ความเป็นมาของโครงการ

            ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบวางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ได้กำหนดให้มีแผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย โดยกำหนดให้มีการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งข้อมูลชั้นความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM) โดยในปี 2555 ได้มีโครงการสำรวจชั้นความสูงภูมิประเทศ (DEM) อย่างละเอียด โดยการบินสำรวจด้วยระบบ LIDAR เกิดขึ้น 2 โครงการ รวมพื้นที่ครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 60,000 ตร.กม. ดังต่อไปนี้
                1. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยาโซนใน) 
                2. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยารอบนอก) 

รูปแสดงแผนที่ขอบเขตพื้นที่โครงการ