แล้วก็ตาม”
Comments