ความหมายของข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่ให้บริการ

        1. ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ คือการจัดเก็บค่าความสูงภูมิประเทศในรูปแบบของข้อมูลตารางกริด หรือข้อมูลแรสเตอร์ โดยแสดงค่าความสูงทางภูมิประเทศตามระยะความละเอียดที่มีหน่วยตามระยะบนพื้นผิวโลก เช่น ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 2x2 เมตร คือ 1 กริด ครอบคลุมพื้นที่บนผิวโลกจริงเท่ากับ 2 เมตร คูณ 2 เมตร และค่าความสูงในพื้นที่นั้นจะเท่ากับค่า Value ที่บันทึกใน กริด เป็นต้น ในการให้บริการครั้งนี้จะแบ่งแบบจำลองความสูงภูมิประเทศออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้


                a. Digital Surface Model (DSM) คือ การจำลองความสูงของภูมิประเทศ และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบตารางกริด หรือข้อมูลแรสเตอร์ โดยรวมความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพของโลกด้วย เช่น สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และพุ่มไม้ เป็นต้น


                b. Digital Terrain Model (DTM) / Digital Elevation Model (DEM) คือ การจำลองความสูงของภูมิประเทศ และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบตารางกริด หรือข้อมูลแรสเตอร์ โดยมีการกำจัดความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพของโลกออก


            2. ข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ การจำลองค่าความสูงภูมิประเทศ และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเส้น ด้วยการจำแนกช่องกริดต่างๆ ให้เป็นระดับชั้นความสูงที่เท่ากัน โดยที่เส้นที่ผ่านตำแหน่งทั้งหมดที่ต่อเนื่องกันต้องมีค่าความสูงที่เหมือนกัน ในการสร้างเส้นชั้นความสูงจะสร้างจากข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศที่ผ่านการกำจัดความสูงของสิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพของโลกออกก่อน


            3. ข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสีเชิงเลข คือ แผนที่ภาพถ่ายที่ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และมีค่าพิกัดที่มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่สอดคล้องกับพื้นที่จริง


ที่มาภาพ :
http://www.gsi.go.jp/WNEW/TEC-NEWS/2007-tec172.html
http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/pap214/p214.htm
Comments