คุณทราบหรือไม่ ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศได้มาอย่างไร

            การสำรวจและเก็บข้อมูลความสูงของภูมิประเทศมีหลายวิธี แต่ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย Lidar ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการตกกระทบของคลื่นเลเซอร์ ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบิน และเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่มากขึ้น ได้มีการติดตั้ง ระบบ Airborne GPS และ IMU (Inertial Measurement Unit) เพื่อเพิ่มความถูกต้องให้กับข้อมูลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ผลของการสำรวจและเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลจุด ที่ประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y, Z และผลของข้อมูลสามารถนำมาประมวลผลสร้างแบบจำลองความสูงพื้นผิวภูมิประเทศเชิงเลข (DSM) และแบบจำลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลขได้ (DTM/DEM)


ที่มาภาพ :
http://www.flimap.com/site293.php
http://chartagena.blogspot.com/p/dem-dsm-dtm-modelli-di-elevazione.html
Comments