Competència comunicativa lingüística i audiovisual


INTRODUCCIÓ A LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL


El concepte de competència se sustenta en la integració articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç.


Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions.

Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.

Trets distintius
   • Comprensió oral
   • Comprensió escrita
   • Expressió oral
   • Expressió escrita
   • Interacció en situacions comunicatives
   • Plurilingüisme
   • Interculturalitat
Font EDUBIB

Hi ha molts espais webs des d'on es donen idees de com treballar i avaluar la competència lingüística. Com és impossible indexar-los i fer una bona classificació us en deixo uns quants a tret d'exemple.
COMcomunicar és un espai web per millorar la competència de comunicació eficaç. En ell trobarem un tutorial audiovisual per donar suport al professorat a l'hora d'avaluar les exposicions orals de l'estudiant i ajudar-lo a millorar la qualitat.
Ens ajuden a fer una rúbrica i com avaluar un cas a partir d'aquesta.

Dins de l'espai web de la Carme Barba trobem un recull d'eines, continguts, recursos, propostes didàctiques i estrategies metodologiques per desenvolupar la competencia lingüística i audiovisual
També trobem un espai dedicat a la didàctica de la llengua.

Aquest mes de juny el departament va publicar un document anomenat "Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita". Document que ens pot ajudar molt en el treball d'aquesta competència.


Comments