ข้อมูลที่ให้บริการความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ภายใต้โครงการ กยน.


           1. ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ หน่วยเป็นระวางแผนที่ 1:4,000
                    a. ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 2x2 เมตร (กันพื้นที่สงวนออก)
                    b. ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 10x10 เมตร (กันพื้นที่สงวนออก)
            2. ข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour Line) หน่วยเป็นระวางแผนที่ 1:4,000
                    a. ช่วงชั้นความสูง 1 เมตร (เจ้าพระยาโซนใน)
                    b. ช่วงชั้นความสูง 2 เมตร (เจ้าพระยารอบนอก)
            3. ข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสีเชิงเลข หน่วยเป็นระวางแผนที่ 1:4,000
                    a. ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 0.5 เมตร (เจ้าพระยาโซนใน)
                    b.ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 0.3 เมตร (เจ้าพระยารอบนอก)
Comments