SemLIC 2010/2011‎ > ‎

L'aula d'acollida

PRESENTACIÓ DE L'AULA D'ACOLLIDA


L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut, especialment durant els darrers anys, ha provocat un canvi important en la vida quotidiana dels nostres centres educatius i ha suposat un repte per a tota la comunitat educativa.

L’acollida d'aquest alumnat, que ha de ser un dels primers objectius del centre educatiu, ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat.

Per poder garantir aquest procés, cal preveure una sèrie de mesures específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva arribada a un context social i cultural completament nou.

Aquestes mesures han de dissenyar una sèrie d’actuacions que assegurin una acollida càlida a l’alumnat i a les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, l’establiment dels suports específics necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i avaluació.

Una de les eines que poden contribuir a l’èxit de l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut és l’aula d’acollida. Cal entendre l’aula d’acollida com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la nova realitat.

Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques, materials curriculars, etc... que garanteixen aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.

Font d'informació EspaiLIC


GUIA PER A TUTORS D'AULA D'ACOLLIDA

Instruccions d'inici de curs 2010-2011/ 3.4.5 Professorat tutor de l'aula d'acollida

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva plena integració al centre és responsabilitat de tota la comunitat educativa. El tutor/a de l'aula d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al centre. Excepcionalment, la designació pot recaure en un mestre/a o professor/a amb destinació provisional o interí, quan així ho decideixi motivadament la direcció del centre. La jornada lectiva del tutor o tutora de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut.

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme, llevat de les adaptacions específiques que cada centre pugui decidir, les funcions següents:

 • Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració del plans individualitzats i, si escau, de les adaptacions curriculars, d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
 • Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
 • Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés de l’alumnat nouvingut al currículum ordinari.
 • Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
 • Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el procés educatiu de l’alumnat nouvingut.
 • Coordinar-se amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes dels serveis educatius.
 • Participar en les reunions dels equips docents i comissions d’avaluació, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.

El punt de referència que tot tutor ha de conèixer és l'espai LIC que trobem en la pàgina principal de http://www.xtec.cat/

L'apartat específic per a l'aula d'acollida és l'anomenat "Alumnat nouvingut", que es troba dividit en recursos per al professorat, recursos per a l'alumnat, recursos per a les famílies,... entre d'altres.

Informacions generals: Referent a la diversitat cultural, diversitat lingüística, sistemes educatius, i bibliografia sobre l'acollida.

Instruments per a l'avaluació inicialL'instrument d’avaluació forma part de les proves inicials per a alumnat nouvingut procedent d’altres sistemes educatius. Té com a destinataris tots els nois i les noies acabats d’arribar al sistema educatiu català. El model de prova va destinat a alumnat d’orígens múltiples, de 8 a 16 anys, amb el qui no és possible la comunicació.

Servei de traducció i interpretacióEl Departament d'Educació té un servei de traducció i interpretació oral a disposició de les comissions d'escolarització i dels centres educatius que matriculin alumnat que s'incorpora per primera vegada a un centre docent a Catalunya, a fi de facilitar la comunicació entre el centre i la família, quan aquesta desconegui les dues llengües oficials a Catalunya. 

Trobareu les normes d'ús i un model d'entrevista familiar aquí.

Programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut: Aquesta programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut s’ha elaborat a partir del llibre Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys*, publicat pel Departament d'Ensenyament l’any 1995, que fixa els objectius i els continguts generals per poder dissenyar programacions de català per a alumnes no-catalanoparlants partint d’un enfocament comunicatiu de la llengua i recollint els principis de diversos treballs europeus anteriors.

Plans IndividualitzatsLa finalitat d'aquest apartat és facilitar eines al professorat, útils i funcionals, per al procès i l'elaboració dels plans individualitzats, mostrant diverses realitats i maneres de fer d'arreu del territori, totes diferents i totes valuoses però amb un objectiu comú, buscar l'excel·lència de tot l'alumnat, en el sentit de progrès i equitat. Font EDUBIB.

Avaluació: Aquest document és fruit del treball dels centres docents que han participat en el seminari virtual Atenció a la diversitat i l’acció tutorial. El pla individualitzat, dins el Plla de Formació del Professorat, del curs 2008-2009, del Departament d’Educació. 
Font EDUBIB

Instruccions d'inici de curs: Plans Individualitzats, Adaptacions del currículum per a l'alumnat nouvingut, Avaluació de l'alumnat nouvingut.
   • ComencemComencem és un material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.
   • Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el LiEl material consta de 6 quaderns per a l'alumne. Els temes proposats són:
    1. Anem a l'escola, anem a l'institut.
    2. El nostre cos.
    3. La casa i la família.
    4. El carrer. Els mitjans de transport.
    5. Les botigues. Els aliments.
    6. Els vestits. Les estacions.
   • Les botigues és un suport visual que permetrà dur a terme propostes didàctiques per treballar la llengua oral i escrita adreçada als alumnes de nova incorporació al sistema educatiu de Catalunya.
   • Les cent dotze accions és un suport visual que permetrà dur a terme propostes didàctiques per treballar la llengua oral i escrita adreçades a l’alumnat nouvingut.
Hi trobem material de consulta, material didàctic, bibliografia diversa; a banda també hi trobem eines i recursos multimèdia.
Val a dir que un espai on podem trobar moltes eines multimèdia per a la creació de recursos i que es troba més actualitzat que aquest és l'espai CREA de l'Edu365.cat.
Hi podem trobar eines per a l'animació fàcil i ràpida, per a la creació d'avatars,...
    
    
   
Altres eines per la creació d'històries amb imatges, tires còmiques, gravació d'històries,...
    
    
   
I les últimes novetats en eines per a crear i col·laborar

    
    
  

 • RECURSOS PER A L'ALUMNAT
Evidentment, tots els recursos per a crear materials que hem vist en l'apartat anterior són molt útils per a realitzar activitats a l'aula, ja que quan l'alumne crea també aprèn. Així, podem utilitzar les diferents eines per a elaborar material pròpi per tal d'explicar alguna cosa, o podem utilitzar-los com a eina perquè l'alumne realitzi alguna tasca a l'aula.
Els recursos per a l'alumnat que ens ofereix l'Espai LIC es troben classificats segons:

És una plataforma col·laborativa de treball en xarxa, adreçada bàsicament al professorat i a l’alumnat de les aules d’acollida, agrupaments de diversificació curricular (aules obertes, flexibles, projectes, etc.), però també als de l’aula ordinària.

http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/Recursos/recursos.htm


Comments