Home Lic.Teo.Mircea Eliade.LupeniLICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI
PROGRAMUL
FESTIVITĂȚILOR DE ÎNCEPERE A ANULUI ȘCOLAR 2018-2019
LA LICEUL  TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI

ora 8,45:  FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
ora 10,00: FESTIVITATE LA LICEU PENTRU NIVELUL LICEAL
ora 10,30:  FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2
ora 11,30:  FESTIVITATE LA GRĂDINIȚĂ

Vă așteptăm cu drag!

PROGRAMUL
FESTIVITĂȚILOR DE ÎNCEPERE A ANULUI ȘCOLAR 2017-2018
LA LICEUL  TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI

ora 8,45:  FESTIVITATE LA GRĂDINIȚĂ 
ora 9,30: FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
ora 10,00: FESTIVITATE LA LICEU PENTRU NIVELUL LICEAL
ora 11,00:  FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

Vă așteptăm cu drag!


ANUNŢ

Elevilor de clasa a IX-a le urăm un BUN VENIT  la Liceul Teoretic MIRCEA ELIADE Lupeni.
Testarea la limba engleză pentru elevii clasei a IX-a A, Real, Matematică -informatică, intensiv limba engleză va avea loc 
luni, 04.09.2017  de la ora 9,00 la sala 2.
Succes maxim în noul an școlar!

PROGRAMUL
FESTIVITĂȚILOR DE ÎNCEPERE A ANULUI ȘCOLAR 2016-2017
LA LICEUL  TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI

ora 9,30: FESTIVITATE LA LICEU PENTRU NIVELUL LICEAL
ora 10,45: FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2
ora 11,30:  FESTIVITATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
ora 10,30:  FESTIVITATE LA GRĂDINIȚA NOUĂ

Vă așteptăm cu drag!

ÎNSCRIERI LA CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2


 


 

A N U N Ţ

 

 

               Liceul Teoretic”Mircea Eliade” Lupeni anunţă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor pe perioadă determinată.

 

Condiții  generale  de  participare  la  concurs:

 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice  de participare la concurs:

Pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor/ trebuie îndeplinite următoarele:

Studii:

    • Cel putin studii generale ;

    • Cunoştinţe generale privind:

    • tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;

    • tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;

    • modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat.

    • abilităţi de muncă în echipă;

    • disponibilitate de program flexibil;

    • răspunde de inventarul încredinţat;

    • ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;

    • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

     • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

     • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;

 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității

b)  copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

d)  copie carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă,

e)  cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

g)  curriculum vitae.

    Actele  prevăzute la pct. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de concurs se  depun la  secretariatul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni până în data de 12.10.2017, între orele  800 - 1600 .

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0254/560084, 0254/560905.

 

 

 

III. Desfăşurarea concursului:

      Concursul se va organiza la sediul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni- structură Şcoala Gimnazială Nr.2  - strada Aleea Trandafirilor Nr.2 , şi constă în 4 etape succesive , după cum urmează :

a) selecţia dosarelor

b) proba scrisă

c) proba practică

d) interviul

 

a) Selecţia dosarelor

       În data de 13.10.2017  are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.

       Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 13.10.2017 ora 14,00

       Contestaţiile se depun în data de 13.10.2017  între orele 14,00 – 15,00

       Afișarea rezultatelor la contestații13.10.2017  între orele 15,00 – 16,00

b) Proba scrisă

       Data şi ora desfăşurării: 20.10.2017 ora 9,00. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,00, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului.

       Afişarea rezultatelor: 20.10.2017, ora 13,00

       Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

       Depunerea de contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 20.10.2017 între orele 14,00 – 16,00

       Data afişării rezultatului contestaţiilor: 23.10.2017, ora 8,30

 

c)   Proba practică

      Data şi ora desfăşurării: 23.10.2017, ora 9,00

      Afișarea rezultatelor obținute la proba practică, 23.10.2017, ora 11,30.

      Depunerea de contestaţii se va face în data de 23.10.2017, între orele 12-13.

      Data afişării rezultatului contestaţiilor probei practice: 23.10.2017, ora 14.

 

d)   Interviul.

      Data şi ora desfăşurării:, 24.10.2017,ora 11,00 – 12,00

      Depunerea de contestaţii se va face în data de între orele 12,00 – 13,00

      Data afişării rezultatului contestaţiilor interviului: 24.10.2017, ora 14.

                                                                                                                   

      Afişarea rezultatelor finale ale concursului 24.10.2017: ora 14,00

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA necesare susţinerii probei scrise sunt:

 

Tematică

▪Reguli de efectuare a curăţeniei.

▪Noţiuni fundamentale de igienă.

▪Reglementări privind  securitatea muncii.

 

 

 

 

▪Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .

 ▪TITLUL IV. Personalul unităților de învățământ, CAPITOLUL I, Dispoziții generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

Bibliografie orientativă

 

▪Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016. Titlul IV- personalul unităţii de învăţământ, atribuţii

▪LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.  Capitolul IV –Obligaţiile lucrătorilor 

▪Normele  metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .

▪LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).  Răspunderea disciplinară (art.247-252)

▪Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin  ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).

▪Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare Capitolul I – Dispoziţii generale Capitolul II – Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor

▪Legea 477/2004 privind Codul de conduita personalului contractual cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul II)

 

Alte mențiuni referitoare la organizarea concursului:

 

Principalele cerinţe ale postului sunt: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la secretariatul unității de învățământ. Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecţie a dosarelor.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni – structura Școala Gimnazială Nr. 2, str. Trandafirilor, nr. 2, Lupeni, nr. telefon 0254/560084.


ANUNŢ

            Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni , în baza OMEN 4959/02.09.2013 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat organizează concurs pentru ocuparea: 

- 1 post educator, post rezervat până la data de  03.05.2017

  

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

Nr. crt.

DATA

ETAPA

LOCUL

OBSERVAŢII

1

23.11.2016

Publicarea anuntului si a calendarului de desfasurare a concursului

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

2

24.11.2016 – 05.12.2016

Depunerea dosarului

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

Dosarele se intocmesc conform cererii tip din Anexa 1 a OMEN 4959/02.09.2013

3

06.12.2016

Verificarea si validarea dosarelor de inscriere

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

4

06.12.2016

Publicarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

5

08.12.2016

Desfasurarea inspectiilor speciale la clasa

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

6

08.12.2016

 

Ora 14.00

Publicarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probei scrise

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

7

09.12.2016

 

Ora 9.00

Proba scrisa

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

Durata probei scrise 4 ore

8

12.12.2016

Ora 12.00

Afisarea rezultatelor

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

9

12.12.2016

Intre orele 12.00-14.00

Inregistrarea contestatiilor

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

10

13.12.2016

Ora 9,00

Solutionarea contestatiilor

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1

 

11

13.12.2016

Ora 12.00

Afisarea rezultatelor finale

Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni – Şcoala Gimnazială nr.1


         

                      Informaţii suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii: tel./fax 0254/778493A N U N Ţ 

               Liceul Teoretic”Mircea Eliade” Lupeni anunţă scoaterea la concurs a unui post de inginer de sistem pe perioadă nedeterminată. 

Condiții  generale  de  participare  la  concurs:

 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități medicale abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cserviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice  de participare la concurs:

 • absolvirea cu diplomă a unei instutuţii de învăţământ superior  în domeniul informaticii, calculatoare, electronică și telecomunicații, matematică-informatică, automatică, tehnologia informației și a comunicațiilor;
 • minim 3 ani vechime în domeniu.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității

b)  copia actului de identitate, copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

d)  copie carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă,

e)  cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

g)  curriculum vitae.

    Actele  prevăzute la pct. b), c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se  depun la  secretariatul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni până în data de 28.11.2016, între orele  800 - 1600 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0254/560905.

PROBELE  DE CONCURS:

(1) Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 29.11.2016

b) proba scrisă – 08.12.2016, ora 9,00

c) proba practică – 09.12.2016, ora 9,00

d) interviul – 12.12.2016, ora 13,00

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

TEMATICA și BIBLIOGRAFIA pentru concurs se află aici: Anunt concurs ing. de sistem.pdf REZULTATE SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT, MARTIE 2016

ANUNȚ


an școlar 2014-2015
ANIVERSARE
60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE LA NIVEL ÎNALTToți foștii elevi sau profesori ai liceului nostru sunt invitați să ne onoreze cu prezența și a sărbători împreună aniversarea a 60 de ani de la inființarea 
Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni
în data de 25 octombrie 2013, începând cu ora 11,00.

Vă așteptăm !
FLUTUARȘ DE PREZENTARE A ȘCOLII
ÎNSCRIERE ADMITERE CLASA a IX- a, AN ȘCOLAR 2015-2016


DESCHIDEREA  FESTIVĂ  A  ANULUI ȘCOLAR 2013-2014 VA AVEA LOC  LUNI, 16.09.2013 LA ORA 9,30.

FLUTUARȘ DE PREZENTARE A ȘCOLII
ÎNSCRIERE ADMITERE CLASA a IX- a, AN ȘCOLAR 2014-2015


Ċ
Liceul Teoretic,
20 nov. 2016, 02:07
Comments