หน้าหลัก


    

Libsdusp Calendar   
 

        

ข่าวสารห้องสมุด

Showing posts 1 - 5 of 17. View more »

Recommended Book แนะนำหนังสือน่าอ่าน

Showing posts 1 - 5 of 23. View more »


แนะนำสื่อโสตทัศน์

  • แนะนำหนังใหม่ (12-12-61) ปิดท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ห้องสมุดขอแนะนำหนังใหม่ที่ให้บริการให้แก่ผู้รับบริการของห้องสมุด รวมทั้งหมด 15 เรื่อง หลากหลายแนวเช่นเดิม ทั้ง action drama horror thriller หนังที่ได้เข้าชิงรางวัลเทศกาลหนัง
    Posted Dec 12, 2018, 11:22 PM by donnapa ramuk
Showing posts 1 - 1 of 21. View more »

ผลงานวิชาการ/วิจัย

  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Google Forms The Learning Activity by Using Google Forms Programs  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Google Forms The Learning Activity by Using Google Forms Programs ผลงานของ ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบทคัดย่อสื่ออิเล็กทรอนิส์ เป็นเครื่องมือและปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้เนื้อหาของบทเรียนที่มีความซับซ้อน ทําให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น การพัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนและให้เกิดความน่าสนใจ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนมีความจําเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท ...
    Posted Jun 2, 2018, 2:14 AM by donnapa ramuk
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »